Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 38092
Burmistrz Miasta Cieszyna 14930
Schemat organizacyjny 9591
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 9065
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8198
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 8088
Godziny urzędowania 7462
Jak załatwić sprawę? 7237
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 7060
Skargi i wnioski 6836
Oświadczenia majątkowe 5390
Konta bankowe 4674
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 4013
Kontakt 3688
Urząd Stanu Cywilnego 3482
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 3441
Opłata od posiadania psów 3325
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 3137
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 2226
Krok po kroku 2067
Informacje dotyczące MCZK 2054
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2047
Podatek od nieruchomości 2025
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 1910
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 1787
Zestawienie petycji 1781
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 1740
Audytor Wewnętrzny 1736
Udostępnianie informacji publicznej 1712
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1587
Sekretarz Miasta Cieszyna 1557
Wydział Kultury i Promocji Miasta 1516
Wydział Sportu 1512
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 1476
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 1476
Wydział Organizacyjny 1415
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1358
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 1343
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 1338
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1290
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 1287
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1278
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1256
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 1255
Kwestionariusz osobowy 1250
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1244
Referat Organizacyjno - Administracyjny 1208
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 1194
Biuro Kontroli 1185
Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Głębokiej 62A w Cieszynie. 1185
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 14930
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 569
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 494
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 488
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 478
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 475
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 469
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 469
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 455
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 453
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 450
Zarządzenie nr 0050.370.2019 - Raport o stanie Gminy Cieszyn 447
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 445
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 445
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 440
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 435
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 429
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 428
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 425
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 424
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 424
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 422
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 413
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 412
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 408
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 407
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 405
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 405
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 404
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 397
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 397
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 396
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 395
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 395
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 393
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 386
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 380
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 380
Zarządzenie Nr 120.10.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/UM/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej 372
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 372
Zarządzenie Nr 120.11.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.20.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.. 371
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 366
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 364
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 359
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 359
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 357
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 349
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 18 stycznia 2017 roku do dnia 13 lutego 2017 roku 348
Zarządzenie Nr 999/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 345
Zarządzenie Nr 989/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej na dzień 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2011. 334
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 15937
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 7266
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 6690
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 4054
Nagrania Obrad 3008
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 2172
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2008
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1475
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 1466
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 1405
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 1305
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1156
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1141
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1089
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1084
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1076
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1004
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1001
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 938
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 907
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 904
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 886
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 859
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 855
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 851
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 850
VI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 stycznia 2015 roku 848
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 848
XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 grudnia 2015 roku 841
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 838
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 830
XXVIII/287/16 826
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 819
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 790
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 780
Uchwała nr XXVII/256/16 764
XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.11.2012 764
XLVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 sierpnia 2014 roku 756
XLI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 stycznia 2018 roku 755
LII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 października 2014 r. 753
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 750
XXXIV sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 maja 2017 roku 736
VII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.02.2015 roku 733
XXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna 715
sesja Rady Miejskiej - 19 grudnia 2013 roku 706
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 696
XVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 listopada 2015 roku 693
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 688
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.06.2012r. 671
Uchwała Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 665
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 8255
Deklaracje - PODATKI 6084
Opis Cieszyna 3103
Gminna Ewidencja Zabytków 2193
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2038
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1590
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 1364
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1290
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1251
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1235
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 1224
Insygnia miasta 1158
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 1130
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 1046
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1042
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 1029
Strategia Rozwoju 1024
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1015
Mapa Cieszyna 990
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 976
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 960
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 929
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 918
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 876
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 869
Linki 867
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 854
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 850
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 829
XXVIII/287/16 826
Informacja o projektowaniu dokumentów 807
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 806
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 799
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 790
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 787
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 780
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 762
Zarządzenie nr 0050.687.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin 745
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 731
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 705
Protokoły wyników głosowania w obwodach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 10 maja 2015 r. 702
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 697
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych w Cieszynie o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. 693
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 683
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 683
Zarządzenie nr 0050.694.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 679
Zarządzenie nr 0050.475.2017 z dnia 21-08-2017 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w roku 2017 z zakresu realizacji programów szkolenia sportowego prowadzonego przez Cieszyńskie kluby sportowe - przygotowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe 677
Zarządzenie nr 0050.591.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 677
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 675
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Cieszyna 673
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 12332
Dane podstawowe 9360
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 6435
Informacje podstawowe 5998
Informacje podstawowe 5266
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 5048
Dane podstawowe 3829
Dane podstawowe 3827
Instytucje kultury 3749
Dane teleadresowe 3668
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 3650
Książnica Cieszyńska 3576
Dane podstawowe 3427
3/ZP/DZ/2017 3410
Informacje podstawowe 3402
1/ZP/DZ/2018 3355
Dane podstawowe 3128
Kontrole 2897
Informacje podstawowe 2824
Pracownicy MZD 2642
Struktura Organizacyjna 2402
Dane podstawowe 2359
Dane podstawowe 2357
Kontrole 2342
Pracownik biurowy - Referent 2232
Pracownik socjalny 2078
Dane podstawowe 1991
Referent 1936
Dane podstawowe 1931
Dane kontaktowe 1921
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 1904
Aplikant Straży Miejskiej 1879
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 1828
Dane podstawowe 1813
Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie 1787
Prezes Zarządu 1780
ZGK/ZP/05/2017 1776
Dane podstawowe 1749
Sprawozdania, programy 1738
Dane podstawowe 1711
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 1687
Inspektor w Dziale finansowo - księgowym 1680
Referent 1667
referent w dziale organizacyjnym - umowa na zastępstwo 1662
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 1649
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 1640
Nowy rozkład jazdy linii 21. 1632
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 1592
Dane podstawowe 1582
Dane podstawowe 1564
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 1303
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 1183
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 693
Uchwała Nr XII/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Cieszyna 669
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 634
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 590
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 542
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 535
Zarządzenie nr 0050.727.2018 - ogłoszenie o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów 497
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 477
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 472
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 466
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 456
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 445
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 443
Komunikat 439
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 438
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 438
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 421
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 415
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 414
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 413
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 412
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy .. do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 409
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 406
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 406
Uchwała Nr X/3/2017 GRDPP z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 405
IV posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 3 kwietnia 2017 r. 404
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 402
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 394
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 394
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 393
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 393
Uchwała nr XXXVI/353/17 391
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 385
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 385
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 378
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 378
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 377
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 375
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 374
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 373
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 369
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 360
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 6 lutego 2017 r. 357
Uchwała Nr XIV/6/2017 GRDPP z dnia 12 lipca w sprawie uchwalenia planu pracy na II półrocze 2017 356
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 353
Zarządzenie Nr 0050.491.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. 353
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 350
Zarządzenie nr 0050.345.2019 - ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 335

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij