Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Nazwa

Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu z wyłączeniem:

 • nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • nieruchomości oddanych w trwały zarząd lub użytkowanych przez gminne jednostki organizacyjne na podstawie innych tytułów prawnych,
 • gruntów zajętych pod drogi.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.),
 3. Zarządzenie Nr 0050.404.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn lub oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Wymagane dokumenty

Udostępnienie nieruchomości Gminy Cieszyn na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu w przypadku, gdy inwestorów których obowiązujące przepisy zobowiązują do uzyskania pozwolenia na budowę składa się z trzech etapów postępowania:

Etap I

Wydanie oświadczenia dającego inwestorowi prawo do podjęcia działań administracyjno-projektowych, umożliwiających uzyskanie pozwolenia budowlanego na realizację inwestycji - należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku – etap I – załącznik nr 1,
 • mapę zasadniczą z wkreślonymi kolorem wyróżniającym się granicami działek, granicą terenu niezbędnego do udostępnienia,
 • zgodę na wejście w teren, wyrażoną przez użytkowników nieruchomości, o ile nieruchomość zadysponowana jest na rzecz osób trzecich (informację na ten temat można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie osobiście bądź pod nr tel. 33 479 42 33 lub 33 479 42 37),
 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę,
 • oświadczenie inwestora, stanowiące załącznik nr 1a do Procedury,
 • klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 1b do Procedury.

Etap II

Zawarcie odpłatnej umowy na czas trwania prac budowlanych - należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku - etap II – załącznik nr 2,
 • oświadczenie inwestora stanowiące załącznik nr 2a i klauzulę informacyjną załącznik 2b – w przypadku, jeżeli przepisy prawa nie zobowiązywały inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę i nie występował on o wydanie oświadczenia dającego prawo do podjęcia działań administracyjno – projektowych,
 • mapę zasadnicza z zaznaczonymi granicami działek oraz granicą terenu niezbędnego do udostępnienia,
 • zgodę na wejście w teren wyrażoną przez użytkowników nieruchomości, o ile nieruchomość zadysponowana jest na rzecz osób trzecich,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do ponownego przedkładania załączników, o których mowa wyżej o ile przedłożył je już do wniosku o wydanie oświadczenia (etap I) i nie straciły one na swojej aktualności.

Etap III

Ustanawianie służebności przesyłu dla przedsiębiorców przesyłowych lub służebności gruntowej dla inwestorów nie posiadających statusu przedsiębiorców przesyłowych po wybudowaniu infrastruktury - należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku – załącznik nr 4,
 • 3 egzemplarze mapy zasadniczej uwzględniającej geodezyjny pomiar powykonawczy z zaznaczonymi granicami działek oraz granicą terenu, który zostanie objęty służebnością zgodnie z przebiegiem urządzenia będącego przedmiotem wniosku (mapy będą stanowić załącznik do aktu notarialnego),
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu własności do urządzenia infrastruktury technicznej,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora, jeżeli inwestor jest reprezentowany przez inną osobę.

Inwestor realizujący inwestycję nie wymagającą uzyskania decyzji pozwolenia na budowę nie jest zobowiązany do występowania o wydanie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 (I etap).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłat skarbowych.

W przypadku zawarcia odpłatnej umowy na czas trwania prac budowlanych (Etap II) przyjęto 7 dniowy okres rozliczenia, przy czym każdy rozpoczęty okres rozliczenia traktowany jest jako pełny okres i nie podlega rozliczeniu w stosunku do ilości dni korzystania. Dla jednego okresu (7 dni) rozliczeniowego ustalono opłatę w wysokości 5 zł/m2 gruntu zajętego na czas realizacji inwestycji, przy czym minimalna opłata wynosi 100zł. Opłata wnoszona jest jednorazowo w terminie do 30 dni od zawarcia umowy.

Do opłat doliczany jest podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Opłat nie pobiera się w przypadkach:

 1. Inwestycji, których inwestorem jest Gmina Cieszyn.
 2. Inwestycji realizowanych przez spółki prawa handlowego z wyłącznym kapitałem Gminy Cieszyn.
 3. Inwestycji realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn nieposiadające osobowości prawnej.
 4. Przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora, jeżeli poprzedni inwestor zawarł z Gminą Cieszyn umowę na odpłatne wejście na grunt Gminy Cieszyn i uiścił wynikającą z niej opłatę.
 5. Usunięcia awarii infrastruktury uzbrojenia terenu służącego wyłącznie obsłudze obiektów stanowiących własność Gminy Cieszyn.

W przypadkach określonych wyżej udostępnienie gminnej nieruchomości odbywa się w drodze oświadczenia Burmistrza Miasta Cieszyna po uprzednim złożeniu wniosku.

Zwolnienie z opłat bądź obniżenie ich wysokości może nastąpić także w innych niż wymienione w ust. 1, szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Burmistrza Miasta Cieszyna wyrażoną w formie zarządzenia.

Usuwanie awarii

 1. W przypadkach, gdy wejście w teren związane jest z usuwaniem awarii infrastruktury uzbrojenia terenu, inwestor zobowiązany jest niezwłocznie (o ile to możliwe przed rozpoczęciem prac) poinformować (pisemnie lub mailowo na adres: grunty@um.cieszyn.pl) Gminę Cieszyn o zajęciu terenu, zaś po zakończeniu prac zobowiązany jest wystąpić z pisemną informacją zawierającą cel zajęcia, czas trwania oraz powierzchnię zajętego gruntu wraz z numerem działki i obrębu, celem naliczenia odpowiedniej opłaty zgodnie z §§ 6, 8 i 9.
 2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 wraz zaświadczeniem o uporządkowaniu zajętego terenu i przywróceniu stanu poprzedniego stanowi załącznik nr 5 do Procedury.
 3. W terminie 3 miesięcy od daty zakończenia usuwania awarii, inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu (inwestor posiadający status przedsiębiorcy przesyłowego) lub służebności gruntowej (inne osoby prawne lub fizyczne) według wzoru wniosku stanowiącego załącznik nr 4 do Procedury wraz z załącznikami, o których mowa w § 11 ust. 2.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 winien obejmować co najmniej całość urządzenia przesyłowego położonego na danej działce, bez względu na zakres awarii.
 5. W przypadku nie dochowania terminu, o którym mowa w ust. 3, odpowiednie zastosowanie mają przepisy §12.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Przewidywane terminy załatwienia sprawy:

 1. Etap I – do 2 miesięcy, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 3 miesięcy.
 2. Etap II – do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
 3. Etap III – do 3 miesięcy od zgromadzenia pełnej dokumentacji.

Etap I i Etap II dokumenty mogą być odebrane przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika osobiście w siedzibie urzędu.

Etap III – postępowanie kończy się zawarciem aktu notarialnego przed notariuszem.

Uwagi

Inwestor i upoważniony przez niego wykonawca ma prawo czasowo korzystać z gruntu wyłącznie w celu wynikającym z zawartej umowy z Gminą Cieszyn.

Przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 479 42 00, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia sprawy na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeksu cywilnego. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być miejskie jednostki organizacyjne jeżeli np. rozstrzygnięcie Pani/Pana sprawy wymaga konsultacji z inną jednostką oraz firmy informatyczne świadczące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z kategoria archiwalną określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67). Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podanie nie będzie możliwości udzielania odpowiedzi na złożony przez Panią/Pana wniosek/rozpatrzenia sprawy. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności

podinspektor: Anna Kłoda, pokój nr 6 - parter budynku Ratusza;
nr tel. 33 479 42 37;
e-mail: grunty@um.cieszyn.pl.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij