Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 41944
Burmistrz Miasta Cieszyna 18283
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 13130
Schemat organizacyjny 11568
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 11343
Godziny urzędowania 10211
Kontakt 9114
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 9108
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8276
Skargi i wnioski 7677
Jak załatwić sprawę? 7275
Konta bankowe 6283
Oświadczenia majątkowe 5390
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 5114
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 4904
Opłata od posiadania psów 4494
Urząd Stanu Cywilnego 4335
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 3921
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 3488
Podatek od nieruchomości 3300
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 2913
Wydział Kultury i Promocji Miasta 2714
Krok po kroku 2543
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 2518
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2516
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 2495
Informacje dotyczące MCZK 2495
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 2326
Udostępnianie informacji publicznej 2138
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2085
Audytor Wewnętrzny 2072
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2002
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1934
Sekretarz Miasta Cieszyna 1862
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 1840
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 1809
Wydział Sportu 1806
Wydział Organizacyjny 1754
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 1666
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 1664
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 1629
Referat Organizacyjno-Administracyjny 1627
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 1622
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1621
kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu 1616
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1564
Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych 1537
Kwestionariusz osobowy 1531
e-PUAP 1515
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1495
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 18283
Zarządzenie nr 0050.370.2019 - Raport o stanie Gminy Cieszyn 1203
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 653
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 566
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 560
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 548
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 540
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 538
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 538
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 531
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 521
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 521
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 518
Zarządzenie nr 0050.600.2019 518
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 514
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 511
Zarządzenie nr 0050.477.2019 510
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 510
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 499
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 495
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 492
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 489
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 488
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 487
Zarządzenie nr 0050.516.2019 486
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 485
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 484
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 483
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 481
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 477
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 472
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 471
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 470
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 469
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 469
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 468
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 467
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 467
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 465
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 456
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 448
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 447
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 444
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 437
Zarządzenie nr 0050.597.2019 437
Zarządzenie Nr 120.10.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/UM/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej 437
Zarządzenie Nr 120.11.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.20.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.. 436
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 428
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 423
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 423
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16055
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 12057
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 6952
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 4486
Nagrania Obrad 3650
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 2697
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 2648
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2165
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 1686
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 1544
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1538
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1236
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1210
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1174
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1167
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 1157
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1145
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 1116
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 1094
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1091
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1080
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 1071
Wybory ławników 1049
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 1000
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 983
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 964
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 954
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 929
XXVIII/287/16 921
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 919
VI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 stycznia 2015 roku 917
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 916
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 915
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 910
XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 grudnia 2015 roku 906
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 904
Uchwała nr XXVII/256/16 894
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 885
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 883
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 853
XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.11.2012 851
LII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 października 2014 r. 835
XLVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 sierpnia 2014 roku 830
XLI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 stycznia 2018 roku 826
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 813
Dyżury Radnych - kadencja 2018-2023 806
XXXIV sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 maja 2017 roku 806
VII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.02.2015 roku 805
XXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna 791
sesja Rady Miejskiej - 19 grudnia 2013 roku 780
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 9966
Deklaracje - PODATKI 9782
Opis Cieszyna 4143
Gminna Ewidencja Zabytków 2598
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2481
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 2089
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 1762
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 1629
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1495
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 1443
Insygnia miasta 1437
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1381
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1379
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 1364
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1348
Strategia Rozwoju 1324
Mapa Cieszyna 1216
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1158
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 1103
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1102
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 1048
Linki 1047
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 1043
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 1034
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1014
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 1008
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 999
Informacja o projektowaniu dokumentów 998
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 968
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 962
XXVIII/287/16 921
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 918
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 904
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 902
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 883
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 876
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 875
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 874
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 867
Zarządzenie nr 0050.688.2019 856
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 849
Zarządzenie nr 0050.687.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin 826
Zarządzenie nr 0050.591.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 813
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 803
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 801
Zarządzenie nr 0050.32.2018 800
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 796
Protokoły wyników głosowania w obwodach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 10 maja 2015 r. 770
Zarządzenie nr 0050.469.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół 770
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 768
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 14747
Dane podstawowe 11841
Informacje podstawowe 8055
Informacje podstawowe 6670
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 6368
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 5676
Dane podstawowe 4652
Dane teleadresowe 4631
Instytucje kultury 4502
Książnica Cieszyńska 4376
Dane podstawowe 4357
Informacje podstawowe 4108
Dane podstawowe 3847
Pracownicy MZD 3677
Informacje podstawowe 3613
3/ZP/DZ/2017 3525
1/ZP/DZ/2018 3472
Dane podstawowe 3049
Kontrole 3036
Struktura Organizacyjna 2982
Dane podstawowe 2974
Dane podstawowe 2585
Aplikant Straży Miejskiej 2563
Dane podstawowe 2505
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 2502
Kontrole 2502
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 2461
Dane kontaktowe 2404
Dane podstawowe 2372
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 2362
Prezes Zarządu 2292
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 2158
Nowy rozkład jazdy linii 21. 2142
Dane podstawowe 2079
Dane podstawowe 2060
Dane teleadresowe 2034
Dane podstawowe 1946
Dane podstawowe 1915
Sprawozdania, programy 1857
Inspektor ds. edukacji w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie 1851
ZGK/ZP/05/2017 1844
Dane podstawowe 1842
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 1796
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 1785
Dane podstawowe 1767
Udostępnianie informacji publicznej 1741
Dane podstawowe 1732
Ogłoszenia 1690
Referent w Dziale Zarządzania i Nadzoru Drogowego 1676
9/ZP/DZ/18 1674
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 1720
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 1582
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 787
Uchwała Nr XII/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Cieszyna 751
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 718
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 682
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 628
Zarządzenie nr 0050.727.2018 - ogłoszenie o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów 620
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 616
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 569
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 555
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 554
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 536
Komunikat 523
Zarządzenie nr 0050.345.2019 - ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 519
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 517
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 515
Uchwała nr XXXVI/353/17 511
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 507
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 498
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 496
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 487
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 484
IV posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 3 kwietnia 2017 r. 479
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 478
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 475
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 475
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 474
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy .. do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 473
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 473
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 465
Uchwała Nr X/3/2017 GRDPP z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 465
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 464
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 461
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 459
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 458
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 449
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 448
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 6 lutego 2017 r. 446
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 439
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 437
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 437
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 436
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 436
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 433
Uchwała Nr XIV/6/2017 GRDPP z dnia 12 lipca w sprawie uchwalenia planu pracy na II półrocze 2017 426
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 422
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 417
Zarządzenie Nr 0050.491.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. 417
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 414

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij