Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 42946
Burmistrz Miasta Cieszyna 19834
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 17629
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 14042
Kontakt 13205
Schemat organizacyjny 12602
Godziny urzędowania 11758
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 9414
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8320
Skargi i wnioski 8289
Konta bankowe 7872
Jak załatwić sprawę? 7305
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 6237
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 5754
Oświadczenia majątkowe 5390
Opłata od posiadania psów 5179
Urząd Stanu Cywilnego 5089
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 4945
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 4344
Podatek od nieruchomości 3769
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 3498
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 3064
Wydział Kultury i Promocji Miasta 3051
e-PUAP 2898
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 2842
Krok po kroku 2832
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2799
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 2745
Informacje dotyczące MCZK 2731
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 2682
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2484
Udostępnianie informacji publicznej 2432
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2279
Audytor Wewnętrzny 2244
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2211
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 2143
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 2098
Sekretarz Miasta Cieszyna 1981
Wydział Sportu 1968
Wydział Organizacyjny 1935
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1933
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 1927
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 1883
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1860
Referat Organizacyjno-Administracyjny 1859
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 1857
kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu 1792
Zarządzenie nr 0050.370.2019 - Raport o stanie Gminy Cieszyn 1774
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1743
Wypis i wyrys ze studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1729
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 19834
Zarządzenie nr 0050.370.2019 - Raport o stanie Gminy Cieszyn 1774
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 697
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 602
Zarządzenie nr 0050.600.2019 597
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 593
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 590
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 578
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 576
Zarządzenie nr 0050.477.2019 573
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 573
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 570
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 561
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 558
Zarządzenie nr 0050.516.2019 558
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 555
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 554
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 549
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 545
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 542
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 535
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 531
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 529
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 528
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 526
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 523
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 521
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 519
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 518
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 516
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 511
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 510
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 509
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 507
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 506
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 504
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 502
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 502
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 499
Zarządzenie nr 0050.597.2019 497
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 496
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 484
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 480
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 477
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 466
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 462
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 460
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 445
Zarządzenie Nr 999/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 445
Zarządzenie nr 0050.521.2019 441
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16102
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 14279
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 7069
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 4716
Nagrania Obrad 4260
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 3454
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 2866
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2257
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 1792
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 1695
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1572
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 1360
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1271
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 1253
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1251
Wybory ławników 1238
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 1231
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1210
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1202
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 1188
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1182
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1136
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1117
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 1031
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 1023
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 1014
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 990
Dyżury Radnych - kadencja 2018-2023 985
XXVIII/287/16 973
Uchwała nr XXVII/256/16 969
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 965
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 953
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 953
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 952
VI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 stycznia 2015 roku 951
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 943
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 943
XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 grudnia 2015 roku 940
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 939
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 922
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 889
XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.11.2012 887
BRM.0014.REW.9.2020 Protokół kontroli działalności Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 882
0003.812 Wniosek o wydanie opinii prawnej, dotyczącej możliwości dalszego prowadzenia Galerii Szara pod egidą cieszyńskich instytucji samorządowych 877
LII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 października 2014 r. 877
XLVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 sierpnia 2014 roku 866
XLI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 stycznia 2018 roku 865
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 864
Zapytanie w sprawie pisma Starosty Cieszyńskiego w spr. gotowości przejęcia budynku SP-4 849
XXXIV sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 maja 2017 roku 843
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 11098
Deklaracje - PODATKI 10726
Opis Cieszyna 5311
Gminna Ewidencja Zabytków 2793
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2605
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 2301
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 2143
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 1932
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1743
Strategia Rozwoju 1688
Insygnia miasta 1592
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 1563
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1519
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 1490
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1423
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1406
Mapa Cieszyna 1338
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1204
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1161
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 1161
Linki 1158
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 1138
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 1137
Informacja o projektowaniu dokumentów 1114
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 1097
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 1074
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1067
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1047
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 1041
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 1016
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1015
XXVIII/287/16 973
Zarządzenie nr 0050.688.2019 956
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 955
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 947
Kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 940
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 939
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 935
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 924
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 920
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 916
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 912
Zarządzenie nr 0050.687.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin 872
Zarządzenie nr 0050.32.2018 863
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 852
Zarządzenie nr 0050.591.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 849
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 848
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 835
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 834
Zarządzenie nr 0050.613.2018 (konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw rondom) 834
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 16368
Informacje podstawowe 9002
Informacje podstawowe 7334
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 6928
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 6665
Informacje podstawowe 5367
Dane podstawowe 5135
Instytucje kultury 4916
Książnica Cieszyńska 4814
Dane podstawowe 4656
Informacje podstawowe 4595
Pracownicy MZD 4327
Dane podstawowe 4228
3/ZP/DZ/2017 3573
1/ZP/DZ/2018 3521
Dane podstawowe 3354
Struktura Organizacyjna 3320
Dane podstawowe 3295
Dane podstawowe 3215
Kontrole 3125
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 2934
Aplikant Straży Miejskiej 2875
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 2796
Dane podstawowe 2794
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 2695
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 2637
Dane podstawowe 2603
Kontrole 2582
Prezes Zarządu 2514
Dane podstawowe 2293
Dane teleadresowe 2284
Nowy rozkład jazdy linii 21. 2276
Dane podstawowe 2202
Dane podstawowe 2200
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 2183
Dane podstawowe 2104
Inspektor ds. edukacji w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie 2057
Dane podstawowe 2040
Dane podstawowe 2020
Udostępnianie informacji publicznej 1924
Sprawozdania, programy 1923
Dane podstawowe 1910
Ogłoszenia 1885
Dane podstawowe 1883
ZGK/ZP/05/2017 1879
Referent w Dziale Zarządzania i Nadzoru Drogowego 1846
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 1842
Dane podstawowe 1786
Pracownicy 1732
9/ZP/DZ/18 1711
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 1991
Uchwała nr VIII/2/2017 832
Uchwała nr XII/5/2017 798
Uchwała nr VIII/1/2017 768
Uchwała nr VI/10/2016 729
Zarządzenie nr 0050.727.2018 - ogłoszenie o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów 672
Uchwała nr VI/11/2016 657
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 611
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 591
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 584
Uchwała nr XXXVI/353/17 576
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 571
Komunikat 558
Zarządzenie nr 0050.345.2019 - ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 555
Uchwała nr I/1/2016 553
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 537
Uchwała nr 10/2016 527
Uchwała nr 5/2016 527
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 526
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 512
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 509
Uchwała nr 3/2016 507
Uchwała nr X/3/2017 506
Uchwała nr 6/2016 504
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 500
Uchwała nr III/6/2016 497
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 494
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 482
Uchwała nr 2/2016 480
Uchwała nr V/8/2016 480
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 478
Uchwała nr 9/2016 478
Uchwała nr I/2/2016 478
Uchwała nr II/4/2016 475
Uchwała nr 8/2016 471
Uchwała nr 7/2016 466
Uchwała nr XIV/6/2017 466
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 448
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 410
Uchwała nr 11/2016 343
Uchwała nr 5/2015 330
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 318
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 314
Uchwała nr 1/GRDPP/2015 313
Uchwała nr 4/2016 310
Uchwała nr X/4/2017 309
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 309
Zarządzenie Nr 0050.896.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 306
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 kwietnia 2017 roku 303
Uchwała nr I/3/2016 299

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij