W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Informacja o projektowaniu dokumentów

INFORMACJA

SPOSÓB STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

(art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)

Informacja „Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych” stanowi ogólny opis stanowienia aktów prawnych i została opracowana na podstawie niżej wymienionych przepisów:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591).
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. Nr 100 poz. 908).
 3. Ustawa z dnia 20 lipca 2002 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606)
 4. Statut Miasta Cieszyna.
 5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Prawo stanowienia aktów prawnych w gminie posiadają organy gminy, tj. Rada Miejska i Burmistrz Miasta.

I. UCHWAŁY

 1. Rozstrzygnięcia spraw rozpatrywanych na sesjach podejmowane są przez Radę w formie uchwał. Przewodniczący Rady podaje do wiadomości publicznej termin, miejsce i przedmiot obrad sesji, umieszczając informację na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 2. Uchwały Rady powinny w szczególności zawierać:
  • datę i tytuł,
  • podstawę prawną,
  • treść,
  • wskazanie sposobu finansowania, gdy uchwała dotyczy zobowiązań finansowych,
  • określenia organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
  • termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania.
 3. Uchwały oznacza się numerem sesji Rady w danej kadencji, numerem uchwały według kolejności jej podjęcia ze wskazaniem roku podjęcia.
 4. Projekty uchwał przygotowane przez Burmistrza opiniuje radca prawny oraz właściwe Komisje Rady. Opinie Komisji są przedstawiane na sesji przez sprawozdawcę Komisji.
 5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
  • grupie Radnych składającej się co najmniej z 3 osób,
  • Komisjom i Klubom Rady,
  • Burmistrzowi.
 6. Występujący z inicjatywą uchwałodawczą przedstawia Przewodniczącemu Rady projekt uchwały lub pisemny wniosek o przygotowanie projektu uchwał. Przewodniczący decyduje czy projekt przedstawić na sesji Rady, czy przekazać go do opracowania Burmistrzowi lub do zaopiniowania właściwej komisji Rady.
 7. Radni oraz Burmistrz mają prawo zgłaszania wniosków modyfikujących projekty uchwał.
 8. Zgłoszone wnioski opiniuje radca prawny co do ich zgodności z prawem.
 9. Przewodniczący sesji podaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek najdalej idący.
 10. Przewodniczący sesji przed poddaniem uchwały pod głosowanie zapoznaje zebranych z jej treścią.
 11. Uchwały podpisuje Przewodniczący sesji.
 12. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje z protokołem sesji w Biurze Rady.
  Z uchwałami można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 13. Uchwały przekazuje się niezwłocznie Burmistrzowi w celu ich wykonania.
 14. Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna przekazywane są Wojewodzie Śląskiemu, a jeśli uchwały dotyczą spraw finansowych Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwały, które stanowią również akty prawa miejscowego publikowane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Z dziennikami Urzędowymi Województwa Śląskiego można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (www.katowice.uw.gov.pl), a w przypadku dzienników, które zawierają opublikowane uchwały Rady Miejskiej Cieszyna również w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, który prowadzi rejestr aktów prawa miejscowego.

II. ZARZĄDZENIA

 1. Burmistrz jest kierownikiem urzędu, który w celu realizacji zadań podejmuje zarządzenia:
 2. Prawo zgłaszania projektów zarządzeń mają:
  • wydziały i biura Urzędu Miejskiego,
  • jednostki organizacyjne podległe Burmistrzowi Miasta.
 3. Projekt zarządzenia powinien zawierać:
  • tytuł i datę,
  • podstawę prawną,
  • treść,
  • postanowienia dotyczące wejścia w życie aktu.
 4. W razie potrzeby projekty zarządzeń mogą zawierać uzasadnienie wyjaśniające celowość lub potrzebę ich wydania.
 5. Projekt pod względem formalno-prawnym, wymaga zaopiniowania przez obsługę prawną Urzędu.
 6. Po sprawdzeniu przez radcę prawnego, projekt powinien być zaakceptowany przez Sekretarza, Skarbnika oraz przez Z-cę Burmistrza Miasta który w sposób bezpośredni sprawuje nadzór nad danym wydziałem lub jednostką zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.
 7. Zaopiniowany i sprawdzony projekt aktu prawnego przedstawia się do akceptacji Burmistrzowi Miasta.
Naczelnik Wydziału
mgr Elżbieta Wagner-Gąsior

Powiadom znajomego