Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.)

Treść

uchwała

UCHWAŁA NR XXVII/263/16
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.) RADA MIEJSKA CIESZYNA u c h w a l a, co następuje :


§ 1. Określić na rok 2017 stawki podatku od nieruchomości :

1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0, 89 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4, 54 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,33 zł od 1 m2 powierzchni,
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m² powierzchni;

2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez rzemieślników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1285 ), zatrudniających do 5 osób włącznie – 17,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
7) gospodarczych – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;


3. od budowli - 2% ich wartości


§ 2. 1. Różnice pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi w § 1 ust. 2 pkt 2 a stawkami w § 1 ust. 2 pkt 3 stanowią pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 ).
2. Podmioty ubiegające się o udzielenie pomocy de minimis oraz korzystające z tej pomocy zobowiązane są do przedkładania organowi podatkowemu wraz z INFORMACJĄ W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO i LEŚNEGO - IN-1 - dla osób fizycznych lub DEKLARACJĄ NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN-1 - dla osób prawnych wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.


§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Załączniki

uchwała pdf, 104 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij