W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Podatek rolny

1. Nazwa:

Podatek rolny

2. Opis ogólny:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego; dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów;

użytkownikami wieczystymi gruntów; posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencji Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

Jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego ciąży na posiadaczu samoistnym. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako wkład gruntowy, podatnikiem podatku rolnego jest spółdzielnia produkcyjna.

3. Podstawa prawna:

4. Wymagane dokumenty:

5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:

Prawidłowo wypełnioną informację IN-1 w przypadku os. fizycznych należy składać w terminie 14 dni od momentu zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość podatku.
Osoby prawne składają deklarację DR-1 w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym terminie -14 dni od momentu zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość podatku.

6. Miejsce i sposób składania dokumentów:

Prawidłowo wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio na biurze podawczym Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie (budynek Ratusza).

7. Tryb odwoławczy:

Od decyzji podatkowych mogą być wnoszone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się do organu, który wydał zaskarżoną decyzję, powinno ono zawierać zarzuty przeciw decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

8. Opłaty:

Złożenie dokumentów nie podlega opłacie.

9. Załączniki:

Przedsiębiorcy ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej zobowiązani są do złożenia wraz z informacją IN-1 lub DN-1 wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Te same dokumenty dotyczą żądania rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenia podatku. Do czasu złożenia pełnej informacji ulga nie może być udzielona.

10. Uwagi:

Obowiązek podatkowy oraz wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
Od dnia 01.01.2016 r. w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

11. Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:

Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji, Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Srebrna 2, pokój nr 9, pokój nr 11.
Tel. 33 479 42 86, 33 479 42 87, 33 479 42 82.

12. Załączniki aktywne:

Klauzula (RODO)

DR-1 Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych
DR-1 Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych na 2019 rok

DR-1 na 2018
DR-1 na 2018

DR-1 na 2017
DR-1 na 2017

DR-1 na 2016
DR-1 na 2016

DR-1 na 2015
DR-1 na 2015

DR-1 na 2014
DR-1 na 2014

Deklaracje podatkowe za lata ubiegłe

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych


Załączniki

DR-1 na 2014 pdf, 97 kB
DR-1 na 2015 doc, 106 kB
DR-1 na 2015 pdf, 106 kB
DR-1 na 2016 doc, 91 kB
DR-1 na 2016 pdf, 98 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane