W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Podatek leśny

1. Nazwa:

Podatek leśny

2. Opis ogólny:

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatnikami podatku leśnego, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne są zobowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

3. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 888 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach IN-1 według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych są obowiązane: składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DL-1 według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:

Prawidłowo wypełnioną informację IN-1 w przypadku os. fizycznych oraz deklaracje DL-1 w przypadku osób prawnych należy składać w terminie 14 dni od momentu zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość podatku.

6. Miejsce i sposób składania dokumentów:

Prawidłowo wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Rynek 1 (budynek Ratusza).

7. Tryb odwoławczy:

Od decyzji podatkowych mogą być wnoszone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się do organu, który wydał zaskarżoną decyzję, powinno ono zawierać zarzuty przeciw decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

8. Opłaty:

Złożenie dokumentów nie podlega opłacie.

9. Załączniki:

10. Uwagi:

Obowiązek podatkowy oraz wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

Od dnia 01.01.2016 r. w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

11. Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:

Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji, Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Srebrna 2, pokój nr 9, pokój nr 11.
Tel. 33 479 42 86, 33 479 42 87, 33 479 42 82.


12.Załączniki aktywne:

Klauzula (RODO)

DL-1 Formularz deklaracji na podatek leśny od osób prawnych

DL-1 Formularz deklaracji na podatek leśny od osób prawnych na 2019

DL-1 Formularz deklaracji na podatek leśny od osób prawnych na 2018
DL-1 Formularz deklaracji na podatek leśny od osób prawnych na 2018

DL-1 Formularz deklaracji na podatek leśny od osób prawnych na 2017
DL-1 Formularz deklaracji na podatek leśny od osób prawnych na 2017

DL-1 Formularz deklaracji na podatek leśny od osób prawnych na 2016
DL-1 Formularz deklaracji na podatek leśny od osób prawnych na 2016

DL-1 Formularz deklaracji na podatek leśny od osób prawnych na 2015
DL-1 Formularz deklaracji na podatek leśny od osób prawnych na 2015

DL-1 Formularz deklaracji na podatek leśny od osób prawnych na 2014
DL-1 Formularz deklaracji na podatek leśny od osób prawnych na 2014

Deklaracje podatkowe za lata ubiegłe

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Załączniki

DL-1 pdf, 87 kB
DL-1 doc, 43 kB

Powiadom znajomego