W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Nazwa:

Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Ogólny opis:

Na wniosek osoby zainteresowanej właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Wymagane dokumenty:

nie dotyczy

Sposób dostarczenia dokumentów:

nie dotyczy

Podstawy prawne:

  1. Art. 217 ust. 2 K.p.a., art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310).
  2. Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r., Nr 54, poz. 310).

Opłaty:

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia:

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, wnoszone za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 479 42 00, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
Podanie danych kontaktowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązkowe, bez ich podania nie będzie możliwości przyjęcia zgłoszenia i dalszej procedury administracyjnej mającej na celu wydanie zaświadczenia.
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być miejskie jednostki organizacyjne jeżeli np. rozstrzygnięcie Pani/Pana sprawy wymaga konsultacji z inną jednostką. Pani/Pana dane będą przechowywane na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Załączniki:

Uwagi:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, do stażu wlicza się:

  1. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
  2. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
  3. przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Stała pracą nie jest doraźna pomoc w wykonywaniu typowych obowiązków domowych, zwyczajowo wymaganych od dzieci jako członków rodziny rolnika.

Jeżeli organ nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie. Wtedy okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne. Termin spisania ww. zeznań należy uzgodnić z osobą prowadzącą daną sprawę.

Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:

Małgorzata Węgierek - inspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 33 479 42 72, ochrona@um.cieszyn.pl.

Załączniki aktywne:

Wniosek
Wniosek


Załączniki

Wniosek doc, 22 kB
Wniosek pdf, 80 kB

Powiadom znajomego