Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 35981
Burmistrz Miasta Cieszyna 14207
Schemat organizacyjny 9124
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 8520
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8177
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 8025
Jak załatwić sprawę? 7217
Godziny urzędowania 6770
Skargi i wnioski 6627
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 5674
Oświadczenia majątkowe 5390
Konta bankowe 4346
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 3754
Kontakt 3616
Urząd Stanu Cywilnego 3298
Opłata od posiadania psów 3200
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2961
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 2919
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 1977
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1940
Krok po kroku 1923
Informacje dotyczące MCZK 1922
Podatek od nieruchomości 1890
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 1824
Zestawienie petycji 1664
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 1659
Audytor Wewnętrzny 1646
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 1640
Udostępnianie informacji publicznej 1637
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1518
Sekretarz Miasta Cieszyna 1489
Wydział Sportu 1452
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 1417
Wydział Kultury i Promocji Miasta 1406
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 1394
Wydział Organizacyjny 1338
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 1273
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1259
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1236
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1194
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1191
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 1184
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1183
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 1181
Kwestionariusz osobowy 1178
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 1171
Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Głębokiej 62A w Cieszynie. 1144
Referat Organizacyjno - Administracyjny 1126
Biuro Kontroli 1121
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 1113
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 14207
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 551
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 476
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 469
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 462
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 452
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 444
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 441
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 436
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 433
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 433
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 426
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 426
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 421
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 414
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 409
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 408
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 406
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 405
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 402
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 401
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 397
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 395
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 391
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 390
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 388
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 386
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 384
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 381
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 377
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 376
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 375
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 374
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 374
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 369
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 367
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 366
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 362
Zarządzenie Nr 120.10.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/UM/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej 357
Zarządzenie Nr 120.11.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.20.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.. 350
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 347
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 346
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 339
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 338
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 338
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 335
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 18 stycznia 2017 roku do dnia 13 lutego 2017 roku 330
Zarządzenie Nr 999/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 329
Zarządzenie Nr 989/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej na dzień 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2011. 318
Zarządzenie Nr 0050.1094.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyburzenia części budynku użytkowego przy ul. Górnej 14a w Cieszynie. 316
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 6644
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 6328
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 3860
Nagrania Obrad 2886
Interpelacje i zapytania Radnych-kadencja VIII 2357
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 2036
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 1979
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1433
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 1332
Wzór oświadczenia majątkowego 1257
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 1231
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1106
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1103
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1051
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1043
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1038
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 979
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 957
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 906
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 873
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 860
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 853
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 824
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 822
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 821
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 820
VI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 stycznia 2015 roku 815
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 814
XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 grudnia 2015 roku 804
XXVIII/287/16 804
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 800
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 799
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 791
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 761
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 747
XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.11.2012 738
Uchwała nr XXVII/256/16 736
XLI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 stycznia 2018 roku 720
LII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 października 2014 r. 718
XLVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 sierpnia 2014 roku 718
XXXIV sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 maja 2017 roku 701
VII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.02.2015 roku 700
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 694
XXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna 687
sesja Rady Miejskiej - 19 grudnia 2013 roku 675
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 669
XVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 listopada 2015 roku 668
Uchwała Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 653
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.06.2012r. 641
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29.10.2015r. 638
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 7742
Deklaracje - PODATKI 5783
Opis Cieszyna 2961
Gminna Ewidencja Zabytków 2099
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 1957
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1479
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 1312
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1259
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1236
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1212
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 1152
Insygnia miasta 1086
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 1079
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1020
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 998
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 993
Strategia Rozwoju 951
Mapa Cieszyna 936
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 932
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 909
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 903
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 881
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 881
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 853
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 835
Linki 831
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 824
XXVIII/287/16 804
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 801
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 788
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 783
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 778
Informacja o projektowaniu dokumentów 762
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 761
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 760
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 747
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 729
Zarządzenie nr 0050.687.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin 719
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 717
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 671
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 667
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych w Cieszynie o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. 660
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Cieszyna 660
Protokoły wyników głosowania w obwodach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 10 maja 2015 r. 657
Zarządzenie nr 0050.694.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 651
Zarządzenie nr 0050.475.2017 z dnia 21-08-2017 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w roku 2017 z zakresu realizacji programów szkolenia sportowego prowadzonego przez Cieszyńskie kluby sportowe - przygotowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe 649
Zarządzenie nr 0050.591.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 646
Protokoły głosowania w obwodach - Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 roku 644
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Cieszynie z dnia 11 września 2018 roku o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami oragnów jednostek samorządu terutorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. 636
Zarządzenie nr 0050.141.2017 uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja ogólnopolskich zawodów 6. Piastowski Piruet" zawartego w ofercie Klubu Sportowego Cieszyn 635
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 11731
Dane podstawowe 8806
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 6228
Informacje podstawowe 5561
Informacje podstawowe 4913
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 4841
Dane podstawowe 3696
Dane podstawowe 3681
Instytucje kultury 3602
Dane teleadresowe 3520
Książnica Cieszyńska 3421
3/ZP/DZ/2017 3364
1/ZP/DZ/2018 3322
Dane podstawowe 3239
Informacje podstawowe 3227
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 3099
Dane podstawowe 3025
Kontrole 2826
Informacje podstawowe 2671
Pracownicy MZD 2485
Dane podstawowe 2271
Struktura Organizacyjna 2267
Kontrole 2262
Dane podstawowe 2257
Pracownik biurowy - Referent 2143
Pracownik socjalny 1956
Dane podstawowe 1867
Referent 1851
Dane podstawowe 1836
Dane kontaktowe 1825
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 1766
Dane podstawowe 1762
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 1762
Aplikant Straży Miejskiej 1736
ZGK/ZP/05/2017 1725
Prezes Zarządu 1702
Sprawozdania, programy 1693
Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie 1692
Dane podstawowe 1642
Dane podstawowe 1621
Referent 1581
Inspektor w Dziale finansowo - księgowym 1576
referent w dziale organizacyjnym - umowa na zastępstwo 1556
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 1548
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 1545
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 1540
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 1534
Dane podstawowe 1522
Nowy rozkład jazdy linii 21. 1516
Dane teleadresowe 1503
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 1208
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 1095
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 675
Uchwała Nr XII/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Cieszyna 639
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 615
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 568
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 524
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 514
Zarządzenie nr 0050.727.2018 - ogłoszenie o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów 473
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 445
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 437
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 437
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 427
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 425
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 423
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 416
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 415
Komunikat 414
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 407
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 399
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 396
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 392
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy .. do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 392
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 392
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 389
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 389
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 386
Uchwała Nr X/3/2017 GRDPP z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 385
IV posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 3 kwietnia 2017 r. 379
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 379
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 378
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 378
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 376
Uchwała nr XXXVI/353/17 370
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 365
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 364
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 362
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 360
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 359
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 354
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 353
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 351
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 347
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 343
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 339
Uchwała Nr XIV/6/2017 GRDPP z dnia 12 lipca w sprawie uchwalenia planu pracy na II półrocze 2017 337
Zarządzenie Nr 0050.491.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. 333
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 6 lutego 2017 r. 330
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 329
XIII posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów 313

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij