W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Nazwa:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Opis ogólny:

 1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
  1. w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
  2. w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.
 2. Termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  1. właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  2. w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
 3. Obowiązek złożenia deklaracji oraz ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszą:
  1. właściciele nieruchomości, rozumiani także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,
  2. jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Stawki - obliczenie wysokości opłaty

nieruchomości zamieszkałe

Opłata stanowi iloczyn stawki opłaty i liczby osób zamieszkałych na nieruchomości. Miesięczna wysokość stawki za odpady od osoby zamieszkującej:

 • 29,00 zł (przy selektywnej zbiórce),
 • 116,00 zł (przy nieselektywnej zbiórce).

nieruchomości niezamieszkałe

(Mające inną funkcję niż mieszkalna) opłata stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych pojemników o określonej pojemności, częstotliwości ich wywozu oraz stawki opłaty za dany rodzaj pojemnika.

Stawka opłaty za określony pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 • przy selektywnej zbiórce odpadów:
 • za pojemnik o pojemności:
  • 55 L - 11,40 zł
  • 60 L - 12,40 zł
  • 110 L - 22,80 zł
  • 120 L - 24,90 zł
  • 240 L - 49,80 zł
  • 1100 L - 228,20 zł
  • 5000 L - 1 037,50 zł
  • 7000 L - 1 452,50 zł
  • 10000 L - 2 075,00 zł
 • za worek o pojemności 120 L - 15,60 zł
 • przy nieselektywnej zbiórce odpadów:
 • za pojemnik o pojemności:
  • 55 L - 45,60 zł
  • 60 L - 49,60 zł
  • 110 L - 91,20 zł
  • 120 L - 99,60 zł
  • 240 L - 199,20 zł
  • 1100 L - 912,80 zł
  • 5000 L - 4 150,00 zł
  • 7000 L - 5 810,00 zł
  • 10000 L - 8 300,00 zł
 • za worek o pojemności 120 L - 62,40 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest bez wezwania w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca po kwartale, w którym za kolejne 3 miesiące powstał obowiązek ponoszenia opłaty, tj.

 • I kwartał - do dnia 15 kwietnia,
 • II kwartał - do dnia 15 lipca,
 • III kwartał - do dnia 15 października,
 • IV kwartał - do dnia 15 stycznia.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku roczna ryczałtowa stawka opłaty wynosi:

 • 57,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 228,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Opłata roczna ryczałtowa obowiązuje od dnia 1 styczna 2016 r.

Opłatę roczną ryczałtową należy wnosić bez wezwania za cały rok, w terminie:

 • do dnia 15 lipca każdego roku lub
 • w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (dot. nowo wybudowanego domku letniskowego czy zakupu nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).

Wpłaty można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub na ogólne konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim nr 36 1050 1070 1000 0023 9859 2960.

Wpłaty można dokonywać również w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00.

od dnia 01.09.2021 roku:

 • poniedziałek: od 13.00 do 16.00,
 • wtorek - piątek: od 09.00 do 12.00.

Zmiana stawek opłaty:

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

3. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 888 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Uchwała Nr XXVI/304/21 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 04 marca 2021 r., poz. 1596).
 4. Uchwała Nr XXIV/245/12 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 16 listopada 2012 r., poz. 4840).
 5. Uchwała Nr XXXIV/418/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 06 grudnia 2021 r., poz. 7775).
 6. Uchwała Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 września 2015 r., poz. 4468).
 7. Uchwała Nr XXIX/293/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 3 lutego 2017 r., poz. 717).

4. Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika składający deklarację zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo wraz uiszczoną opłatą.

5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje bez wezwania i kończy sprawę w terminach określonych uchwałą rady gminy.
 2. Decyzja określająca wysokość zobowiązania wydawana jest - po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania podatkowego - w sytuacjach, gdy:
  1. właściciel nieruchomości, mimo obowiązku, nie złożył deklaracji lub występują uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
  2. właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

6. Miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. W formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) pod adresem: www.sekap.pl,
  przy czym załączniki do deklaracji mogą być załączone w formacie PDF. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm), bądź certyfikatem „CC-SEKAP” wystawionym przez Centrum Certyfikacji SEKAP zgodnie z art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną.
 3. Złożyć bezpośrednio na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Rynek 1 w godzinach jego pracy.

7. Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja o wysokości zobowiązania.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

8. Opłaty:

Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.). Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa za wydanie kopii deklaracji 20,00 zł (5,00 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

9. Załącznik:

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

10. Uwagi:

11. Stanowisko odpowiedzialne za wykonywanie czynności:

Wydział Ochrony Środowiska pokój 116, I piętro tel. 33 479 42 73, 33 479 42 75, 33 479 42 76, 33 479 42 78 oraz Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Rynek 1, pokój 212 , II piętrze tel. 33 479 43 17, 33 479 43 18.

Załączniki

Powiadom znajomego