W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zastosowanie mają w szczególności:

Opis

 1. Inwestycja jest lokalizowana na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, dla której wydawana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie procedury (inwestycją celu publicznego jest inwestycja stanowiąca realizację celu publicznego, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy roboty budowlane:
  1. polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
  2. niewymagające pozwolenia na budowę (roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę wymienione są w art. 29 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 3. W przypadku inwestycji zaliczanej do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzję uzyskuje się wg procedury: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach).
 4. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,
  2. teren ma dostęp do drogi publicznej,
  3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
  4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
  5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi,
  6. zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:
   a) w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
   b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,
   c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.
 5. Wyjątki od warunków opisanych w pkt. 4 określa art. 61 ust. 2 - 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 6. Warunek dotyczący uzbrojenia terenu, wskazany w pkt. 4.3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem. Nie jest przy tym wymagane, aby na etapie ubiegania się o wydanie warunków zabudowy taka umowa była zawarta – wystarczające jest, aby jednostka organizacyjna (tj. przedsiębiorca zarządzający danym typem uzbrojenia) pisemnie zapewniła, że umowa taka zostanie zawarta.
 7. Decyzję o ustaleniu warunków zabudowy wydaje Burmistrz Miasta, za wyjątkiem terenów zamkniętych (tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych), dla których decyzję wydaje Wojewoda Śląski.
 8. W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
 9. W przypadku inwestycji, o której mowa w pkt. 3, informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji oraz informacja o wydaniu decyzji zamieszczana zostaje w publicznie dostępnym wykazie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (zakładka: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku).
Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony wniosek  zawierający dane wnioskodawcy oraz wymagane dane charakteryzujące inwestycję wypełniony na formularzu ustalonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej, jeżeli opłata jest wymagana (informacja na ten temat znajduje się w punkcie Opłaty).
 3. W przypadku ustalenia pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne, określające rodzaj czynności, do których pełnomocnik posiada umocowanie wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 4. Mapa zasadnicza pochodząca z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Wielkość mapy powinna umożliwiać wyznaczenie obszaru analizowanego, którego granica ustalana jest zgodnie z art. 61 ust. 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów.

 5. Dokumenty wystawione przez jednostki organizacyjne (odpowiednie do zapotrzebowania w media opisane we wniosku) potwierdzające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. W przypadku, gdy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, dokument powinien potwierdzać, że wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między jednostką organizacyjną a inwestorem.
 6. W przypadku inwestycji będącej przedsięwzięciem wymagającym przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, do wniosku należy dołączyć ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydawaną na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 7. Pozostałe załączniki wynikające z formularza wniosku ustalonego rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z kompletem załączników można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), hol wejściowy lub przesłać drogą pocztową na adres: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.
Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy: 598,00 zł. (niezależnie od rodzaju inwestycji). Z opłaty tej zwolniony jest właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, dla której będzie wydana decyzja, a także wnioskodawca  wymieniony w art.7 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu wskazując, z jakiego tytułu opłata jest wnoszona. Numer konta właściwego dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej podany jest w zakładce opłata skarbowa.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. Wydanie decyzji następuje w terminie do 90 dni od złożenia wniosku  wraz z niezbędnymi załącznikami. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 2. Decyzja dostarczana jest wnioskodawcy drogą pocztową lub przez upoważnionego pracownika, przy czym Wnioskodawca, który jest osobą fizyczną, może odebrać ją osobiście w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta pok.216.. Wolę odbioru osobistego Wnioskodawca zaznacza we wniosku, podając równocześnie nr telefonu kontaktowego.

Tryb odwoławczy

Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej, ul. 3 Maja 1, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Inne informacje

 1. Dodatkowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Referat Planowania Przestrzennego, tel.kontaktowy 33 479 42 60 lub 33 479 42 65.
 2. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu.
 3. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu.
 4. W załącznikach udostępnione zostały materiały instruktażowe oraz przykład wypełnionego wniosku opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Formularze

 1. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz) w Biurze Podawczym (hol wejściowy) lub w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta  (pok.216)
 2. Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest poniżej.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego