Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP
NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 41135
Burmistrz Miasta Cieszyna 16648
Schemat organizacyjny 10647
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 10067
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 9955
Godziny urzędowania 8714
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 8512
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8229
Jak załatwić sprawę? 7259
Skargi i wnioski 7248
Kontakt 5462
Oświadczenia majątkowe 5390
Konta bankowe 5269
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 4615
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 4163
Urząd Stanu Cywilnego 3882
Opłata od posiadania psów 3600
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 3506
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 2761
Podatek od nieruchomości 2499
Krok po kroku 2320
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2277
Informacje dotyczące MCZK 2240
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 2202
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 2014
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 2007
Audytor Wewnętrzny 1890
Wydział Kultury i Promocji Miasta 1884
Udostępnianie informacji publicznej 1857
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 1825
Sekretarz Miasta Cieszyna 1722
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1711
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 1706
Wydział Sportu 1652
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 1623
Wydział Organizacyjny 1588
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1568
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 1488
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 1452
Referat Organizacyjno-Administracyjny 1447
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 1441
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1441
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1430
kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu 1415
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 1407
Kwestionariusz osobowy 1391
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1361
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 1334
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1329
Biuro Kontroli 1327
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 16648
Zarządzenie nr 0050.370.2019 - Raport o stanie Gminy Cieszyn 886
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 607
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 525
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 520
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 507
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 503
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 500
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 498
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 488
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 478
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 478
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 474
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 473
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 470
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 470
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 463
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 458
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 455
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 453
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 450
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 449
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 448
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 443
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 442
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 437
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 436
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 434
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 433
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 433
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 432
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 432
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 430
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 429
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 427
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 426
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 413
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 411
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 407
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 403
Zarządzenie Nr 120.11.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.20.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.. 400
Zarządzenie Nr 120.10.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/UM/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej 398
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 397
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 389
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 389
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 386
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 385
Zarządzenie Nr 999/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 383
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 380
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 18 stycznia 2017 roku do dnia 13 lutego 2017 roku 378
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16000
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 10027
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 6823
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 4296
Nagrania Obrad 3348
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 2397
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 2119
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2093
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 1589
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1502
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 1412
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1192
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1167
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1128
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1124
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1102
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1040
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1036
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 1014
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 963
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 954
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 941
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 940
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 916
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 900
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 889
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 880
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 878
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 878
VI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 stycznia 2015 roku 877
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 875
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 873
XXVIII/287/16 871
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 869
XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 grudnia 2015 roku 868
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 848
Wybory ławników 837
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 830
Uchwała nr XXVII/256/16 825
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 813
XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.11.2012 797
LII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 października 2014 r. 793
XLVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 sierpnia 2014 roku 789
XLI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 stycznia 2018 roku 784
XXXIV sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 maja 2017 roku 765
VII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.02.2015 roku 763
XXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna 751
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 750
sesja Rady Miejskiej - 19 grudnia 2013 roku 739
XVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 listopada 2015 roku 721
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 9112
Deklaracje - PODATKI 6798
Opis Cieszyna 3418
Gminna Ewidencja Zabytków 2349
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2224
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1811
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 1586
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1441
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 1334
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1329
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 1323
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1312
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1294
Insygnia miasta 1279
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 1219
Strategia Rozwoju 1137
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1096
Mapa Cieszyna 1085
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 1058
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1054
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 995
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 963
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 961
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 959
Linki 942
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 926
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 924
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 917
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 910
Informacja o projektowaniu dokumentów 883
XXVIII/287/16 871
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 860
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 848
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 840
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 830
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 830
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 828
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 826
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 822
Zarządzenie nr 0050.687.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin 778
Zarządzenie nr 0050.591.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 770
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 763
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 761
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 747
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 739
Zarządzenie nr 0050.32.2018 737
Protokoły wyników głosowania w obwodach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 10 maja 2015 r. 726
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 721
Zarządzenie nr 0050.469.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół 718
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych w Cieszynie o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. 713
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 13570
Dane podstawowe 10434
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 6886
Informacje podstawowe 6754
Informacje podstawowe 5909
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 5717
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 4706
Dane podstawowe 4320
Dane podstawowe 4213
Dane teleadresowe 4123
Instytucje kultury 4061
Książnica Cieszyńska 3940
Dane podstawowe 3862
Informacje podstawowe 3696
3/ZP/DZ/2017 3477
Dane podstawowe 3462
1/ZP/DZ/2018 3420
Informacje podstawowe 3177
Pracownicy MZD 3051
Kontrole 2961
Dane podstawowe 2692
Dane podstawowe 2688
Struktura Organizacyjna 2673
Dane podstawowe 2456
Kontrole 2417
Aplikant Straży Miejskiej 2235
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 2176
Dane podstawowe 2157
Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie 2129
Dane podstawowe 2100
Dane kontaktowe 2098
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 2088
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 2053
Prezes Zarządu 2028
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 1952
Dane podstawowe 1925
Nowy rozkład jazdy linii 21. 1914
Dane podstawowe 1874
Dane podstawowe 1825
ZGK/ZP/05/2017 1810
Sprawozdania, programy 1792
Dane teleadresowe 1778
Dane podstawowe 1719
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 1678
Dane podstawowe 1663
Dane podstawowe 1634
Inspektor ds. edukacji w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie 1596
9/ZP/DZ/18 1582
Udostępnianie informacji publicznej 1563
Referent w Dziale Zarządzania i Nadzoru Drogowego 1507
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 1508
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 1399
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 737
Uchwała Nr XII/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Cieszyna 707
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 672
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 628
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 579
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 574
Zarządzenie nr 0050.727.2018 - ogłoszenie o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów 558
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 520
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 519
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 505
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 492
Komunikat 479
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 479
Zarządzenie nr 0050.345.2019 - ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 477
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 476
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 473
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 465
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 449
Uchwała nr XXXVI/353/17 449
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 446
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 443
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 441
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 441
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 440
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy .. do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 434
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 434
Uchwała Nr X/3/2017 GRDPP z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 433
IV posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 3 kwietnia 2017 r. 432
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 431
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 424
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 424
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 423
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 420
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 413
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 412
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 411
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 405
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 402
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 401
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 401
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 400
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 399
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 6 lutego 2017 r. 397
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 389
Uchwała Nr XIV/6/2017 GRDPP z dnia 12 lipca w sprawie uchwalenia planu pracy na II półrocze 2017 386
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 378
Zarządzenie Nr 0050.491.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. 377
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 375

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij