W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

XML

Treść

Nazwa:

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opis ogólny:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji wójta/burmistrza/prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług.

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych składa przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. Wniosek powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności;
  3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
  4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
  5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
  6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Ponadto przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej, w terminie przewidzianym w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

  • w formie papierowej - na adres Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn,
  • w formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję stanowiącą przedmiot zaskarżenia (Burmistrz Miasta Cieszyna, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn).

Opłaty:

107,00 zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz załącznika do tej ustawy - część III, poz. 42 - zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uwagi:

Ubiegający się o wydanie zezwolenia winien spełniać wymagania określone w Uchwale Nr XXVIII/296/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 2067).

Odpowiedzialny za wykonanie czynności:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie (ul. Rynek 1, pok. 117, tel. 33 479 42 71 lub 33 479 42 70, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl), w którym uzyskać można również bliższe informacje na temat procedury administracyjnej związanej z dokonaniem zgłoszenia


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane