W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statut Miasta Cieszyna - 25.10.2018

Załącznik do uchwały Nr XLIX/530/18
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 października 2018 r.

STATUT MIASTA CIESZYNA

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Wspólnotę samorządową Miasta Cieszyna, zwanego dalej Miastem stanowią jego mieszkańcy.

2. Miasto obejmuje obszar 28,61 km2.

3. Granice terytorialne Miasta określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

II. Zakres działania i zadania Miasta Cieszyna

§ 2. 1. Do zakresu działania Miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, a także zadania zlecone i na podstawie porozumień.

2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do właściwych organów Miasta.

III. Władze Miasta Cieszyna

§ 3. 1. Organami Miasta są Rada Miejska Cieszyna, zwana dalej Radą oraz Burmistrz Miasta Cieszyna, zwany dalej Burmistrzem.

2. Działalność organów Miasta jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

3. Zasady dostępu do informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystania określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

RADA MIEJSKA CIESZYNA

§ 4. Rada Miejska Cieszyna jest organem stanowiącym i kontrolnym.

§ 5. 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

2. Przewodniczący organizuje pracę Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje wyznaczony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący, a w razie jego niewyznaczenia, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

3. Przewodniczący może wydawać polecenia służbowe pracownikom Biura Rady Miejskiej wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem Rady, komisji i radnych, w związku z realizacją swoich obowiązków. W tym przypadku Przewodniczący wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do tych pracowników.

1. Sesje Rady Miejskiej Cieszyna

§ 6. 1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych lub nadzwyczajnych zwoływanych przez Przewodniczącego.

2. Sesje zwyczajne są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Zawiadomienie o zwołaniu sesji zwyczajnej przekazuje się radnym oraz Burmistrzowi w terminie co najmniej 7 dni przed dniem sesji.

3. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć i z których wynika potrzeba zwołania sesji niezwłocznie lub w terminie krótszym niż termin wymieniony w ust. 2, zwołuje się sesję nadzwyczajną. Okoliczności uzasadniające zwołanie sesji nadzwyczajnej powinny być podane w zawiadomieniu o jej zwołaniu.

4. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady. Sesja tak zwołana jest sesją nadzwyczajną.

5. Sesji zwołanej zgodnie z ust. 2-4 może być nadany charakter uroczysty dla uczczenia ważnych dla Miasta wydarzeń lub okoliczności albo z innych, szczególnie ważnych powodów.

6. Rada obraduje w sali sesyjnej Ratusza lub, w szczególnych przypadkach, w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.

§ 7. 1. Podczas sesji Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.

2. Sesja Rady odbywa się w jednym dniu. W razie odroczenia sesji, Przewodniczący zwołuje sesję w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia jej odroczenia.

2. Przygotowanie sesji Rady Miejskiej Cieszyna

§ 8. 1. Zawiadomienie o zwołaniu sesji zawiera:

1) wskazanie dnia, miejsca oraz godziny rozpoczęcia sesji;
2) porządek obrad;
3) projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.

2. Zawiadomienie o zwołaniu sesji jest sporządzane w formie pisemnej. Za skuteczne uznaje się również przesłanie zawiadomienia środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną, po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez radnego na powiadamianie go w tej formie.

3. Projekty strategii, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych i społecznych wraz z uzasadnieniami powinny być udostępnione radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

§ 9. Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości termin, miejsce i przedmiot obrad sesji, umieszczając informację o jej zwołaniu najpóźniej na 3 dni przed jej terminem na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, zwanego dalej Urzędem.

§ 10. 1. Porządek obrad sesji ustala Przewodniczący biorąc pod uwagę wnioski radnych, komisji, klubów radnych oraz Burmistrza.

2. Projekty uchwał oraz inne materiały na sesję przygotowuje Burmistrz lub wnioskodawcy zgodnie z § 31 ust. 2.

3. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.

4. Przewodniczący ustala listę osób zaproszonych na sesję, zawiadamiając pisemnie te osoby o terminie i miejscu sesji.

5. W obradach Rady uczestniczą: Burmistrz, pracownicy Biura Rady Miejskiej oraz pracownicy wyznaczeni przez Burmistrza.

6. W obradach Rady mogą uczestniczyć eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego oraz eksperci wyznaczeni przez Burmistrza.

§ 11. 1. Porządek obrad sesji zwyczajnej Rady powinien zawierać:

1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, z którego treścią radni mieli możliwość zapoznać się uprzednio w Biurze Rady;
2) rozpatrywanie projektów uchwał;
3) sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami;
4) zgłaszanie interpelacji, zapytań i odpowiedzi na nie;
5) oświadczenia i sprawy różne.

2. Raz w roku w porządku obrad umieszcza się informację przedstawicieli Miasta z działalności spółek z udziałem Miasta i związków międzygminnych, w których uczestniczy Miasto.

3. Porządek obrad sesji poświęconej całkowicie określonej tematyce może pomijać punkty wymienione w ust. 1.

3. Zasady obradowania

§ 12. 1. Sesje Rady są jawne.

2. Jawność sesji będzie wyłączona w przypadkach określonych ustawami.

3. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w wyznaczonym ogólnodostępnym serwisie internetowym.

§ 13. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego wszystkie uprawnienia Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący wyznaczony zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszego Statutu.

§ 14. 1. Otwarcie sesji następuje z chwilą wypowiedzenia formuły: „Otwieram Sesję Rady Miejskiej Cieszyna” przez Przewodniczącego.

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący, na podstawie listy obecności, stwierdza zdolność albo brak zdolności Rady do podejmowania uchwał (kworum). W trakcie sesji Przewodniczący ustala tę zdolność w przypadkach pojawienia się wątpliwości co do kworum lub na wniosek radnych.

3. W razie gdy obrady nie mogą się toczyć z powodu braku liczby radnych wymaganej do podejmowania uchwał, Przewodniczący przerywa obrady podając godzinę ich wznowienia, jeżeli istnieje możliwość uzupełnienia tej liczby do wymaganej, w innych przypadkach odracza sesję, podając jej nowy termin albo informację, że termin ten będzie ustalony w późniejszym czasie.

§ 15. 1. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów swojego ustawowego składu. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie § 6 ust. 4 niniejszego Statutu wymagana jest ponadto zgoda wnioskodawcy.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie lub inną zmianę porządku obrad mogą wystąpić radni, komisje, kluby radnych oraz Burmistrz.

§ 16. 1. Przewodniczący prowadzi sesję zgodnie z porządkiem obrad.

2. Przewodniczący jest odpowiedzialny za sprawny przebieg i zachowanie porządku obrad.

3. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji.

4. Jeżeli treść lub sposób wystąpień albo zachowanie występującego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają prowadzeniu sesji – Przewodniczący przywołuje do porządku występującego, a w przypadku gdy takie przywołanie nie odnosi zamierzonego skutku, Przewodniczącemu przysługuje uprawnienie do odebrania mu dalszego głosu, co odnotowuje się w protokole sesji.

§ 17. 1. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością udziela głosu:

1) sprawozdawcy komisji,
2) obsłudze prawnej Rady lub ekspertom,
3) dla złożenia wniosku formalnego.

2. Wnioski formalne można składać w sprawach:

1) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia,
2) zamknięcia lub odroczenia dyskusji,
3) wycofania projektu uchwały,
4) odesłania projektu uchwały do Burmistrza lub komisji,
5) ograniczenia czasu wystąpień,
6) ustalenia czy liczba radnych obecnych na sesji jest wystarczająca do podejmowania uchwał,
7) ponownego przeliczenia głosów.

3. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku formalnego Rada rozstrzyga zwykłą większością głosów. Przyjęcie wniosku formalnego o zamknięcie posiedzenia może nastąpić tylko bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

4. Do przerw zarządzanych przez Przewodniczącego ust. 3 nie ma zastosowania.

§ 18. 1. Przewodniczący może udzielić głosu zaproszonym gościom oraz innym osobom obecnym na sesji.

2. Postanowienia § 17 ust. 3 niniejszego Statutu mają odpowiednie zastosowanie do osób wymienionych w ust. 1.

3. Przewodniczący ma prawo nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby obecne na sesji, jeżeli zachowaniem swoim lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 19. Po wyczerpaniu porządku obrad sesji – Przewodniczący kończy ją formułą: „Zamykam sesję Rady Miejskiej Cieszyna”.

§ 20. 1. Z każdej sesji w ciągu 14 dni sporządza się protokół, który powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia,
2) imiona i nazwiska przewodniczącego obrad i protokolanta,
3) stwierdzenie prawomocności obrad,
4) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
5) porządek obrad sesji,
6) streszczenie przebiegu obrad,
7) przebieg głosowań z podaniem liczby głosów.

2. Protokół z obrad podpisuje Przewodniczący i protokolant. Przepis § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Do protokołu załącza się listę obecności radnych z informacją o usprawiedliwieniu nieobecności, listę gości zaproszonych, podjęte przez Radę uchwały, inne dokumenty zgłoszone na sesji oraz utrwalony elektronicznie zapis obrazu i dźwięku z przebiegu sesji.

4. Nie później niż do 10 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, radni mogą zgłaszać poprawki do protokołu. O ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący. Jeżeli wniosek radnego o wniesienie poprawki do protokołu nie zostanie uwzględniony, radny może wnieść sprzeciw do Rady. Rada rozpatruje sprzeciw przed przyjęciem protokołu i przyjmuje protokół z ewentualnymi poprawkami.

5. Protokoły z sesji wraz z załącznikami są przechowywane w Biurze Rady. Każdy ma prawo wglądu do protokołu i do odtworzenia jego utrwalonego elektronicznie zapisu obrazu i dźwięku z wyjątkiem sesji lub jej części, której jawność została wyłączona.

4. Interpelacje i zapytania radnych

§ 21. 1. Interpelacje i zapytania składają w formie pisemnej radni, komisje i kluby radnych.

2. Biuro Rady prowadzi wykaz zgłoszonych interpelacji i zapytań.

3. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Cieszyn.

§ 22. 1. Interpelacje dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla Gminy Cieszyn.

2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

3. Przewodniczący niezwłocznie nadaje bieg urzędowy złożonym interpelacjom.

4. Interpelujący może zapoznać Radę z treścią swojej interpelacji na sesji Rady.

5. Burmistrz udziela odpowiedzi na interpelacje w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty wpływu do Biura Rady. Przewodniczący otrzymuje kopie odpowiedzi na interpelacje.

6. Interpelujący ma prawo poinformować Radę, że uznaje odpowiedź za wystarczającą lub żądać dodatkowych wyjaśnień.

7. Na wniosek składającego interpelację lub Burmistrza, odpowiedź na interpelację może być odczytana na sesji.

§ 23. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy Cieszyn, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym będącym jego przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.

2. Przewodniczący niezwłocznie nadaje bieg urzędowy złożonym zapytaniom.

3. Burmistrz udziela odpowiedzi na zapytanie w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty wpływu do Biura Rady. Przewodniczący otrzymuje kopie odpowiedzi na zapytania.

4. Treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Cieszyn.

§ 24. W przypadku nie zachowania terminów określonych w § 22 ust. 5 i § 23 ust. 3 niniejszego Statutu, Burmistrz lub Rada są zobowiązani do wskazania nowego terminu udzielenia odpowiedzi wraz z uzasadnieniem, w czasie nie przekraczającym 14 dni.

§ 25. Radny ma prawo wygłoszenia oświadczenia. Oświadczenie może być wygłoszone jedynie w punkcie sesji oznaczonym jako: „Oświadczenia i sprawy różne”. Nad oświadczeniem radnego nie przeprowadza się dyskusji.

5. Tryb głosowania

§ 26. 1. Głosowania, z wyjątkami zastrzeżonymi w ustawach, są jawne.

2. Głosowania przeprowadza Przewodniczący. Przepis § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Głosowania jawne na sesjach Rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych przy równoczesnym podniesieniu ręki.

4. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.

5. Głosowanie jawne imienne przeprowadza Przewodniczący pytając każdego z osobna o zajęte stanowisko w danej sprawie.

6. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Cieszyn.

7. O wyniku głosowania decyduje zwykła większość, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa wymagana jest większość kwalifikowana.

8. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” uchwała nie zostaje podjęta z braku wymaganej większości głosów.

9. Głosowanie wniosków alternatywnych oraz nad wyborem osób, następuje w kolejności określonej w projekcie uchwały, a w innych przypadkach w sposób określony przez Przewodniczącego.

10. Wyniki głosowań jawnych ogłasza Przewodniczący.

§ 27. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały.

§ 28. 1. Głosowanie tajne przeprowadza powołana na sesji Komisja Skrutacyjna, składająca się z trzech radnych. Komisja ta wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Komisja ustala sposób głosowania.

3. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.

4. Karty z oddanymi głosami i protokół stanowią załącznik do protokołu z sesji Rady.

§ 29. W przypadku głosowania nad wyborem osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów uzyskuje zgodę każdego kandydata, a po ich uzyskaniu ogłasza zamknięcie listy i zarządza wybory.

6. Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

§ 30. Uchwały Rady powinny zawierać:

1) datę i tytuł;
2) podstawę prawną;
3) treść;
4) wskazanie sposobu finansowania, gdy uchwała dotyczy zobowiązań finansowych;
5) określenia osoby lub organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
6) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania.
7) Uchwały oznacza się numerem sesji Rady w danej kadencji, numerem uchwały według kolejności jej podjęcia ze wskazaniem roku podjęcia.

§ 31. 1. Projekty uchwał opiniuje obsługa prawna Rady oraz właściwe komisje. Opinie komisji są przedstawiane na sesji przez przewodniczącego danej komisji lub innego wyznaczonego członka komisji.

2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1) Burmistrzowi,
2) komisjom,
3) klubom radnych,
4) grupie co najmniej 3 radnych,
5) mieszkańcom Cieszyna posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady w liczbie co najmniej 300, na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

3. Występujący z inicjatywą uchwałodawczą, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 4, przedstawiają Przewodniczącemu wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały.

4. Do projektów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 4, Burmistrz przedstawia opinię w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku do Biura Rady.

5. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 4, powinny być przedmiotem obrad Rady w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia z tą inicjatywą.

§ 32. 1. Radni, komisje, kluby radnych oraz Burmistrz mają prawo zgłaszania wniosków modyfikujących projekty uchwał.

2. Zgłoszone wnioski opiniuje obsługa prawna Rady co do ich zgodności z prawem.

3. Przewodniczący poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek najdalej idący.

4. Przewodniczący przed poddaniem uchwały pod głosowanie zapoznaje zebranych z jej treścią.

§ 33. 1. Uchwały podpisuje Przewodniczący.

2. Uchwały ewidencjonuje się i przechowuje z protokołem sesji w Biurze Rady.

3. Uchwały realizowane są według właściwości przez Przewodniczącego lub Burmistrza.

§ 34. 1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie raport o stanie Gminy Cieszyn.

2. Raz na pół roku Burmistrz składa sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.

7. Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

§ 35. 1. Przewodniczący Rady:

1) kieruje pracami Rady,
2) czuwa nad tokiem prac Rady,
3) zwołuje sesje Rady i przewodniczy jej obradom,
4) nadzoruje obsługę kancelaryjną sesji Rady,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6) proponuje Radzie plan pracy Rady,
7) koordynuje i organizuje współpracę między komisjami,
8) występuje do Burmistrza z wnioskiem o uwzględnienie w projekcie budżetu Miasta środków finansowych niezbędnych dla realizacji zadań Rady, komisji, radnych, działalności ekspertów oraz Biura Rady,
9) przyjmuje skargi, wnioski i petycje mieszkańców i nadaje im bieg,
10) podejmuje inne czynności przewidziane w Statucie.

2. Przewodniczący odpowiada przed Radą w zakresie pełnienia swojej funkcji.

3. Przewodniczący odpowiada za politykę informacyjną Rady.

8. Komisje Rady Miejskiej Cieszyna

§ 36. 1. Rada powołuje ze swojego grona komisje stałe oraz może powoływać komisje doraźne do określonych zadań, ustalając ich skład i przedmiot działania.

2. W skład Rady wchodzą następujące Komisje stałe:

1) Rewizyjna,
2) Skarg, Wniosków i Petycji,
3) Finansów, Rozwoju i Spraw Komunalnych,
4) Spraw Społecznych.

3. Rada powołuje i odwołuje skład osobowy poszczególnych komisji. Liczba radnych w komisjach wynosi nie mniej niż 5 osób.

4. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji i Zastępcę Przewodniczącego Komisji. O wyborze Przewodniczący informuje niezwłocznie Radę.

5. Radny może być członkiem co najwyżej dwóch komisji stałych, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady nie mogą być członkami komisji stałych.

7. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 37. 1. Komisja Rewizyjna inicjuje zadania kontrolne oraz wykonuje w tym zakresie inne zadania zlecone przez Radę. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powołanych przez Radę.

2. Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.

§ 38. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi i wnioski dotyczące zadań lub działalności Burmistrza oraz miejskich jednostek organizacyjnych oraz petycje składane przez obywateli.

2. Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.

§ 39. 1. Komisje podejmują zadania z własnej inicjatywy oraz zlecone przez Radę.

2. Do zadań komisji stałych należy:

1) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Przewodniczącego, a także spraw przedkładanych przez członków komisji, w zakresie dla których komisje zostały powołane;
2) opiniowanie projektów uchwał;
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał;
4) opracowywanie i przedkładanie Radzie planów pracy i okresowych sprawozdań z działalności;
5) współpraca z odpowiednimi komisjami innych jednostek samorządowych.

3. Zakres działania komisji stałych określa załącznik nr 2 do Statutu.

§ 40. 1. Posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący danej Komisji proponując przedmiot i porządek posiedzenia.

2. Przewodniczący Komisji jest obowiązany zwołać jej posiedzenie na wniosek Rady, Przewodniczącego oraz co najmniej trzech jej członków.

3. Dla realizacji zadań o charakterze kompleksowym należących do właściwości więcej niż jednej komisji, odpowiednie komisje mogą podejmować współpracę odbywając w tym celu wspólne posiedzenia, prowadząc wspólne działania, a także podejmując wspólne wnioski i opinie.

4. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim bezwzględna większość składu danej komisji.

5. Wnioski i opinie komisji podejmowane są zwykłą większością głosów.

6. Z posiedzenia komisji sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant.

§ 41. 1. Przynajmniej raz w roku komisje sporządzają plany pracy oraz sprawozdania i przedstawiają je Radzie.

2. Sprawozdania z działalności, interpelacje, zapytania i opinie komisji przedstawia Radzie na sesji Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez komisję sprawozdawca.

3. Komisje doraźne składają sprawozdania po zakończeniu działalności.

4. Dla realizacji planu pracy komisje mają prawo uzyskać informacje od Burmistrza.

9. Radni Rady Miejskiej Cieszyna

§ 42. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady lub posiedzeniach komisji przez złożenie podpisu na liście obecności.

2. W razie niemożności uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu komisji, radny powinien przed ich terminem zgłosić swoją nieobecność Przewodniczącemu lub Przewodniczącemu Komisji, bądź w Biurze Rady. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do opuszczenia sesji Rady lub posiedzenia komisji.

10. Kluby Radnych

§ 43. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, zwane dalej klubami.

2. Przynależność radnego do klubu jest dobrowolna.

3. Klub tworzy co najmniej 3 radnych.

4. Władze klubów podają do wiadomości Przewodniczącego ich składy osobowe oraz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Klubu.

11. Skargi, wnioski i petycje

§ 44. 1. Rada rozpatruje skargi na działania Burmistrza oraz miejskie jednostki organizacyjne oraz wnioski i petycje dotyczące właściwości Rady.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest upoważniona do badania skarg dotyczących zadań lub działalności Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych, a także wniosków i petycji złożonych przez obywateli, we wszystkich przypadkach, w których na podstawie przepisów prawa organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada.

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie, której dotyczy skarga lub wniosek. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawia wyniki postępowania wyjaśniającego i stanowisko Komisji w sprawie na sesji Rady.

4. Rada podejmuje stanowisko w drodze uchwały.

5. Po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 4 Przewodniczący informuje stronę wnoszącą skargę, wniosek lub petycję o rozstrzygnięciu.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

§ 45. 1. Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz.

2. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Miasta i reprezentuje je na zewnątrz.

3. Burmistrz określa liczbę swoich zastępców oraz wskazuje pierwszego zastępcę.

4. Do zadań Burmistrza należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady z zastrzeżeniem § 31 ust. 3 Statutu oraz § 5 ust. 3 załącznika Nr 3 do Statutu;
2) określanie sposobu wykonywania uchwał;
3) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) gospodarowanie mieniem komunalnym;
5) wykonywanie budżetu;
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
7) rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji zgodnie z właściwością.

5. Burmistrz składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności za okres między sesjami, zawierające między innymi podjęte przez niego zarządzenia.

§ 46. 1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

IV. Miejskie Jednostki Organizacyjne

§ 47. 1. W celu wykonywania zadań Miasto może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

2. Szczegółowe zasady zatrudniania i zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych regulują odrębne przepisy.

V. Jednostki pomocnicze miasta

§ 48. 1. Jednostkami pomocniczymi Miasta Cieszyna mogą być dzielnice.

2. O utworzeniu, połączeniu, podziale, zmianie granic lub znoszeniu dzielnic decyduje Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału, zmiany granic lub zniesienia dzielnicy mogą być:

a) mieszkańcy obszaru, który dzielnica obejmuje lub ma obejmować, posiadający prawa wyborcze do organów Miasta w liczbie co najmniej 200 osób, inicjatywa ta powinna mieć formę pisemnego wniosku z uzasadnieniem, podaniem imion, nazwisk, miejsc zamieszkania i z podpisami składających wniosek
b) organy Miasta.

2) utworzenie dzielnicy dokonywane z inicjatywy organów Miasta musi być poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami Miasta, których formę określa Rada,
3) połączenie, podział, zmiana granic lub zniesienie dzielnicy dokonywane z inicjatywy organów Miasta musi być poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami obszaru, który dzielnica obejmuje, na którym ma powstać albo którego dotyczy połączenie, podział lub zmiana granic,
4) uchwała o utworzeniu, połączeniu i podziale dzielnicy powinna określać w szczególności obszar, granice, siedzibę władz oraz nazwę dzielnicy, natomiast uchwała o utworzeniu dzielnicy musi zawierać statut dzielnicy,
5) przebieg granic dzielnicy powinien uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne,
6) projekt granic dzielnicy sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia dzielnicy.

§ 49. 1. Gospodarka finansowa dzielnic Miasta prowadzona jest w ramach budżetu Miasta.

2. Rada może uchwalić corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki dzielnic w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

3. Dzielnice decydując o przeznaczeniu środków obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Miasta.

4. Obsługę gospodarki finansowej dzielnicy zapewnia Burmistrz.

VI. Miejskie Wyróżnienia Honorowe

§ 50. 1. Miasto posiada następujące miejskie wyróżnienia honorowe:

1) Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Cieszyna”,
2) Tytuł „Zasłużony dla Miasta Cieszyna”.

2. Zasady i tryb przyznawania oraz wręczania wyróżnień określa Rada odrębnymi uchwałami.

VII. Postanowienia końcowe

§ 51. Załącznikami do Statutu są:

1) Załącznik Nr 1 - mapa określająca granice terytorialne Miasta Cieszyna,
2) Załącznik Nr 2 - zakres działania komisji Rady Miejskiej Cieszyna,
3) Załącznik Nr 3 - Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Cieszyna,
4) Załącznik Nr 4 - Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Cieszyna,
5) Załącznik Nr 5 - zasady dostępu do informacji publicznej.

§ 52. Zmiany Statutu następują w tym samym trybie jak jego uchwalenie.

 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego