Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Nazwa: Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Ogólny opis: Informacja o środowisku i jego ochronie, z wyłączeniem informacji udostępnianej w bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jest udostępniana na pisemny wniosek strony.


Wymagane dokumenty:
nie dotyczy

Sposób dostarczenia dokumentów:
nie dotyczy

Opłaty: Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Urzędu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne. Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. Szczegółowe stawki opłat, współczynniki różnicujące wysokość opłat, a także sposób naliczania opłat zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.)

Termin realizacji: Organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin, o którym mowa wyżej, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. Dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi - informacje znajdujące się w posiadaniu organu administracji lub dla niej przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia, udostępnia się w dniu złożenia wniosku. 

Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, na zasadach ogólnych, przewidzianych w art. 127 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W przypadku braku odpowiedzi ze strony organu (milczenia) albo udostępnienia tylko części żądanych informacji bez żadnego odniesienia się do pozostałej części, to jest bez odmowy udostępnienia tej pozostałej części, wnioskodawcy przysługuje skarga na bezczynność organu do sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 8 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).


Podstawa prawna:
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm).

Przetwarzanie danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794 200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
Podanie danych kontaktowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązkowe, bez ich podania nie będzie możliwości przyjęcia zgłoszenia i dalszej procedury administracyjnej mającej na celu udzielenie informacji o środowisku.
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być miejskie jednostki organizacyjne jeżeli np. rozstrzygnięcie Pani/Pana sprawy wymaga konsultacji z inną jednostką. Pani/Pana dane będą przechowywane na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Załączniki:

Uwagi:
Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego. 
Organ administracji może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli: 
  1. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania; 
  2. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się; 
  3. wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania; 
  4. wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny. 
Bez pisemnego wniosku udostępnia się: 
  1. informację niewymagającą wyszukiwania; 
  2. w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi - informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia. 
Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności: inspektor Małgorzata Węgierek, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój 117 (Ratusz, I piętro), tel. 33 4794272, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl  

Załączniki

Wniosek doc, 26 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij