W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr V/36/11

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych
zmieniona przez XI/109/11,XLIII/446/18
status uchwały uchylona
Uwagi §9 Traci moc uchwała Nr III/30/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości diet dla Radnych
Uchylono Uchwałą nr III/24/18 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych


Uchwała Nr V/36/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Radnemu przysługuje dieta w formie ryczałtu miesięcznego, bez względu na ilość zwołanych sesji Rady lub posiedzeń komisji stałych Rady.

2. Dieta ulega proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku niepełnego miesiąca sprawowania mandatu radnego.

§ 2

1. Przewodniczącemu Rady przysługuje dieta w wysokości 1.600,00 zł.

2. Wiceprzewodniczącemu Rady przysługuje dieta w wysokości 1.000,00 zł.

3. Radnemu będącemu przewodniczącym Komisji Rewizyjnej przysługuje dieta w wysokości 900,00 zł.

4. Radnemu będącemu członkiem Komisji Rewizyjnej przysługuje dieta w wysokości 700,00 zł.

5. Radnemu będącemu przewodniczącym komisji stałej Rady przysługuje dieta w wysokości 700,00 zł.

6. Radnemu będącemu członkiem dwóch komisji stałych Rady przysługuje dieta w wysokości 600,00 zł.

7. Radnemu będącemu członkiem jednej komisji stałej Rady przysługuje dieta w wysokości 500,00 zł.

8. Radnemu nie będącemu członkiem komisji stałych Rady przysługuje dieta w wysokości 400,00 zł.

9. W razie przysługiwania diet z różnych tytułów przysługuje jedna dieta, najwyższa.

§ 3

1. Radnemu będącemu przewodniczącym komisji doraźnej Rady w miesiącu, w którym odbyło się przynajmniej jedno posiedzenie komisji, przysługuje dieta zwiększona o 200,00 zł.

2. Radnemu będącemu członkiem komisji doraźnej Rady w miesiącu, w którym odbyło się przynajmniej jedno posiedzenie komisji, przysługuje dieta zwiększona o 100,00 zł.

3. Zapisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku przewodniczenia lub udziału w komisji doraźnej przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady oraz przewodniczących komisji stałych.

§ 4

Dieta zostaje obniżona w razie:

1) nieobecności radnego na sesji Rady o 200,00 zł za każdą nieobecność,

2) nieobecności radnego będącego przewodniczącym Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej o 200,00 zł za każdą nieobecność,

3) nieobecności radnego na posiedzeniu komisji stałej lub doraźnej o 100,00 zł za każdą nieobecność,

4) spóźnienia radnego ponad 30 minut na obrady sesji Rady o 100,00 zł,

5) spóźnienia radnego ponad 30 minut na posiedzenie komisji stałej lub doraźnej Rady o 50,00 zł.

§ 5

Dieta zostaje podwyższona w razie:

1) prowadzenia posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez radnego, który w zastępstwie nieobecnego na posiedzeniu przewodniczącego komisji prowadził jej posiedzenie o 200,00 zł za każde posiedzenie,

2) prowadzenia posiedzenia komisji stałej lub doraźnej przez radnego, który w zastępstwie nieobecnego na posiedzeniu przewodniczącego komisji prowadził jej posiedzenie o 100,00 zł za każde posiedzenie.

§ 6

Obniżenie i podwyższenie diet nie dotyczy przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Rady.

§ 7

Na podstawie list obecności pracownik Biura Rady sporządza listę wypłat za dany miesiąc, która podlega akceptacji przez Przewodniczącego Rady.

§ 8

Diety za dany miesiąc wypłaca się do 10 dnia następnego miesiąca, przelewem na konto bankowe wskazane przez radnego.

§ 9

Traci moc uchwała Nr III/30/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości diet dla Radnych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 roku


Załączniki

Powiadom znajomego