W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Zarządzenie Nr 0050.321.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:

 1. udostępnione w systemie teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 2. udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 3. udostępnione w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie:
  • przez wywieszenie, wyłożenie na terenie Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  • poprzez udostępnienie dokumentacji do wglądu w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, w godzinach pracy,
  • przez możliwość wstępu na posiedzenia Rady Miejskiej Cieszyna oraz przez dostęp do materiałów dokumentujących te posiedzenia,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.cieszyn.pl,
  • w „Wiadomościach Ratuszowych”,
 4. przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402), do których przysługują prawa autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne wymaga spełnienia poniższych warunków:

 1. informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy: Urząd Miejski w Cieszynie,
 2. należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji sektora publicznego od Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 3. pozyskana treść informacji sektora publicznego nie może być modyfikowana, w przypadku udostępniania pozyskanej informacji innym użytkownikom, nie należy zmieniać jej pierwotnej formy,
 4. należy poinformować Urząd Miejski w Cieszynie o przetwarzaniu pozyskanej informacji.

Urząd Miejski w Cieszynie nie ponosi odpowiedzialności prawnej za:

 1. ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazywanej informacji sektora publicznego, która będzie wykorzystana z naruszeniem obowiązującego prawa,
 2. wykorzystanie informacji sektora publicznego, spełniającej cechy utworu z naruszeniem ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz naruszające ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim w zakresie przekraczającym uprawnienia Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli:

 1. informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, chyba że została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie lub nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 2. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 3. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawiera w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego – Urząd Miejski w Cieszynie,
 2. informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 5. wskazanie formy przygotowania, w przypadku postaci elektronicznej wskazanie formatu danych,
 6. wskazanie sposobu przekazania , o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym,
 7. wskazanie okresu, przez który Urząd Miejski w Cieszynie będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można:

 1. złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach pracy Urzędu,
 2. przesłać drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn,
 3. przesłać e-mailem na adres urzad@um.cieszyn.pl,
 4. przesłać faxem na nr 33 479 43 03,
 5. złożyć poprzez Platformę ePUAP.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku Urząd Miejski w Cieszynie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Urząd Miejski w Cieszynie zawiadamia w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Urząd Miejski w Cieszynie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego, w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji, zgodnie z wnioskiem wymaga dodatkowych kosztów:

 1. przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.
 2. ustala się ceny materiałów biurowych potrzebnych do przygotowania informacji:
  • kserokopia formatu A4 – 0,10 zł brutto,
  • kserokopia formatu A3 – 0,15 zł brutto,
  • płyta CD – 0,70 zł brutto,
  • płyta DVD – 1,00 zł brutto.

Urząd Miejski w Cieszynie po rozpatrzeniu wniosku (z wyjątkiem wniosku, który dotyczy umożliwienia przez okres dłuższy niż 12 miesięcy ponownego wykorzystywania):

 1. przekazuje informacje sektora publicznego bez określania warunków,
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania,
 3. składa ofertę zawierającą warunki lub informację o wysokości opłat,
 4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 1. wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Miejski w Cieszynie o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Urząd Miejski w Cieszynie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat,
 2. do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
 3. do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 718), z tym że:
  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Załączniki

Powiadom znajomego