Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP
NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 41526
Burmistrz Miasta Cieszyna 17230
Schemat organizacyjny 10937
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 10936
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 10397
Godziny urzędowania 9238
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 8739
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8247
Skargi i wnioski 7418
Jak załatwić sprawę? 7267
Kontakt 6715
Konta bankowe 5542
Oświadczenia majątkowe 5390
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 4774
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 4439
Urząd Stanu Cywilnego 4016
Opłata od posiadania psów 3967
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 3661
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 2953
Podatek od nieruchomości 2846
Krok po kroku 2398
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2365
Informacje dotyczące MCZK 2316
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 2288
Wydział Kultury i Promocji Miasta 2255
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 2127
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 2124
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 2051
Udostępnianie informacji publicznej 1966
Audytor Wewnętrzny 1959
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 1839
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1796
Sekretarz Miasta Cieszyna 1771
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1736
Wydział Sportu 1711
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 1677
Wydział Organizacyjny 1662
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 1544
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 1517
Referat Organizacyjno-Administracyjny 1509
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 1508
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1506
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 1506
kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu 1493
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1464
Kwestionariusz osobowy 1446
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 1438
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1413
Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych 1399
Biuro Kontroli 1396
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 17230
Zarządzenie nr 0050.370.2019 - Raport o stanie Gminy Cieszyn 1004
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 625
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 540
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 535
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 522
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 516
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 515
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 512
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 503
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 496
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 495
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 492
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 489
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 486
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 485
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 474
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 473
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 469
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 467
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 463
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 462
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 462
Zarządzenie nr 0050.477.2019 458
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 456
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 456
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 451
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 449
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 449
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 448
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 448
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 448
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 446
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 444
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 443
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 443
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 440
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 427
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 427
Zarządzenie nr 0050.516.2019 427
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 422
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 417
Zarządzenie Nr 120.11.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.20.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.. 414
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 411
Zarządzenie Nr 120.10.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/UM/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej 411
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 403
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 401
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 400
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 400
Zarządzenie Nr 999/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 396
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16019
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 10789
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 6872
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 4371
Nagrania Obrad 3443
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 2482
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 2307
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2119
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 1626
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1514
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 1455
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1205
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1180
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1142
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1141
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1117
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 1061
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1054
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1050
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 1028
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 992
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 975
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 954
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 935
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 932
Wybory ławników 927
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 920
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 903
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 892
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 891
VI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 stycznia 2015 roku 891
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 891
XXVIII/287/16 889
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 888
XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 grudnia 2015 roku 882
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 881
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 859
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 850
Uchwała nr XXVII/256/16 846
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 826
XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.11.2012 812
LII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 października 2014 r. 806
XLVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 sierpnia 2014 roku 802
XLI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 stycznia 2018 roku 800
VII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.02.2015 roku 778
XXXIV sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 maja 2017 roku 778
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 769
XXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna 767
sesja Rady Miejskiej - 19 grudnia 2013 roku 755
XVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 listopada 2015 roku 735
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 9436
Deklaracje - PODATKI 8673
Opis Cieszyna 3549
Gminna Ewidencja Zabytków 2460
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2324
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1898
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 1656
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1464
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 1438
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 1372
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1347
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1337
Insygnia miasta 1325
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1314
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 1269
Strategia Rozwoju 1195
Mapa Cieszyna 1126
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1119
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 1076
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1072
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 1012
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 996
Linki 983
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 979
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 978
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 963
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 962
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 931
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 928
Informacja o projektowaniu dokumentów 919
XXVIII/287/16 889
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 874
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 864
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 863
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 850
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 847
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 840
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 839
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 839
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 793
Zarządzenie nr 0050.687.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin 792
Zarządzenie nr 0050.591.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 786
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 776
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 765
Zarządzenie nr 0050.32.2018 762
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 756
Protokoły wyników głosowania w obwodach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 10 maja 2015 r. 739
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 736
Zarządzenie nr 0050.469.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół 734
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych w Cieszynie o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. 730
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 14046
Dane podstawowe 10814
Informacje podstawowe 7214
Informacje podstawowe 6166
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 5950
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 5093
Dane podstawowe 4490
Dane podstawowe 4379
Dane teleadresowe 4315
Instytucje kultury 4205
Książnica Cieszyńska 4083
Dane podstawowe 4034
Informacje podstawowe 3844
Dane podstawowe 3585
3/ZP/DZ/2017 3502
1/ZP/DZ/2018 3443
Informacje podstawowe 3307
Pracownicy MZD 3251
Kontrole 2989
Dane podstawowe 2799
Struktura Organizacyjna 2786
Dane podstawowe 2774
Dane podstawowe 2722
Kontrole 2446
Aplikant Straży Miejskiej 2359
Dane podstawowe 2302
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 2281
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 2244
Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie 2216
Dane podstawowe 2197
Dane kontaktowe 2187
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 2171
Prezes Zarządu 2118
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 2019
Nowy rozkład jazdy linii 21. 2011
Dane podstawowe 1965
Dane podstawowe 1942
Dane podstawowe 1935
Dane teleadresowe 1870
ZGK/ZP/05/2017 1824
Sprawozdania, programy 1817
Dane podstawowe 1776
Dane podstawowe 1745
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 1718
Dane podstawowe 1714
Inspektor ds. edukacji w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie 1696
9/ZP/DZ/18 1625
Udostępnianie informacji publicznej 1620
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 1612
Referent w Dziale Zarządzania i Nadzoru Drogowego 1566
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 1569
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 1449
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 755
Uchwała Nr XII/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Cieszyna 722
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 686
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 647
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 595
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 588
Zarządzenie nr 0050.727.2018 - ogłoszenie o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów 583
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 540
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 530
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 524
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 510
Zarządzenie nr 0050.345.2019 - ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 496
Komunikat 492
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 492
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 490
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 485
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 475
Uchwała nr XXXVI/353/17 468
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 466
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 461
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 460
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 453
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 452
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 451
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 448
IV posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 3 kwietnia 2017 r. 447
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy .. do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 447
Uchwała Nr X/3/2017 GRDPP z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 446
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 446
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 439
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 437
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 436
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 433
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 427
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 427
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 425
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 417
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 414
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 6 lutego 2017 r. 413
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 413
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 413
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 412
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 410
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 401
Uchwała Nr XIV/6/2017 GRDPP z dnia 12 lipca w sprawie uchwalenia planu pracy na II półrocze 2017 400
Zarządzenie Nr 0050.491.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. 393
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 388
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 386

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij