W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr III/24/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych
zmieniona przez XXXV/437/21
na podstawie Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) - Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:
Uwagi Traci moc uchwała Nr V/36/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 stycznia 2011 roku

UCHWAŁA NR III/24/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) - Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwała ustala wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej Cieszyna za udział w pracach rady i jej komisji.
2. Podstawa obliczenia diety wynosi 75% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 373 i 730 z późn. zm.).

§2

1. Radnemu przysługuje dieta w formie ryczałtu miesięcznego, bez względu na ilość zwołanych sesji Rady lub posiedzeń komisji stałych Rady.
2. Dieta ulega proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku niepełnego miesiąca sprawowania mandatu radnego.
3. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, a także występował jako reprezentant Rady Miejskiej na oficjalnych uroczystościach bądź innych tego typu spotkaniach, które uniemożliwiały radnemu obecność na posiedzeniu sesji lub komisji stałej bądź doraźnej, dieta nie ulega obniżeniu.
4. Radnego do reprezentowania Rady Miejskiej zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 3 wyznacza Przewodniczący Rady Miejskiej bądź Wiceprzewodniczący.

§3

1. Przewodniczącemu Rady przysługuje dieta w wysokości 85% podstawy.
2. Wiceprzewodniczącemu Rady przysługuje dieta w wysokości 55% podstawy.
3. Radnemu będącemu przewodniczącym Komisji stałej przysługuje dieta w wysokości 45% podstawy.
4. Radnemu będącemu członkiem Komisji stałej przysługuje dieta w wysokości 35% podstawy.
5. Radnemu nie będącemu członkiem komisji stałych Rady przysługuje dieta w wysokości 25% podstawy.
6. W razie przysługiwania diet z różnych tytułów przysługuje jedna dieta, najwyższa.

§4

1. Radnemu będącemu przewodniczącym komisji doraźnej Rady w miesiącu, w którym odbyło się przynajmniej jedno posiedzenie komisji, przysługuje dieta zwiększona w wysokości 8% podstawy.
2. Radnemu będącemu członkiem komisji doraźnej Rady w miesiącu, w którym odbyło się przynajmniej jedno posiedzenie komisji, przysługuje dieta zwiększona o 5% podstawy.
3. Zapisów ust. 1 i ust.2 nie stosuje się w przypadku nieobecności radnego na komisji doraźnej oraz w przypadku przewodniczenia lub udziału w komisji doraźnej przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady oraz przewodniczących komisji stałych.

§5

1. Dieta zostaje obniżona w razie:

1) nieobecności radnego na sesji Rady o 13% podstawy, za każdą nieobecność,
2) nieobecności radnego na posiedzeniu komisji stałej o 8% podstawy, za każdą nieobecność,
3) nieobecność radnego na posiedzeniu komisji doraźnej o 5% podstawy, za każdą nieobecność.

§6 Dieta zostaje podwyższona w razie prowadzenia posiedzenia komisji stałej lub doraźnej przez radnego, który w zastępstwie nieobecnego na posiedzeniu przewodniczącego komisji prowadził jej posiedzenie o 5% za każdy miesiąc, w którym radny prowadził posiedzenie komisji stałej lub doraźnej.
§7 Na podstawie listy obecności pracownik Biura Rady sporządza listę wypłat za dany miesiąc, która podlega akceptacji przez Przewodniczącego Rady.
§8 Diety za dany miesiąc wypłaca się do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, przelewem na numer rachunku bankowego wskazanego przez radnego.
§9 Traci moc uchwała Nr V/36/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych oraz uchwała Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych.
§10 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§11 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku

Załączniki

Powiadom znajomego