Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 42663
Burmistrz Miasta Cieszyna 19087
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 15467
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 12701
Schemat organizacyjny 12173
Kontakt 11392
Godziny urzędowania 10939
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w Cieszynie przy ul. Miarki 2 9287
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 8301
Skargi i wnioski 8005
Jak załatwić sprawę? 7292
Konta bankowe 7188
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 5427
Osobiste złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego 5410
Oświadczenia majątkowe 5390
Opłata od posiadania psów 4905
Urząd Stanu Cywilnego 4730
Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości 4176
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 4134
Podatek od nieruchomości 3591
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 3173
Wydział Kultury i Promocji Miasta 2883
INFORMACJA w sprawie nadpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu 2776
Krok po kroku 2704
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 2685
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2652
Informacje dotyczące MCZK 2634
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości 2559
Udostępnianie informacji publicznej 2288
Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości 2268
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2227
e-PUAP 2209
Audytor Wewnętrzny 2170
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2114
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2062
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 2003
Sekretarz Miasta Cieszyna 1932
Wydział Sportu 1887
Wydział Organizacyjny 1850
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 1839
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 1807
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 1787
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1757
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1738
Referat Organizacyjno-Administracyjny 1736
Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 1735
kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu 1715
Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych 1631
Kwestionariusz osobowy 1612
Biuro Kontroli 1582
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 19087
Zarządzenie nr 0050.370.2019 - Raport o stanie Gminy Cieszyn 1525
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 680
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 589
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 581
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 571
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 565
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 563
Zarządzenie nr 0050.600.2019 560
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 557
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 553
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 547
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 542
Zarządzenie nr 0050.477.2019 542
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 541
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 538
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 536
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 534
Zarządzenie nr 0050.516.2019 530
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 525
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 519
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 517
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 512
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 510
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 510
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 507
Zarządzenie Nr 74/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Spokojnej Starości. 507
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 505
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 504
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 498
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 495
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 494
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 492
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 492
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 492
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 490
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 489
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 489
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 485
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 479
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 470
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 468
Zarządzenie nr 0050.597.2019 468
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 468
Zarządzenie Nr 120.10.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/UM/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej 464
Zarządzenie Nr 120.11.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.20.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.. 460
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 459
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 455
Zarządzenia Nr 0050.1037.2012 - 0050.1065.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie weryfikacji planów finansowych na rok 2013. 446
Zarządzenie Nr 981/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "Druk, wykonanie i dostawę Wiadomości Ratuszowych Infor 446
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2014-2018 16088
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2018-2023 13276
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 7008
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 4598
Nagrania Obrad 4121
Transmisja Sesji Rady Miejskiej Cieszyna 3091
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 2785
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 2223
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 1751
Wzór oświadczenia majątkowego - Radni 1633
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 1559
Interpelacje i zapytania Klubów Radnych (Kadencja VIII 2018-2023) 1281
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 1257
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 1241
XXII sesja Rady Miejskiej - 19 maja 2016 roku 1201
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 1190
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 1176
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 1167
0003.207.2015 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 na zamontowanie 4 latarni przy ul. Kościuszki oraz wykonanie 150m chodnika przy ul. Przepilińskiego 1157
Wybory ławników 1141
0003.1272 Wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Hallera 1139
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 1122
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 1103
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 1019
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 1007
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 998
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 976
XXVIII/287/16 952
XXXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 listopada 2017 roku 949
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 941
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 939
VI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 stycznia 2015 roku 938
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 października 2017 roku 938
Uchwała nr XXVII/256/16 937
XXX sesja Rady Miejskiej - 21 marca 2013 roku 931
XXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28.04.2016 930
XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 grudnia 2015 roku 928
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 917
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 910
Dyżury Radnych - kadencja 2018-2023 899
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 876
XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.11.2012 872
LII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 października 2014 r. 859
XLVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 sierpnia 2014 roku 852
XLI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 stycznia 2018 roku 849
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 838
VII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.02.2015 roku 829
XXXIV sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 maja 2017 roku 826
XXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna 815
sesja Rady Miejskiej - 19 grudnia 2013 roku 802
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 10536
Deklaracje - PODATKI 10271
Opis Cieszyna 4723
Gminna Ewidencja Zabytków 2722
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 2579
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 2213
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 1870
Wpis Układu Urbanistycznego do rejestru zabytków 1839
Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Cieszyn 1531
Insygnia miasta 1522
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 1516
Strategia Rozwoju 1486
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 1443
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna dot. okręgów wyborczych 1414
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 1408
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1380
Mapa Cieszyna 1279
Wybory Samorządowe 2018 - Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej 1183
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Cieszyna 1137
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 1127
Linki 1111
Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców 1097
Obwieszczenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 1085
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 1077
Informacja o projektowaniu dokumentów 1064
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 1042
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 1029
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 1028
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 1001
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 997
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego 995
XXVIII/287/16 952
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych I, II, III i IV 931
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania 24 maja 2015 roku w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 930
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 917
Zarządzenie nr 0050.688.2019 909
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 904
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego 901
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 901
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 898
Komunikat w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 888
Zarządzenie nr 0050.687.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin 852
Zarządzenie nr 0050.32.2018 843
Zarządzenie nr 0050.591.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 838
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 837
Informacja o sposobie głosowania w wyborach - Burmistrz, Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Wojewódzki 832
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 822
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYN 2006 - 2010 811
Zarządzenie nr 0050.469.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół 794
Protokoły wyników głosowania w obwodach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 10 maja 2015 r. 792
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 15301
Informacje podstawowe 8599
Informacje podstawowe 7012
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 6634
Zaproszenie do składania ofert - prace projektowe 6201
Dane podstawowe 5002
Instytucje kultury 4734
Książnica Cieszyńska 4613
Dane podstawowe 4584
Informacje podstawowe 4341
Pracownicy MZD 4037
Informacje podstawowe 4006
Dane podstawowe 3996
3/ZP/DZ/2017 3553
1/ZP/DZ/2018 3499
Dane podstawowe 3201
Struktura Organizacyjna 3150
Dane podstawowe 3083
Kontrole 3082
Dane podstawowe 2996
Aplikant Straży Miejskiej 2721
Dane podstawowe 2672
Aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 2648
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 2597
Kontrole 2548
Informacje ogólne Strefa Płatnego Parkowania 2547
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 2496
Dane podstawowe 2490
Prezes Zarządu 2412
Nowy rozkład jazdy linii 21. 2215
Dane podstawowe 2209
Dane teleadresowe 2174
Dane podstawowe 2152
Dane podstawowe 2089
Dane podstawowe 2017
Inspektor ds. edukacji w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie 1952
Dane podstawowe 1935
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Cieszyn - mieszkania do remontu 1923
Dane podstawowe 1910
Sprawozdania, programy 1899
ZGK/ZP/05/2017 1864
Udostępnianie informacji publicznej 1843
Dane podstawowe 1838
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 1824
Ogłoszenia 1794
Dane podstawowe 1793
Referent w Dziale Zarządzania i Nadzoru Drogowego 1768
Dane podstawowe 1708
9/ZP/DZ/18 1693
Pracownicy 1659
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 1878
Uchwała nr VIII/2/2017 813
Uchwała nr XII/5/2017 780
Uchwała nr VIII/1/2017 747
Uchwała nr VI/10/2016 712
Zarządzenie nr 0050.727.2018 - ogłoszenie o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów 645
Uchwała nr VI/11/2016 640
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 596
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 578
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 562
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 552
Komunikat 545
Uchwała nr XXXVI/353/17 544
Zarządzenie nr 0050.345.2019 - ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 541
Uchwała nr I/1/2016 536
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 526
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 508
Uchwała nr 10/2016 506
Uchwała nr 5/2016 503
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 500
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 499
Uchwała nr 3/2016 490
Uchwała nr X/3/2017 487
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 486
Uchwała nr 6/2016 482
Uchwała nr III/6/2016 480
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 479
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 472
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 464
Uchwała nr I/2/2016 462
Uchwała nr 9/2016 461
Uchwała nr 2/2016 460
Uchwała nr V/8/2016 460
Uchwała nr II/4/2016 457
Uchwała nr 8/2016 451
Uchwała nr XIV/6/2017 450
Uchwała nr 7/2016 444
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 marca 2016 r. 438
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 392
Uchwała nr 11/2016 328
Uchwała nr 5/2015 312
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 310
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 299
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 298
Uchwała nr 1/GRDPP/2015 297
Zarządzenie Nr 0050.896.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 296
Uchwała nr X/4/2017 294
Uchwała nr 4/2016 292
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 kwietnia 2017 roku 287
Uchwała nr I/3/2016 285

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij