W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r., poz. 72)
 3. Uchwała Nr XXXIX/390/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.256).

Opis:

 1. Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej rejestrem.
 3. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Cieszyna prowadzi Burmistrz Miasta Cieszyna, zwany dalej Burmistrzem, przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwany dalej system teleinformatycznym.
 4. Burmistrz publikuje rejestr za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wymagane dokumenty:

Wnioski o wpis do rejestru, zmianę czy wykreślenie z rejestru są składane:

 1. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, na portalu informacyjno-usługowym:
  https://empatia.mpips.gov.pl/
 2. zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.

Wzory formularzy dostępne są pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/lista-dostepnych-wnioskow-elektronicznych

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej:

 1. decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych,
 2. w przypadku żłobków - decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku;
 3. w przypadku klubów dziecięcych - pozytywną opinię Burmistrza potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym,
 4. zaświadczenie o niekaralności (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną),
 5. oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis do rejestru.

Do wniosku dołącza się:

 1. oryginały ww. dokumentów w postaci elektronicznej,
 2. lub uwierzytelnione elektroniczne kopie ww. dokumentów;
  (wniosek oraz dołączone do wniosku dokumenty opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku, Burmistrz może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy Burmistrz może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.

Termin dokonania wpisu do rejestru:

 1. Burmistrz jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z dołączonymi do niego dokumentami.
 2. Jeżeli Burmistrz nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, podmiot może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy Burmistrz wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Odmowa wpisu do rejestru:

Burmistrz odmawia wpisu do rejestru w drodze decyzji, w przypadku gdy:

 1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
 3. w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Zmiana w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych:

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

 1. wystąpienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do Burmistrza z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1- 4, 7 i 9 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ww. ustawy.

Wykreślanie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

Wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku:

 1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
 5. uzyskania przez Burmistrza informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub o wykreśleniu z rejestru stronie przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty:

 1. Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Cieszyna wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 2. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Inne informacje:

Szczegółowych informacji na temat rejestru udziela Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, tel. 33 479 42 55.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow


Powiadom znajomego