W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Podstawa prawna

Art. 96 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Zastosowanie mają w szczególności:

Opis

 1. Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości stanowi drugi etap postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości, z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (pierwszy etap opisany jest w procedurze: Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości).
 2. Z wnioskiem o podział nieruchomości może wystąpić osoba posiadająca interes prawny (w szczególności właściciel lub użytkownik wieczysty). Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.
 3. W przypadkach wymienionych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podział nieruchomości dokonywany jest niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w sytuacji braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości jest jednoetapowe - decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wydawana jest z pominięciem etapu sporządzenia i opiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości.
 4. W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części, posiadające odrębne wejścia i wyposażone w odrębne instalacje.
 5. Na etapie wydawania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przedmiotem oceny jest zgodność projektu podziału nieruchomości z pozytywnie zaopiniowanym wstępnym projektem podziału (opinię uzyskuje się wg procedury: Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości).

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek na formularzu.
 2. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
 3. Wykaz zmian gruntowych.
 4. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów i budynków jest inne niż w księdze wieczystej.
 5. Mapa z projektem podziału nieruchomości.

Uwaga: Dokumenty, o których mowa w punkcie 3-5 należy złożyć w odpowiedniej liczbie egzemplarzy: po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania, 1 egz. dla Urzędu. Dokumenty te muszą zostać wcześniej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i opatrzone stosowną klauzulą.

Dodatkowo, w przypadku postępowania jednoetapowego (prowadzonego w oparciu o art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami), do wniosku o podział nieruchomości oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1-5 należy dołączyć:

 1. dokumenty określone przepisami art. 97 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami:
  1. aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla dzielonej nieruchomości, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – wg załączonego niżej formularza),
  2. aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
  3. aktualną kopię mapy ewidencyjnej (nie starszą niż 3 miesiące),
  4. w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, do wniosku należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego dostępu nowo wydzielanych działek do drogi publicznej:
  1. w przypadku, gdy dokonanie podziału nieruchomości spowoduje konieczność wykonania nowego zjazdu z drogi publicznej (dla zapewnienia nowo wydzielanym działkom dostępu do drogi publicznej), do wniosku należy dołączyć zgodę zarządcy drogi na wykonanie zjazdu,
  2. w przypadku, gdy dostęp do drogi publicznej odbywał się będzie za pośrednictwem innych nieruchomości, do wniosku o podział należy dołączyć tytuł prawny, z którego wynika, że dzielona nieruchomość posiada prawny dostęp do drogi publicznej (możliwy do wykonywania).
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 93 ust.3b ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego podziału nieruchomości zabudowanej:
  1. rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku (w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części, posiadające odrębne wejścia i wyposażone w odrębne instalacje).
 4. w przypadku ustalenia pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne, określające rodzaj czynności, do których pełnomocnik posiada umocowanie.
 5. w szczególnych przypadkach może zaistnieć konieczność dołączenia innych dokumentów (niezbędnych z uwagi na specyfikę prowadzonego postępowania administracyjnego), o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie lub telefonicznie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z kompletem załączników można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), hol wejściowy lub przesłać drogą pocztową na adres: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości następuje w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.
 2. Decyzja dostarczana jest wnioskodawcy drogą pocztową lub przez upoważnionego pracownika, przy czym Wnioskodawca, który jest osobą fizyczną, może odebrać ją osobiście w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Ratusz, pok. 216. Wolę odbioru osobistego Wnioskodawca zaznacza we wniosku, podając równocześnie nr telefonu kontaktowego.

Tryb odwoławczy

Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej, ul. 3 Maja 1, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Inne informacje

 1. Dodatkowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Referat Planowania Przestrzennego, Rynek 1 (Ratusz), pok. 216, II piętro, tel. 33 479 42 63.
 2. Skutki dokonania podziału nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego:
  1. Wydzielenie działek pod drogi publiczne:
   Zgodnie z przepisami art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych. Za działki gruntu, o których mowa wyżej, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem (w ramach odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna). Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.
  2. Opłata adiacencka:
   W przypadku, gdy podział nieruchomości, dokonany na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, spowoduje wzrost wartości nieruchomości, mają zastosowanie przepisy art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami – tzn. Burmistrz Miasta Cieszyna może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Postępowania administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w którym można uzyskać szczegółowe informacje (opis procedury: Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości).

Formularze

 1. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz) w Biurze Podawczym (hol wejściowy) lub w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta (pok. 216).
 2. Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest poniżej:
  formularz stosowany w przypadku wystąpienia o wydanie decyzji zatwierdzającej nieruchomości.
 3. Formularz oświadczenia przedstawiającego aktualny stan wpisów w księdze wieczystej dostępny jest poniżej.

Oświadczenie

Uwaga: powyższe formularze nie są obowiązujące - zostały opracowane w celu ułatwienia załatwienia sprawy.

Załączniki

Powiadom znajomego