W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych)

Nazwa:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Opis ogólny:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usuwanie drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, nie wymaga uzyskiwania zezwolenia, podlega jednak obowiązkowi dokonania zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

Wniosek stanowiący zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (stosowny formularz do ewentualnego wykorzystania załączony został poniżej).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy.
 • Oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo.
 • Rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Miejsce i sposób dostarczenia dokumentów:

 • w formie papierowej - na adres Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn,
 • w formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).

Opłaty:

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.) oraz załącznika do tej ustawy - część III, ust. 44, kolumna 4, pkt 6, zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Na podstawie zgłoszenia pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonują oględzin (z udziałem zgłaszającego) drzew przewidzianych do usunięcia w terminie 21 dni od daty jego przyjęcia. W terminie 14 dni od oględzin Burmistrz Miasta Cieszyna w drodze decyzji administracyjnej może wnieść sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzewa. Jeśli w terminie 14 dni od oględzin organ nie wniesie sprzeciwu (liczy się data nadania pisma w placówce pocztowej), można będzie przystąpić do wycinki. Przed upływem 14-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu, Burmistrz Miasta Cieszyna może - na wniosek strony - wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wyrażającej sprzeciw wobec zgłoszonego zamiaru usunięcia drzewa służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję stanowiącą przedmiot zaskarżenia (Burmistrz Miasta Cieszyna, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn).

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zależności od realizowanej usługi na podstawie:
  1) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2) art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 2016/679 – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  w związku z przepisami wymienionymi w opisie „Karta usługi” w części „Podstawa prawna” w celu załatwienia danej sprawy.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłączenie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Burmistrz Miasta Cieszyna zawarł umowę na świadczenie usług: serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu lub innych, do których realizacji niezbędny jest dostęp do danego zakresu danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a następnie przez okres ustalony na podstawie:
  1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67);
  3) innego szczególnego przepisu prawa, regulaminu w tym wymienionego w części „Podstawa prawna”.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) sprostowania swoich danych osobowych; 
  3) usunięcia danych osobowych;
  4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5) przenoszenia danych;
  6) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
  Podkreślić jednak należy, że niektóre prawa, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie rozporządzenia 2016/679 lub przepisów szczególnych. 
 7. Jeżeli przetwarzanie jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkować wezwaniem do ich uzupełnienia lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 8. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679.


Uwagi:

Niniejsza procedura dotyczy usuwania drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których usunięcie nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia. W takich przypadkach obowiązkiem dokonania zgłoszenia objęty jest zamiar wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia pochodzącego z terenu Gminy Cieszyn jest Burmistrz Miasta Cieszyna, a w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków - Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Odpowiedzialny za wykonanie czynności:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie (ul. Rynek 1, pok. 117 lub 116, tel. 33 47 94 270 lub -271, lub -278, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl), który udziela informacji na temat procedur administracyjnych związanych z usuwaniem drzew i krzewów.

 

Załączniki

Powiadom znajomego