W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Podatek od środków transportowych

1. Nazwa:

Podatek od środków transportowych

2. Opis ogólny:

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; autobusy.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

3. Podstawa prawna:

4. Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A.

5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:

Osoby fizyczne oraz osoby prawne są zobowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1 a na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności odpowiednio skorygować w/w deklaracje.

6. Opłaty

Wpłaty można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy lub na ogólne konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie  w ING Bank Śląski nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.

7. Miejsce i sposób składania dokumentów:

Prawidłowo wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio na biurze podawczym Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie (budynek Ratusza).

8. Tryb odwoławczy:

Od decyzji podatkowych mogą być wnoszone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się do organu, który wydał zaskarżoną decyzję, powinno ono zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

9. Opłaty:

Złożenie dokumentów nie podlega opłacie.

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

10. Załączniki:

W przypadku czasowego wyrejestrowania pojazdu z ruchu należy do deklaracji DT-1, DT-1/A dołączyć kserokopię decyzji Starosty Powiatowego w Cieszynie o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

11. Uwagi:

Obowiązek podatkowy oraz wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

12. Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:

Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji, Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Srebrna 2, pokój nr 9, pokój nr 11.
Tel. 33 479 42 82, 33 479 42 86,

13. Załączniki aktywne:

Klauzula informacyjna (RODO)

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2020 rok
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2019 rok

DT-1 A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych na 2020 rok
DT-1 A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych na 2019 rok

Uchwała Nr XIII/142/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXIX/387/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXVII/264/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia na rok 2017 stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIII/270/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXIV/421/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane