W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.521.2019

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na 2020 rok

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.521.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 1 ust. 3, § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i ust. 9 oraz § 7 ust. 5 uchwały nr IX/92/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r., poz. 5055)

§1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna na 2020 rok, o których zdecydują w drodze głosowania mieszkańcy Cieszyna.
 2. Kwota z budżetu miasta Cieszyna, której dotyczy Budżet Obywatelski wynosić będzie w 2020 roku 500 000,00 zł.
 3. Kwota Budżetu Obywatelskiego, o której mowa w ust. 2 zostanie rozdysponowana według następujących zasad:
  1. 475 000,00 zł na realizację projektów,
  2. 25 000,00 zł na promocję Budżetu Obywatelskiego oraz realizowanych projektów, a także na przeprowadzenie głosowania.
 4. Szacunkowy koszt realizacji jednego projektu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie powinien przekraczać kwoty 200 000,00 zł.

§2

Ustalam harmonogram czynności związanych z wyborem projektów do realizacji w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego, zwany dalej harmonogramem, w następujący sposób:

L.p.Zakres pracTermin realizacji
1. Ogłoszenie naboru projektów do 30.08.2019 r.
2. Możliwość skonsultowania projektów z Zespołem 23.09.2019 r. - 27.09.2019 r.
3. Składanie przez mieszkańców Cieszyna projektów 28.09.2019 r .- 14.10.2019 r.
4. Weryfikacja i opiniowanie projektów przez właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn 15.10.2019 r. - 15.11.2019 r.
5. Ostateczna weryfikacja projektów przez Zespół pod względem formalno-prawnym oraz możliwości realizacji i zabezpieczenia w budżecie miasta Cieszyna ewentualnych środków, które pokryją generowane przez projekt koszty w przyszłości 18.11.2019 r. - 25.11.2019 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy projektów przewidzianych do głosowania oraz listy projektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie do 06.12.2019 r.
7. Postępowanie odwoławcze 06.12.2019 r. - 20.12.2019 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości zaktualizowanych list projektów dopuszczonych bądź niedopuszczonych do głosowania do 03.01.2020 r.
9. Głosowanie mieszkańców Cieszyna na projekty 10.01.2020 r. - 10.02.2020 r.
10. Opracowanie wyników głosowania przez Zespół, utworzenie listy rekomendowanych projektów do realizacji i przedstawienie jej Burmistrzowi Miasta Cieszyna 11.02.2020 r. - 24.02.2020 r.
11. Ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji do 28.02.2020 r.

§3

 1. Kampania informacyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego na 2020 r., zwana dalej kampanią, o której mowa w § 6 ust. 2 jest realizowana w celu:
  1. przybliżenia mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenia ich do składania propozycji projektów,
  2. przedstawienia propozycji projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcenia do wzięcia udziału w głosowaniu na projekty,
  3. upowszechnienia informacji o projektach wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 2. Kampania obejmuje:
  1. publikację informacji na stronach internetowych urzędu: www.cieszyn.pl i www.um.cieszyn.pl oraz w mediach tradycyjnych ("Wiadomości Ratuszowe") i społecznościowych (Facebook),
  2. przygotowanie drukowanych publikacji edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców,
  3. uruchomienie platformy do głosowania: www.cieszyn.budzet-obvwatelski.org, która spełnia również funkcję promocyjną i informacyjną,
  4. przesłanie informacji prasowej do mediów.

§4

 1. Projekt składa się na formularzu zgłoszenia projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 2.
 2. W przypadku złożenia formularza, o którym mowa w ust. 1 drogą elektroniczną, karty poparcia będące jego załącznikami muszą zostać dostarczone osobiście do Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub elektronicznie (skan) na adres e-mail: rdg@um.cieszyn.pl najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu zgłaszania projektów, określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 2.
 3. Mieszkaniec zamierzający zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego może wystąpić do Urzędu Miejskiego w Cieszynie o jego skonsultowanie.
 4. Konsultacje projektu prowadzą członkowie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego powołanego odrębnym zarządzeniem, w terminie określonym w harmonogramie.

§5

 1. Głosowanie mieszkańców Cieszyna na projekty odbędzie się w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 2.
 2. Możliwość skorzystania z komputera z dostępem do Internetu w celu oddania głosu, zapewniają podmioty wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w godzinach ich otwarcia.

§6

 1. Wyznaczam Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie do koordynowania działań związanych z wyborem projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r., w szczególności do przeprowadzenia naboru projektów, procedury ich weryfikacji oraz głosowania mieszkańców.
 2. Do przeprowadzenia kampanii informacyjnej wyznaczam Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie we współpracy z Wydziałem Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 3. Wybrane w głosowaniu projekty realizowane są przez wskazane przez Burmistrza Miasta Cieszyna wydziały Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn.
 4. Realizacja projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego podlega monitorowaniu przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Wydział Kultury i Promocji Miasta oraz Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 5. Komórki Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn, o których mowa w ust. 3 zobowiązane są do przedkładania podmiotom, o których mowa w ust. 4, nie rzadziej niż raz na kwartał, informacji na temat poszczególnych etapów realizacji projektów.

§7

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Naczelnikowi Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§8

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia pełni II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane