W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i rolnictwo

XML

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Nazwa: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Opis ogólny: Procedura dotyczy wydawania decyzji kształtującej środowiskowe warunki planowanego przedsięwzięcia, zaliczanego do kategorii przedsięwzięć zawsze bądź potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. Decyzja...

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nazwa: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opis ogólny: Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Cieszyna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na...

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Zasady, kryteria i tryb udzielania dotacji reguluje uchwała Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 6393 z...

Elektroniczne znakowanie, sterylizacja lub kastracja zwierząt domowych dla mieszkańców Cieszyna z 50% dofinansowaniem kosztów zabiegu

Elektroniczne znakowanie, sterylizacja lub kastracja zwierząt domowych dla mieszkańców Cieszyna z 50% dofinansowaniem kosztów zabiegu 25 lutego 2020 r. Rada Miejska Cieszyna przyjęła programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2021 roku ( uchwała nr XXVI/305/21 w sprawie przyjęcia...

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Nazwa: Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Ogólny opis: Informacja o środowisku i jego ochronie, z wyłączeniem informacji udostępnianej w bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jest udostępniana na pisemny wniosek strony. Wymagane...

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Nazwa: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Opis ogólny: Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162). Rejestr działalności...

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Nazwa: Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Opis ogólny: W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta...

Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Nazwa: Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym Ogólny opis: Na wniosek osoby zainteresowanej właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wymagane dokumenty: nie dotyczy Sposób dostarczenia dokumentów: nie dotyczy Podstawy prawne: Art. 217 ust. 2...

Zaświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego

Nazwa Zaświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego (poświadczenie oświadczenia nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego) Podstawy prawne: Art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 z późn. zm.) Termin załatwienia: Zgodnie z K.p.a....

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Nazwa: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Podstawa prawna: Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz....

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nazwa: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Opis ogólny: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników w...

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

Nazwa: Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych Termin realizacji: Niezwłocznie, w terminie przewidzianym w KPA Wymagane dokumenty: Wniosek zawierający informacje określone w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii , tj.: imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę...

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych)

Nazwa: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Opis ogólny: Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usuwanie drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, nie wymaga uzyskiwania zezwolenia, podlega jednak...

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Nazwa: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Ogólny opis: Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez: wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków – w przypadku...

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Nazwa: Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Wymagane dokumenty: Metryczka psa wydana przez Związek Kynologiczny w Polsce (oryginał do wglądu);dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej;dokument potwierdzający dokonanie opłaty podatku za utrzymywanie psa. Miejsce złożenia dokumentów: ...

Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Nazwa: Zgłoszenie do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia Opis ogólny: Zgodnie z przepisami istnieje obowiązek dokonania zgłoszenie instalacji, która może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z której emisja nie wymaga uzyskiwania pozwolenia. Przykładem tego rodzaju instalacji są oczyszczalnie ścieków o...

Obwieszczenie OŚR.6220.8.2020

Cieszyn, dnia 16 października 2020 r. OŚR.6220.8.2020.2 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3, ust. 3a, ust. 3b...