Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 21110
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 7883
Burmistrz Miasta Cieszyna 7805
Jak załatwić sprawę? 5805
Schemat organizacyjny 5234
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 5053
Oświadczenia majątkowe 4507
Godziny urzędowania 2775
Konta bankowe 2369
Skargi i wnioski 2188
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 2052
Kontakt 1834
Opłata od posiadania psów 1759
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1628
Urząd Stanu Cywilnego 1603
Stanowisko urzędnicze - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1598
Stanowisko ds. promocji i obsługi inwestora 1474
Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie 1415
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 1352
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.4 1208
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 1206
Krok po kroku 1199
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 1129
Udostępnianie informacji publicznej 1083
stanowisko urzędnicze ds. informacji miejskiej i turystycznej 1069
konserwator 1049
Stanowisko urzędnicze ds. służebności przesyłu 1032
Informacje dotyczące MCZK 1010
stanowisko ds. tworzenia i administracji stron internetowych w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 1003
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 986
Wydział Sportu 927
samodzielne stanowisko urzednicze ds. kontaktów z mediami 916
Audytor Wewnętrzny 909
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 905
Stanowisko urzednicze ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 899
Podatek od nieruchomości 898
Stanowisko urzędnicze ds. koordynacji BIP i SOD 890
Zestawienie petycji 876
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 846
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 840
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 839
Samodzielne stanowisko ds. osób starszych i niepełnosprawnych 834
Stanowisko urzędnicze ds. informacji miejskiej i turystycznej 830
Inspektor ds. edukacji 813
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 804
Wydział Organizacyjny 797
Sekretarz Miasta Cieszyna 791
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 782
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 768
stanowisko urzędnicze ds. udostępniania terenów pod inwestycje liniowe (GN.7) 764
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 7805
Obwieszczenie SRM-II.6733.12.2017 311
Obwieszczenie SRM-II.6733.10.2017 303
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 295
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 250
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 241
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 240
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 235
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 232
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 231
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 230
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 228
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 228
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 225
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 223
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 222
Zarządzenie Nr 0050.1077.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 221
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 9 maja 2016 roku 219
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 219
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 216
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 214
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 214
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 213
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 213
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 213
Obwieszczenie SRM.II.6733.17.2017 212
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 211
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 210
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 209
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 209
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 209
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 206
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 204
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 204
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 204
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 202
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 197
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 197
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 195
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 192
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 191
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 190
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 189
Zarządzenie Nr 120.10.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/UM/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej 186
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 183
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 183
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 179
Zarządzenie Nr 0050.1094.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyburzenia części budynku użytkowego przy ul. Górnej 14a w Cieszynie. 178
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 177
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 175
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 11321
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 5103
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 1582
Sesje Rady Miejskiej offline 1319
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 1312
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 1043
Dyżury Radnych 826
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 689
Wzór oświadczenia majątkowego 624
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 586
Uchwała Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 531
XXVIII/287/16 524
Wniosek nr BRM.0003.627.2017 z dnia 14.03.2017 dot. przeniesienia tymczasowego przystanku autobusowego komunikacji ponadlokalnej z ul. Chrobrego na parking przy ul. Garncarskiej 522
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 492
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 485
XXVII/256/16 448
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 444
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 435
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 416
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 409
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 399
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 382
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 378
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 370
Protokół kontroli realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie "Programu 500 plus" 369
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 367
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 367
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 364
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 345
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 342
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 340
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 335
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 335
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 328
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 328
XXVIII/285/16 323
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 315
0003.597.2017 Zapytanie n/t kosztów utrzymania obiektów zarządzanych przez MOSiR w 2016 roku 313
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 313
XXVIII/286/16 308
Zapytanie nr BRM.0003.616.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. dot. organizacji Święta Trzech Braci 306
XXXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 297
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 r. 295
Uchwała nr XXIX/293/17 292
XXVIII/270/16 284
XXVII/257/16 282
Uchwała nr XXXIII/319/17 280
Uchwała nr XXXIV/328/17 279
Uchwała nr XXIX/294/17 272
0003.621.2017 Zapytanie dotyczące cenników wynajmu obiektów sportowych 254
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 4182
Deklaracje - PODATKI 3036
Opis Cieszyna 1594
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 1200
Gminna Ewidencja Zabytków 1194
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1106
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 788
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 693
Insygnia miasta 594
Mapa Cieszyna 563
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 540
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 536
XXVIII/287/16 524
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 519
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 516
Informacja o projektowaniu dokumentów 492
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 492
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 491
Linki 480
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 466
Strategia Rozwoju 465
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 459
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 451
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 433
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 401
Zarządzenie nr 0050.37.2017 w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych 369
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 364
Uchwała nr XVI/133/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od nieruchomości 361
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 357
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 356
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Cieszynie z dnia 28 sierpnia 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Cieszyna zarządzonych na dzień 24 września 2017 r. 353
Zarządzenie nr 0050.695.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn 340
Zarządzenie nr 0050.475.2017 z dnia 21-08-2017 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w roku 2017 z zakresu realizacji programów szkolenia sportowego prowadzonego przez Cieszyńskie kluby sportowe - przygotowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe 337
Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 332
Dotacje do inwestycji proekologicznych. 328
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 325
Nowa zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów 318
Informacja o przyjęciu dokumentu i o możliwości zapoznania się z jego treścią - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 316
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 315
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 308
Uchwała Nr LII/511/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia na rok 2015 wysokości stawek podatku od nieruchomości 304
Zarządzenie nr 0050.591.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 304
Zarządzenie nr 0050.141.2017 uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja ogólnopolskich zawodów 6. Piastowski Piruet" zawartego w ofercie Klubu Sportowego Cieszyn 302
0050.776.2016 298
Uchwała nr XLIII/459/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 maja 2014 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości 297
Zarządzenie nr 0050.474.2017 w sprawie przeprowadzenia konsulatcji projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zarządu Dróg 297
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmujący obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk 288
Zarządzenie nr 0050.24.2017 288
nowy druk oferty realizacji zadania publicznego na "mały grant" art. 19a 287
Zarządzenie nr 0050.67.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 287
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 7648
Dane podstawowe 5087
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 4032
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 3157
Informacje podstawowe 2988
1/ZP/DZ/2018 2676
3/ZP/DZ/2017 2501
Informacje podstawowe 2377
Dane podstawowe 2249
Dane teleadresowe 2072
Książnica Cieszyńska 2057
Instytucje kultury 1996
Dane podstawowe 1979
Dane podstawowe 1961
Informacje podstawowe 1908
Informacje podstawowe 1520
Dane podstawowe 1517
Pracownik biurowy - Referent 1453
Dane podstawowe 1364
Pracownicy MZD 1316
Referent 1296
Kontrole 1293
Struktura Organizacyjna 1206
Pracownik socjalny 1204
Dane podstawowe 1144
Dane kontaktowe 1097
Sprawozdania, programy 1088
Dane podstawowe 1057
Referent 1054
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 1027
Inspektor w Dziale finansowo - księgowym 1021
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 999
referent w dziale organizacyjnym - umowa na zastępstwo 986
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 974
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 941
Dane podstawowe 926
Dane podstawowe 904
Dane teleadresowe 897
Podinspektor ds kadr 868
Dane podstawowe 864
Nowy rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej od 1 stycznia 2018 r. 852
Referent 813
Prezes Zarządu 810
Dane podstawowe 808
Refrent w Dziale pracy specjalistycznej 805
Dane podstawowe 804
ORG.271.3.2017 799
Referent w Dziale Zarządzania i Nadzoru Drogowego 778
Dane podstawowe 770
Kontrole 763
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 644
Kontakt 542
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 347
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 319
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 305
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 301
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 275
Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 271
Uchwała Nr XII/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Cieszyna 269
Regulamin Cieszyńskiej Rady Seniorów 248
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 237
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 233
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 233
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 232
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 232
Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 231
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 227
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 226
Komunikat 225
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 223
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 220
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 217
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 214
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 212
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 209
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 208
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 204
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 202
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 200
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 199
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 196
XIII posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów 192
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 190
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 188
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 188
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 186
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 184
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 184
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 182
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 179
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 179
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 174
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 174
Uchwała Nr X/3/2017 GRDPP z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 173
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 172
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 171
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 164
IV posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 3 kwietnia 2017 r. 162
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 160
ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ... do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 158

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij