W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), wprowadzające szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami. Do zadań wójta/burmistrza/prezydenta miasta realizowanych w oparciu o przepisy ustawy doszedł obowiązek ustalenia wysokości i poboru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach, z uwzględnieniem okresu rozliczeniowego wynoszącego kwartał .

Jednostkowe stawki opłaty określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2502 z późn. zm.), różnicując je w zależności od obecności lub braku na nieruchomości urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych oraz ich pojemności.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 Prawa wodnego z opłaty retencyjnej zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód. Ponadto opłaty retencyjnej nie ponoszą kościoły i inne związki wyznaniowe.

Na terenie Gminy Cieszyn wysokość opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji ustala Burmistrz Miasta, przekazując stosowną informację podmiotom obowiązanym do ponoszenia tej opłaty. Wniesienie opłaty winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie, wskazany w informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.

Podmiotowi, który nie zgadza się z wysokością ustalonej opłaty, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji ustalającej kwestionowaną wysokość opłaty. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uiszczenia ustalonej przez organ opłaty. Burmistrz Miasta ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W razie uznania zasadności złożonej reklamacji, organ przekaże podmiotowi zobowiązanemu do ponoszenia opłaty, nową informację określającą wysokość opłaty. W sytuacji, gdy reklamacja nie zostanie uznana, Burmistrz Miasta określi wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej. Na tego rodzaju decyzję przysługuje środek odwoławczy w postaci skargi do sądu administracyjnego, niemniej złożenie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji (konieczność dokonania opłaty).

Wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji w 90% stanowią przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Zgodnie z art. 552 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne, są obowiązane składać wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta kwartalne oświadczenia dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, mające wpływ na wysokość naliczanych opłat, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Stosowne wzory oświadczeń zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich.

Ponadto na stronach Wód Polskich zamieszczone zostały również bliższe wyjaśnienia i interpretacje dotyczące kluczowych zagadnień mających wpływ na wielkość i sposób obliczenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej:

  1. Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących ustalania opłaty za usługi wodne.
  2. Materiał pomocniczy dla gmin w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim nr 97 1050 1070 1000 0023 6012 7191.

Bliższe informacje na temat opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w odniesieniu do nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Cieszyn uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie (tel.: 33 479 42 71, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl).


Powiadom znajomego