W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Podatki i opłaty

XML

Zaświadczenia - Podatki

1. Nazwa: Zaświadczenia - Podatki 2. Opis ogólny: Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje: czy w stosunku do...

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Nazwa: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2. Opis ogólny: Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje: w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, w przypadku nieruchomości na których nie...

Opłata targowa

Nazwa: Opłata targowa Opis ogólny: Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w...

Opłata skarbowa

Nazwa: Opłata skarbowa Opis ogólny: Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa...

Opłata od posiadania psów

Nazwa: Opłata od posiadania psów Opis ogólny: Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa, a wygasa z końcem miesiąca, w którym istniały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku opłaty. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi...

Podatek leśny

1. Nazwa: Podatek leśny 2. Opis ogólny: Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Za działalność leśną, w rozumieniu...

Podatek rolny

1. Nazwa: Podatek rolny 2. Opis ogólny: Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba...

Podatek od środków transportowych

1. Nazwa: Podatek od środków transportowych 2. Opis ogólny: Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do...

Podatek od nieruchomości

1. Nazwa: Podatek od nieruchomości 2. Opis ogólny: Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane tj.: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem...

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych

1. KARTA SPRAWY UZYSKANIE POTWIERDZENIA ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY W TRYBIE ART. 28 UST. 4 PKT 1 ORAZ ART. 38 PKT 1 USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW 2. Miejsce załatwienia sprawy Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Wydziału Finansowego biura Cieszyn ul. Srebrna 2 3. Opis sprawy Potwierdzenia zawarcia umowy...

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), wprowadzające szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami. Do zadań wójta/burmistrza/prezydenta...

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna Referat Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy...

Zaświadczenia - Opłaty

1. Nazwa: Zaświadczenia - Opłaty 2. Opis ogólny: Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje: czy w stosunku do...

Użytkowanie wieczyste gruntu

1. Nazwa: Użytkowanie wieczyste gruntu 2. Opis ogólny: Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie uprzejmie przypomina o wynikającym z art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. , póz.1145, z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r,...