W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości

Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości

Podstawa prawna

Art. 93 i 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Zastosowanie mają w szczególności:

Opis

 1. Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości stanowi pierwszy etap postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości (drugi etap opisany jest w procedurze: Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości).
 2. Procedura nie dotyczy jednoetapowych postępowań administracyjnych w sprawie podziału nieruchomości, prowadzonych w przypadkach wymienionych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (w tych przypadkach wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, z pominięciem etapu sporządzenia i opiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości).
 3. Z wnioskiem o podział nieruchomości może wystąpić osoba posiadająca interes prawny (w szczególności właściciel lub użytkownik wieczysty). Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.
 4. W przypadku nieruchomości położonej na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedmiotem opiniowania jest zgodność wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 5. W przypadku nieruchomości położonej na obszarze o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotem opiniowania jest zgodność wstępnego projektu podziału nieruchomości z:
  1. przepisami odrębnymi albo
  2. obowiązującą (posiadającą klauzulę ostateczności) decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 6. W przypadku, gdy nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia planu, a wniosek o podział został złożony po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego lub po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o podział. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości plan miejscowy nie zostanie uchwalony, postępowanie administracyjne zostaje podjęte i wydana zostanie opinia dotycząca wstępnego projektu podziału.
 7. W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części, posiadające odrębne wejścia i wyposażone w odrębne instalacje.
 8. Uzyskanie pozytywnej opinii o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo z przepisami odrębnymi, albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, upoważnia do wystąpienia o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (procedura opisana odrębnie).

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek na formularzu, zgodnie z opisem sposobu przygotowania wniosku, dołączonym do formularza,
 2. Dokumenty określone przepisami art. 97 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami:
  1. aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla dzielonej nieruchomości, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – wg załączonego niżej formularza),
  2. aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
  3. aktualną kopię mapy ewidencyjnej (nie starszą niż 3 miesiące),
  4. w przypadku, gdy podział nieruchomości dotyczy terenu o braku miejscowego planu, a przedmiotem opiniowania ma być stwierdzenie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do wniosku należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  5. w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, do wniosku należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  6. wstępny projekt podziału (opracowany na kopii mapy zasadniczej, opatrzonej stosownymi klauzulami – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania i Urzędu).
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego dostępu nowo wydzielanych działek do drogi publicznej:
  1. w przypadku, gdy dokonanie podziału nieruchomości spowoduje konieczność wykonania nowego zjazdu z drogi publicznej (dla zapewnienia nowo wydzielanym działkom dostępu do drogi publicznej), do wniosku należy dołączyć zgodę zarządcy drogi na wykonanie zjazdu,
  2. w przypadku, gdy dostęp do drogi publicznej odbywał się będzie za pośrednictwem innych nieruchomości, do wniosku o podział należy dołączyć tytuł prawny, z którego wynika, że dzielona nieruchomość posiada prawny dostęp do drogi publicznej (możliwy do wykonywania).
 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 93 ust. 3b ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego podziału nieruchomości zabudowanej:
  1. rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku (w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części, posiadające odrębne wejścia i wyposażone w odrębne instalacje).
 5. W przypadku ustalenia pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne, określające rodzaj czynności, do których pełnomocnik posiada umocowanie.
 6. W szczególnych przypadkach może zaistnieć konieczność dołączenia innych dokumentów (niezbędnych z uwagi na specyfikę prowadzonego postępowania administracyjnego), o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z kompletem załączników można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), hol wejściowy lub przesłać drogą pocztową na adres: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości następuje w terminie 1 miesiąca od daty wszczęcia postępowania (data wpływu wniosku spełniającego wszystkie wymogi formalne).
 2. Opinia o możliwości podziału nieruchomości wydawana jest w formie postanowienia.
 3. Opinia dostarczana jest wnioskodawcy drogą pocztową lub przez upoważnionego pracownika, przy czym Wnioskodawca, który jest osobą fizyczną, może odebrać ją osobiście w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Ratusz, pok. 216. Wolę odbioru osobistego Wnioskodawca zaznacza we wniosku, podając równocześnie nr telefonu kontaktowego.

Tryb odwoławczy

Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej, ul. 3 Maja 1, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Inne informacje

 1. Dodatkowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Referat Planowania Przestrzennego, Rynek 1 (Ratusz), pok. 216, II piętro, tel. 33 479 42 63.
 2. Skutki dokonania podziału nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego:
  1. Wydzielenie działek pod drogi publiczne:
   Zgodnie z przepisami art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych. Za działki gruntu, o których mowa wyżej, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem (w ramach odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna). Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.
  2. Opłata adiacencka:
   W przypadku, gdy podział nieruchomości, dokonany na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, spowoduje wzrost wartości nieruchomości, mają zastosowanie przepisy art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami – tzn. Burmistrz Miasta Cieszyna może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Postępowania administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w którym można uzyskać szczegółowe informacje (opis procedury: Opłata adiacencka z uwagi na podział nieruchomości).

Formularze

 1. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz) w Biurze Podawczym (hol wejściowy) lub w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta (pok. 216).
 2. Formularz wniosku w wersji elektronicznej dostępny jest poniżej:
  formularz stosowany w przypadku wystąpienia o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości.
 3. Formularz oświadczenia przedstawiającego aktualny stan wpisów w księdze wieczystej dostępny jest poniżej.

Oświadczenie

Uwaga: powyższe formularze nie są obowiązujące - zostały opracowane w celu ułatwienia załatwienia sprawy.


Załączniki

Powiadom znajomego