W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXXVI/353/17

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
zmieniająca uchwałę nr XV/130/15,
na podstawie art. 5c ust. 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

UCHWAŁA NR XXXVI/353/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 5c ust. 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1. Zmienić treść załącznika do uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna
 
 
 
mgr inż. Gabriela Staszkiewicz

STATUT
Cieszyńskiej Rady Seniorów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut Cieszyńskiej Rady Seniorów określa tryb wyboru członków Rady oraz zasady działania.

§ 2. 1. Cieszyńska Rada Seniorów zwana dalej "Radą" zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
2. Rada składa się z 9 członków i działa na terenie miasta Cieszyna.
3. Kadencja Rady trwa 3 lata, licząc od dnia ogłoszenia o wyborze.

Rozdział 2.
Tryb wyboru członków Cieszyńskiej Rady Seniorów

§ 3. 1. Nabór członków do Cieszyńskiej Rady Seniorów odbywa się w drodze ogłoszenia przez Burmistrza Miasta Cieszyna o naborze na członków Rady poprzez podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w "Wiadomościach Ratuszowych" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
2. Wzory formularzy zgłoszeń i list poparcia ustala Burmistrz.
3. Członkiem Rady może być osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania w Cieszynie i uzyska poparcie co najmniej 25 osób mających również stałe miejsce zamieszkania w Cieszynie, z wyjątkiem osób o których mowa w § 3 ust. 6 wskazanych przez podmioty działające na rzecz osób starszych.
4. Osoba może udzielić poparcia wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Rady.
5. Udzielnie poparcia przez tę samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady, skutkować będzie nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.
6. Podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić jednego kandydata do Rady spośród swoich członków lub innych osób, które mają stałe miejsce zamieszkania w Cieszynie i powinien być podpisany zgodnie z zasadą reprezentacji danego podmiotu.
7. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4. 1. Burmistrz dokonuje weryfikacji formalnej zgłoszeń kandydatów na członków Rady polegającej na sprawdzeniu ich kompletności oraz poprawności.
2. Zgłoszenia złożone po terminie w nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3. W przypadku, gdy zgłoszono wyłącznie 9 kandydatów na członków Rady - wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskują status członka Rady.
4. W przypadku, gdy zgłoszono mniej niż 9 kandydatów na członków Rady - Burmistrz wyznacza dodatkowy 7-dniowy termin do zgłaszania kandydatów.
5. Tryb naboru członków do Cieszyńskiej Rady Seniorów jest powtarzany do czasu zgłoszenia 9 kandydatów.
6. W przypadku, gdy ilość zgłoszonych kandydatów przekracza liczbę 9 osób, Burmistrz zwołuje zebranie wyborcze wyznaczając jego termin i miejsce oraz ustala porządek zebrania.
7. Wybór członków Rady odbywa się w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, na spotkaniu otwartym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń kandydatów, określonego w ogłoszeniu o naborze kandydatów na członków Rady. W głosowaniu biorą udział kandydaci zgłoszeni na członków Rady.

§ 5. Burmistrz Miasta Cieszyna podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze i składzie Rady na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w "Wiadomościach Ratuszowych" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 6. Ustanie członkostwa w Radzie następuje wskutek złożenia rezygnacji członka lub na wniosek podmiotu zgłaszającego kandydata.

Rozdział 3.
Organizacja i tryb działania Rady

§ 7. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz w terminie miesiąca od ogłoszenia wyników wyborów.
2. Do czasu wyboru przewodniczącego posiedzenie Rady prowadzi Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.
3. Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym wybierają przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 8. 1. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz i kieruje jej pracami, a w szczególności:

  1. zwołuje posiedzenia wyznaczając termin i miejsce,
  2. ustala porządek obrad,
  3. przewodniczy obradom,
  4. czuwa nad terminowością i przebiegiem obrad.

2. W razie nieobecności przewodniczącego, jego kompetencje przejmuje wiceprzewodniczący.
3. Do zadań sekretarza należy sporządzenie protokołów z posiedzenia Rady.

§ 9. 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady, Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna.
3. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady - przewodniczący ma obowiązek zwołać takie posiedzenie w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien zawierać proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Rady nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem jego zwołania.
5. Rada obraduje na posiedzeniach z których sporządza się protokoły.
6. Rada wyraża swoje stanowiska w formie opinii i wniosków przyjętych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego.
7. Wypracowane w toku posiedzenia stanowiska Rada przedkłada do rozpatrzenia Burmistrzowi, który może je skierować do konsultacji lub pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna.
8. W ramach funkcjonowania Rady istnieje możliwość tworzenia zespołów eksperckich.

§ 10. 1. Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście i nieodpłatnie.
2. Członkowie Rady są obowiązani czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

§ 11. Rada działa na podstawie regulaminu przyjętego przez Cieszyńską Radę Seniorów.

§ 12. 1. Rada sporządza sprawozdanie roczne ze swojej działalności w terminie do dnia 31 marca następnego roku, a także sprawozdanie za okres kadencji i przedkłada je Burmistrzowi Miasta.
2. Sprawozdania z działalności Rady publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Załączniki

uchwała pdf, 264 kB

Powiadom znajomego