W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Nazwa:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Opis ogólny:

Procedura dotyczy wydawania decyzji kształtującej środowiskowe warunki planowanego przedsięwzięcia, zaliczanego do kategorii przedsięwzięć zawsze bądź potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. Decyzja środowiskowa wiąże organy wydające późniejsze decyzje w procesie inwestycyjnym, determinując już na samym jego początku wiele istotnych cech planowanego przedsięwzięcia. W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane dane przedsięwzięcie, w porozumieniu z pozostałymi zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast.

Podstawa prawna:

 1. Art. 71-75 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1094, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Termin załatwienia:

W terminie przewidzianym w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, zawartych w ustawie wskazanej w podstawie prawnej.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 2. dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej;
 3. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia;
 4. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - karta informacyjna przedsięwzięcia;
 5. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, przez co rozumie się:
  1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
 6. mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie, wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic terenu realizacji przedsięwzięcia;
 7. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie;
 8. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku..., wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 9. analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).
 10. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu w postaci wypisu z rejestru gruntów. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.
 11. Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 12. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję stanowiącą przedmiot zaskarżenia (Burmistrz Miasta Cieszyna, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn). O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

Opłaty:

 • za wydanie decyzji - 205 zł,
 • za dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Uwagi:

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej (1 egzemplarz) oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (tj. RDOŚ, Państwowy Inspektor Sanitarny, Wody Polskie).

Przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794 200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Podanie danych kontaktowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, bez ich podania nie będzie możliwości przyjęcia wniosku i realizowania dalszej procedury administracyjnej mającej na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być miejskie jednostki organizacyjne jeżeli np. rozstrzygnięcie Pani/Pana sprawy wymaga konsultacji z inną jednostką, jak również podmioty zewnętrzne - opiniujące bądź uzgadniające dokumentację wnioskową przed wydaniem decyzji. Pani/Pana dane będą przechowywane na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67, z późn. zm.).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Bliższe informacje na temat procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź na temat przebiegu konkretnej sprawy uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie (ul. Rynek 1, pok. 117, tel. 33 479 42 71 lub 33 479 42 72, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl).

 

Załączniki

Powiadom znajomego