W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zastosowanie mają w szczególności:

Opis

 1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (inwestycją celu publicznego jest inwestycja stanowiąca realizację celu publicznego, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:
  1. polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
  2. niewymagające pozwolenia na budowę (roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę wymienione są w art. 29 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
 1. Nie wymagają również decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane, które realizowane są w oparciu o przepisy szczególne (m.in. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
 2. W przypadku inwestycji celu publicznego zaliczanej do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzję uzyskuje się wg procedury: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach).
 3. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wydaje Burmistrz miasta, za wyjątkiem terenów zamkniętych (tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych), dla których decyzję wydaje Wojewoda Śląski.
 4. W celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
 5. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (zakładka: Obwieszczenia). Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
 6. W przypadku inwestycji celu publicznego, o którym mowa w pkt. 4, informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji oraz informacja o wydaniu decyzji zamieszczana zostaje w publicznie dostępnym wykazie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (zakładka: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek zawierający dane wnioskodawcy oraz wymagane dane charakteryzujące inwestycję wypełniony na formularzu ustalonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej, jeżeli opłata jest wymagana (informacja na ten temat znajduje się w punkcie Opłaty).
 3. W przypadku ustalenia pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne, określające rodzaj czynności, do których pełnomocnik posiada umocowanie wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 4. Mapa zasadnicza pochodząca z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

 5. W przypadku inwestycji celu publicznego będącej przedsięwzięciem wymagającym przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, do wniosku należy dołączyć ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydawaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 6. Pozostałe załączniki wynikające z formularza wniosku ustalonego rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z kompletem załączników można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), hol wejściowy lub przesłać drogą pocztową na adres: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.
Opłaty
 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 598,00 zł  (niezależnie od rodzaju inwestycji). Z opłaty tej zwolniony jest wnioskodawca, jeżeli jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości dla której wydana będzie decyzja, a także wnioskodawca wymieniony w art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu wskazując, z jakiego tytułu opłata jest wnoszona. Numer konta właściwego dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej podany jest w zakładce Opłata skarbowa.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. Wydanie decyzji następuje w terminie 65 dni od złożenia wniosku  wraz z niezbędnymi załącznikami. Do terminu 65 dni nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 2. Decyzja dostarczana jest wnioskodawcy drogą pocztową lub przez upoważnionego pracownika, przy czym Wnioskodawca, który jest osobą fizyczną, może odebrać ją osobiście w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Ratusz, pok. 216. Wolę odbioru osobistego Wnioskodawca zaznacza we wniosku, podając równocześnie nr telefonu kontaktowego.

Tryb odwoławczy

Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej, ul. 3 Maja 1, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Inne informacje

 1. Dodatkowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Referat Planowania Przestrzennego,Rynek 1(Ratusz) pok.216, II piętro, tel. 33 479 42 60.
 2. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego można zawiesić na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu.
 3. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu.
Formularze
 1. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz) w Biurze Podawczym (hol wejściowy) lub w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta (pok. 216).
 2. Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest poniżej:

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego