Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: (+48) 33 4794 200
fax: (+48) 33 4794 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 40523
Burmistrz Miasta Cieszyna 15791
Schemat organizacyjny 10220
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 9557
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 8434
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8210
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 8181
Godziny urzędowania 8159
Jak załatwić sprawę? 7249
Skargi i wnioski 7047
Oświadczenia majątkowe 5390
Konta bankowe 4956
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 4352
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 3853
Kontakt 3784
Urząd Stanu Cywilnego 3684
Opłata od posiadania psów 3443
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 3320
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 2472
Podatek od nieruchomości 2226
Krok po kroku 2204
Informacje dotyczące MCZK 2151
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2143
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 2086
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 1894
Zestawienie petycji 1870
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 1869
Audytor Wewnętrzny 1816
Udostępnianie informacji publicznej 1775
Wydział Kultury i Promocji Miasta 1683
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1648
Sekretarz Miasta Cieszyna 1640
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 1581
Wydział Sportu 1580
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 1563
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 1524
Wydział Organizacyjny 1505
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1458
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1413
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 1409
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 1361
Referat Organizacyjno-Administracyjny 1348
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1347
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 1343
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1340
Kwestionariusz osobowy 1318
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 1312
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1310
kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu 1308
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1299
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 15791
Zarządzenie nr 0050.370.2019 - Raport o stanie Gminy Cieszyn 694
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 584
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 507
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 504
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 491
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 487
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 483
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 482
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 470
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 465
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 463
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 458
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 458
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 454
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 447
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 446
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 442
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 438
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 437
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 435
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 433
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 426
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 425
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 425
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 422
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 419
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 418
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 416
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 415
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 414
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 413
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 412
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 411
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 409
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 407
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 397
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 396
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 391
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 389
Zarządzenie Nr 120.11.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.20.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.. 383
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 380
Zarządzenie Nr 120.10.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/UM/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej 379
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 375
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 371
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 371
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 370
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 363
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 18 stycznia 2017 roku do dnia 13 lutego 2017 roku 361
Zarządzenie Nr 999/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 359
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 15969
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 8714
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 6759
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 4191
Nagrania Obrad 3178
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 2299
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2049
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 1799
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 1490
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1488
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 1352
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1178
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1153
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1110
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1105
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1086
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1021
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1018
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 958
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 949
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 922
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 901
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 873
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 868
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 866
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 863
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 862
VI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 stycznia 2015 roku 862
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 861
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 853
XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 grudnia 2015 roku 851
XXVIII/287/16 850
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 841
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 830
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 822
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 808
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 802
Uchwała nr XXVII/256/16 785
XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.11.2012 779
LII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 października 2014 r. 773
XLVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 sierpnia 2014 roku 770
XLI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 stycznia 2018 roku 765
XXXIV sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 maja 2017 roku 748
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 747
VII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.02.2015 roku 747
XXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna 736
sesja Rady Miejskiej - 19 grudnia 2013 roku 724
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 714
XVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 listopada 2015 roku 705
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.06.2012r. 688
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 8657
Deklaracje - PODATKI 6422
Opis Cieszyna 3257
Gminna Ewidencja Zabytków 2262
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2113
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1700
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 1466
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1413
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1310
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1280
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1265
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 1261
Insygnia miasta 1207
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 1185
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 1171
Strategia Rozwoju 1074
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1069
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 1042
Mapa Cieszyna 1038
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1030
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 974
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 941
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 938
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 925
Linki 905
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 891
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 890
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 890
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 884
XXVIII/287/16 850
Informacja o projektowaniu dokumentów 845
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 845
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 829
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 818
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 811
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 808
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 807
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 807
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 807
Zarządzenie nr 0050.687.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin 756
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 746
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 740
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 723
Zarządzenie nr 0050.591.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 723
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 720
Protokoły wyników głosowania w obwodach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 10 maja 2015 r. 716
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 703
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych w Cieszynie o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. 700
Zarządzenie nr 0050.32.2018 698
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Cieszyna 695
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 12822
Dane podstawowe 9934
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 6619
Informacje podstawowe 6356
Informacje podstawowe 5573
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 5300
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 4265
Dane podstawowe 4052
Dane podstawowe 4031
Instytucje kultury 3901
Dane teleadresowe 3856
Książnica Cieszyńska 3704
Dane podstawowe 3635
Informacje podstawowe 3534
3/ZP/DZ/2017 3446
1/ZP/DZ/2018 3389
Dane podstawowe 3248
Informacje podstawowe 2973
Kontrole 2931
Pracownicy MZD 2847
Struktura Organizacyjna 2543
Dane podstawowe 2509
Dane podstawowe 2483
Kontrole 2379
Dane podstawowe 2166
Aplikant Straży Miejskiej 2068
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 2032
Dane podstawowe 2019
Dane kontaktowe 2007
Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie 1975
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 1945
Dane podstawowe 1934
Prezes Zarządu 1911
Dane podstawowe 1866
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 1806
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 1799
Nowy rozkład jazdy linii 21. 1793
ZGK/ZP/05/2017 1792
Dane podstawowe 1790
Sprawozdania, programy 1764
Dane podstawowe 1697
Dane teleadresowe 1653
Dane podstawowe 1651
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 1629
Dane podstawowe 1576
Dane podstawowe 1530
9/ZP/DZ/18 1503
Udostępnianie informacji publicznej 1488
Inspektor ds. edukacji w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie 1467
ZGK/ZP/03/2017 1453
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 1397
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 1302
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 717
Uchwała Nr XII/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Cieszyna 688
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 653
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 608
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 558
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 557
Zarządzenie nr 0050.727.2018 - ogłoszenie o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów 519
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 495
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 495
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 481
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 470
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 460
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 460
Komunikat 457
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 455
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 451
Zarządzenie nr 0050.345.2019 - ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 439
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 432
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 430
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 429
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 426
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 424
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 423
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy .. do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 420
Uchwała Nr X/3/2017 GRDPP z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 419
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 418
IV posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 3 kwietnia 2017 r. 417
Uchwała nr XXXVI/353/17 413
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 411
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 410
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 409
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 407
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 405
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 398
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 395
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 390
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 389
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 387
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 387
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 385
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 385
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 383
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 6 lutego 2017 r. 375
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 372
Uchwała Nr XIV/6/2017 GRDPP z dnia 12 lipca w sprawie uchwalenia planu pracy na II półrocze 2017 372
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 363
Zarządzenie Nr 0050.491.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. 362
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 361

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij