W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Podatek od nieruchomości

1. Nazwa:

Podatek od nieruchomości

2. Opis ogólny:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane tj.: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:
do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Od dnia 01.01.2016 r. w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł,
podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Sposób płatności:

 1. Bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego Wydziału Finansowego w Cieszynie (ul. Srebrna 2) jest otwarta w godzinach od 9:00 do 12:00;
  od dnia 01.09.2021 roku:
  poniedziałek: od 13:00 do 16:00,
  wtorek - piątek: od 09:00 do 12:00
 2. za pośrednictwem poczty lub innego banku na indywidualne konto wskazane w decyzji podatkowej :
  Urząd Miejski w Cieszynie ING Bank Śląski SA w Cieszynie
  91 1050 1083 1000 0022 7607 6284

3. Podstawa prawna:

4. Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu IN-1 według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DN-1 według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;

5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:

Prawidłowo wypełnioną informację IN-1 w przypadku os. fizycznych oraz deklaracje DN-1 w przypadku osób prawnych należy składać w terminie 14 dni od momentu zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość podatku np. sprzedaż nieruchomości, zmiana przeznaczenia lokalu itd.

6. Miejsce i sposób składania dokumentów:

Prawidłowo wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio na biurze podawczym Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie (budynek Ratusza).

7. Tryb odwoławczy:

Od decyzji podatkowych mogą być wnoszone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się do organu, który wydał zaskarżoną decyzję, powinno ono zawierać zarzuty przeciw decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

8. Opłaty:

Złożenie dokumentów nie podlega opłacie.

9. Załączniki:

Przedsiębiorcy ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej zobowiązani są do złożenia wraz z informacją IN-1 lub DN-1 wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Te same dokumenty dotyczą żądania rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenia podatku. Do czasu złożenia pełnej informacji ulga nie może być udzielona.

10. Uwagi:

Obowiązek podatkowy oraz wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

11. Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:

Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji, Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Srebrna 2, pokój nr 9, pokój nr 11.
Tel. 33 479 42 86, 33 479 42 87, 33 479 42 82.

12. Załączniki aktywne:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych na 2023 rok (PDF)
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych na 2022 rok (PDF)
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych na 2021 rok (PDF)

Archiwum deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 dla osób prawnych

10. Interpretacja indywidulana - zwolnienie od podatku od nieruchomości.

Wniosek o ulgę z tytułu pomocy de minimis

Deklaracje podatkowe za lata ubiegłe

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Wniosek o zwrot nadpłaty podatku (wersja 2020-10-26)

Uchwała Nr XXXIV/420/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia na rok 2022 wysokości stawek podatku od nieruchomości

Archiwum uchwał Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Załączniki

Powiadom znajomego