W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.119.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna na lata 2021 - 2025
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 2 marca 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 16 marca 2021 roku.

Zarządzenie Nr 0050.119.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 1 marca 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna na lata 2021 - 2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna na lata 2021-2025.
 2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 2 marca 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 16 marca 2021 roku.

§ 2

 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
  1. platformy internetowej - publikacja przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii w wykorzystaniem formularza elektronicznego, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, przesłanego na adres sport@um.cieszyn.pl,
  2. zbierania uwag i opinii pisemnych złożonych w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.
 2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.
 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Cieszyna, na stronie internetowej Cieszyna, w BIP Urzędu Miejskiego Cieszyna, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuje się w "Wiadomościach Ratuszowych".

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Cieszyn, 24 marca 2021 roku

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna na lata 2021-2025

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna na lata 2021-2025, ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.119.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 marca 2021 roku, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna.

Cel konsultacji: celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna na lata 2021-2025.

Przebieg konsultacji: zarządzenie informujące o prowadzonych konsultacjach ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w informatorze miejskim pn.: "Wiadomości Ratuszowe". Konsultacje trwały od dnia 2 marca 2021 roku do dnia 16 marca 2021 roku.

Forma konsultacji: konsultacje przeprowadzane były w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii, przesłanych drogą elektroniczną na adres sport@um.cieszyn.pl lub złożonych pisemnie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Rynek 1.

Ilość uczestniczących osób: uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Cieszyna. W wyznaczonym terminie wpłynęły opinie/uwagi zawarte w 2 formularzach.

Podsumowanie konsultacji: zgodnie z § 9 ust. 4 Uchwały nr Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Zestawienie wniesionych uwag/opinii:

Lp. Treść uwagi/opinii Stanowisko Burmistrza Miasta Cieszyna
1. Ponieważ:
 • projekt programu jest oparty na nieaktualnej Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna,
W przedstawionym projekcie:
 • przyjęto, że Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2020 wyznacza kierunki dalszych działań pomimo upływu okresu, który obejmowała, ale uwaga jest zasadna - zostanie uwzględniona w kolejnej wersji projektu i przedstawiona Radnym,
 
 • przyjęte założenie, że Wydział Sportu będzie merytorycznie i organizacyjnie wspierał działania klubów jest błędnym, bo Wydział Sportu bez gruntownych zmian personalnych i organizacyjnych nie jest zdolny do takich działań,
 • Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym, współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie sportu i rekreacji,
 
 • program nie przewiduje zmian w nietrafionych, a funkcjonujących zasadach przyznawania stypendiów i nagród za wyniki sportowe,
 • program zakłada zmiany przyznawania stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia, co zostało już wprowadzone do uchwały nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych,
 
 • sugerowana wielkość środków przeznaczonych przez Gminę na realizację zadań związanych ze sportem jest wartością przypadkową, nie opartą o stosowne analizy i w proponowanej wysokości nie wpłynie na rozwój sportu,
 • wielkość środków, która ma być przeznaczana na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej została ustalona w oparciu o możliwości finansowe Gminy, co było przedmiotem analiz Komisji doraźnej Rady Miejskiej ds. sportu. Wskazanie 0,3% planowanych wydatków bieżących daje stabilizację finansowania zadań z zakresu kultury fizycznej.
 
 • tworzenie klas sportowych w przyjętym modelu sportu bez udziału w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe jest nieodpowiedzialne i nielogiczne, a autorzy nie podali zasad doboru dyscyplin dla klas sportowych,
 • tworzenie klas sportowych jest w programie uzależnione od współpracy szkoły z klubem prowadzącym szkolenie sportowe w danej dziedzinie, co jest związane z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym. Program nie ogranicza rodzaju dyscyplin w klasach sportowych.
 
 • budowanie modelu funkcjonowania sportu w Gminie bez udziału w rozgrywkach i bez sportu seniorskiego jest rozwiązaniem nietrafionym i nie miał do tej pory zastosowania w innych gminach,
 • program mówi o konieczności posiadania licencji polskiego związku sportowego lub innego dokumentu wydanego przez inny podmiot organizujący i prowadzący współzawodnictwo sportowe w danej dyscyplinie w celu uzyskania środków z budżetu Miasta na szkolenie i udział w zawodach; jednocześnie środki te mają być przeznaczane przede wszystkim na szkolenie dzieci i młodzieży do 19 roku życia oraz w miarę możliwości dla kategorii seniorów, co nie oznacza braku tej kategorii w modelu funkcjonowania sportu w Gminie,
 
 • dokument w żaden sposób nie odnosi się do niegospodarności gminy związanej z utratą środków przy wynajmie miejskich obiektów sportowych ze środków pochodzących z dotacji,
 • miejskie obiekty sportowe udostępniane są w oparciu o cenniki uchwalone przez Radę Miejską Cieszyna, niegospodarnością byłoby niepobieranie opłat bądź pobieranie ich bez odpowiedniej podstawy prawnej, cenniki dla klubów i stowarzyszeń sportowych posiadają preferencyjne stawki wynajmu co powoduje, że pozostałe koszty utrzymania obiektów pokrywane są z budżetu Miasta,
 
 • projekt nie opisuje sposobu zagospodarowania nowych elementów infrastruktury stadionu miejskiego po jego modernizacji,
 
 • program w założeniu nie jest dokumentem, który w szczegółach opisywałby zasady i sposoby realizacji poszczególnych zadań, w tym inwestycyjnych a także sposobu szczegółowego wykorzystania dostępnych obiektów, stadion jako obiekt do uprawiania lekkiej atletyki - królowej wszystkich sportów - może służyć wszystkim szkołom, klubom i stowarzyszeniom sportowym do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych,
 
 
 • autorzy dokumentu w żaden sposób nie dostawali projektu do aktualnie panującej sytuacji związanej z pandemią COVID-19,
 • program jest dokumentem wieloletnim, na którego realizację może mieć wpływ wiele czynników - chociażby pandemia COVID-19, której przebieg w dalszym ciągu jest trudny do przewidzenia; działania podejmowane w ramach realizacji programu zawsze muszą być adekwatne do aktualnej sytuacji,
 
 • punkt dotyczący organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym nie zawiera informacji o organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym jest w znacznej mierze zależna od bazy obiektów sportowych, którymi dysponuje Miasto oraz ich dostępności a także dostępnych środków finansowych, uwaga została uwzględniona w kolejnej wersji programu przez skreślenie wyrazów "o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym" co daje jednocześnie otwarty katalog imprez sportowo-rekreacyjnych,
 
 • realizacja programu zakłada współpracę z Powiatem Cieszyńskim prawdopodobnie bez jego wiedzy i akceptacji,
 • program traktuje współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jako zadanie do realizacji i w związku z tym przyjęcie programu będzie stanowiło podstawę do podjęcia działań mających na celu podjęcie współpracy z innymi jednostkami, w tym z powiatem cieszyńskim,
 
 • treść projektu zawiera błąd ortograficzny,
 • błąd został usunięty w kolejnej wersji projektu.
  oceniam konsultowany projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna na lata 2021-2025 negatywnie, jego publikację w proponowanej formie jako przejaw arogancji władz Gminy wobec jego mieszkańców, a wydatkowanie środków Gminy związanych z powstaniem tego dokumentu jako niegospodarność. Gmina nie wydatkowała żadnych środków na zlecanie zadań związanych z opracowaniem projektu programu. Program został opracowany przez merytorycznych pracowników Wydziału Sportu przy współpracy z Cieszyńską Radą Sportu, Komisją doraźną Rady Miejskiej Cieszyna ds sportu.
2. Niniejszym postuluję wprowadzenie do Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna na lata 2021-2025 zapisów gwarantujących równy dostęp kobiet i mężczyzn do aktywności rekreacyjnej i sportowej oraz odpowiednich obiektów i placówek w Cieszynie, a w szczególności:
 1. Zapewnienie dziewczętom i kobietom równego dostępu do udziału w kulturze fizycznej, z uwzględnieniem ich potrzeb wynikających z różnicy płci, wieku i poziomu sprawności fizycznej, wolnego od dyskryminacji także w proporcji nakładów finansowych (zbadanie potrzeb!!!);
 2. Dostosowywanie oferty zajęć sportowych z uwzględnieniem poniższych przesłanek:
  1. monitorowanie danych dotyczących korzystania z projektów/programów miejskich w podziale na płeć, wiek, niepełnosprawność i inne(obowiązkowo listy obecności na zajęciach sportowych z podziałem na płeć -ułatwi kontrolę podziału środków oraz sprawozdawczość do Raportu o Stanie Miasta);
  2. analizę zakresu wykorzystania i dostępności infrastruktury sportowej pod kątem równych możliwości korzystania, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność i inne (cel: zapewnienie wyrównania możliwości dostępu do infrastruktury sportowej);
  3. analizę wydatków budżetowych miasta na sport pod kątem równego dostępu bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność i inne(tegoroczny budżet jest najwyższy spośród wszystkich innych wydatków -ok, 15 mln zł);
  4. poszerzenie oferty z zakresu sportu i aktywności fizycznej dla dziewcząt i kobiet (w projekcie Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna na lata 2021-2025 wymieniono jedynie typowo męskie dyscypliny sportowe, w których szkolą kluby i stowarzyszenia: 1. boks, 2. hokej na lodzie, 3. hokej na rolkach, 4. hokej na trawie, 5. judo, 6. karate, 7. koszykówka, 8. lekkoatletyka, 9. łyżwiarstwo figurowe, 10. MMA, 11. piłka nożna, 12. pływanie, 13. piłka siatkowa, 14. snowboard, 15. strzelectwo sportowe, 16. szachy, 17. tenis stołowy,
  5. poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w epoce pandemii COVID-19;
  6. monitorowanie wykorzystania obiektów sportowych podczas zajęć sportowych ze względu na płeć (ze szczególnym uwzględnieniem Orlików i boisk pod Wałką i innych przestrzeni na świeżym powietrzu -co jest tak ważne w epoce pandemii); ile kobiet, ile mężczyzn, ile dziewczynek, ile chłopców i w jakich zajęciach bierze udział.
Moje osobiste starania dotyczące zaprzestania dyskryminacji dziewcząt i kobiet w dostępie do sportu i rekreacji - zarówno jako mieszkanki Cieszyna jak i reprezentantki Stowarzyszenia Klub Kobiet - nie doczekały się ani razu od 2013 roku odpowiedzi ze strony radnych oraz władz miasta. Do niniejszego formularza dołączam pismo (w pełni aktualne, poza datami), które zostało złożone w kwietniu 2013 roku w związku z nadzwyczajną sesją rady miejskiej w sprawie sportu. To samo pismo zostało przedłożone przewodniczącemu Komisji Sportu podczas posiedzenia 25.08.2020 r. Problem braku równego dostępu do sportu i rekreacji zgłaszałam też wielokrotnie podczas mojej działalności w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w latach 2014-2016 oraz podczas kongresów kobiet i spotkań z władzami miasta (wrzesień 2020 r. ) oraz w publikacjach w magazynie CIESZYŃSKIE NA OBCASACH i portalu internetowym cieszynskienaobcasach.pl. Podstawa prawna, dane statystyczne:
 • Kultura fizyczna jest zadaniem własnym gminy w art. 7 ust. 1 pkt 10 Ustawy o samorządzie gminnym. Realizacja przez gminę zadania własnego w zakresie kultury fizycznej nakłada na władze gminy obowiązek zaspokojenia potrzeb zbiorowych mieszkańców w tym zakresie w sposób realny i stały, zatem na gminie ciąży obowiązek takiego dobierania rozwiązań związanych ze swoją działalnością, aby rzeczywiście wszyscy mieszkańcy mogli realizować swoje potrzeby związane z kulturą fizyczną.
 • Kultura fizyczna należy także do sfery pożytku publicznego, co znajduje odzwierciedlenie w art. 4 ust. 1 pkt 17 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Pożytek publiczny definiowany jest w tej ustawie następująco: Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie (art. 3 ust.1 Ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Ustawodawca włączając kulturę fizyczną do zadań pożytku publicznego, zwrócił uwagę na istotność tego zadania władz publicznych, które to może być wykonywane poprzez wspieranie działalności organizacji pozarządowych w tym zakresie albo powierzenie im zadań w tej sferze. -Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.-Struktura demograficzna w Gminie Miejskiej Cieszyn (GUS - 31.12.2019r.): 32921 mieszkańców, 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. Po rozmowach z mieszkańcami, chcę dodać, że gminne propozycje konkursów ofert na zajęcia sportowo-rekreacyjne powinny być publikowane i konsultowane z uwagi na dotychczasowe pomijanie w ich realizacji podziału na grupy początkujące i zaawansowane. Dla przykładu wielu dorosłych mężczyzn w wieku 30+ i 40+ zgłaszało, że nie ma możliwości dołączenia do grup koszykówki czy siatkówki dla początkujących. Podobny problem braku grup dla początkujących dotyczy innych dziedzin sportu i rekreacji, co eliminuje dziewczynki i chłopców, kobiety i mężczyzn z możliwości korzystania oferty opłacanej z publicznych środków.
Podsumowując, nie zgadzam się na:
 1. nieuwzględnienie perspektywy płci przy kształtowaniu wieloletniego Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna(i związanej z nim polityki samorządowej)
 2. brak gromadzenia danych statystycznych i brak prowadzenia działalności badawczej z uwzględnieniem płci, co skutkuje cyklicznym(co kilka lat) powielaniem tych samych treści programów i niesprawiedliwym podziałem środków publicznych,
 3. wieloletnią dyskryminację dziewczynek i kobiet w dostępie do form rekreacji i sportu adekwatnie do ich potrzeb, co skutkuje tym, że dziewczęta i kobiety zdecydowanie rzadziej niż chłopcy i mężczyźni podejmują taką aktywność zaniedbują zdrowie,
 4. blokowanie swobodnego dostępu do zajęć osobom obu płci oraz z niepełnosprawnościami bez podziału grup na początkujące i zaawansowane(warunki te powinny być formułowane w konkursach ofert),
 5. brak propozycji/form wsparcia przez gminę aktywności rekreacyjnej i sportowej mieszkańców w epoce COVID-19 (zwłaszcza wobec okresów czasowego zamykania dostępu do obiektów sportowych),
 6. dyskryminację w dostępie do obiektów sportowych, szczególnie na świeżym powietrzu w epoce COVID-19 np. pod Wałką CZY Orlików do ćwiczeń rekreacyjnych dla dziewcząt i kobiet np. typu joga, tai-chi (wystarczy wprowadzić w zapisie programu parytet -50% w dostępności),
 7. brak w programie języka odzwierciedlającego rozróżnienie płci -dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn, a co za tym idzie odmiennych często potrzeb w zakresie form rekreacji i sportu,
 8. brak odzwierciedlenia w programie pozytywnych działań ze strony władz publicznych skierowane do grup słabszych, marginalizowanych, co jest kluczowe dla wzmacniania u dziewcząt i kobiet pewności siebie, komunikacji społecznej i in.,
 9. brak monitorowania działań prowadzonych przez kluby i stowarzyszenia pod kątem oferty uwzględniającej potrzeby mieszkanek i mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji oraz pełnej, niedyskryminującej dostępności do obiektów sportowych,
 10. w konsekwencji -nie zgadzam się na tworzenie programu jedynie przez przedstawicieli podmiotów będących beneficjentami środków z programu z wyłączeniem swobodnego dostępu do pracy nad nim mieszkanek i mieszkańców Cieszyna.
Projekt Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna na lata 2021-2025 jest skierowany do wszystkich grup wiekowych i społecznych i w żaden sposób nie dyskryminuje żadnej grupy, w tym osób niepełnosprawnych, co zostało w wielu miejscach zaznaczone a działania, o których mowa w programie, są kierowane do wszystkich mieszkańców Cieszyna. Zgodnie z zapisami programu wszystkie kluby i stowarzyszenia mają możliwość pozyskania środków na różnego rodzaju zadania zakresu kultury fizycznej a ich działania są odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców. Również infrastruktura sportowa w żaden sposób nie jest dedykowana dla konkretnej płci czy wieku a osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg w opłatach. Dyscypliny sportowe wymienione w programie mówią o stanie obecnym nie zamykając możliwości powstawania kolejnych sekcji a mówienie o dyscyplinach typowo męskich jest w obecnej chwili bezpodstawne, jeśli w takich dyscyplinach jak boks czy MMA dziewczęta zdobywają tytuły i medale a na cieszyńskim torze motocrossowym odbył się Puchar Europy Kobiet w Motocrossie. Zadaniem Miasta nie jest prowadzenie działalności badawczej a dane zbierane przy okazji monitorowania realizacji zadań zawartych w programie będą wykorzystywane do jego aktualizacji. Program jest dokumentem wieloletnim, na którego realizację może mieć wpływ wiele czynników - chociażby pandemia COVID-19, której przebieg w dalszym ciągu jest trudny do przewidzenia. Działania podejmowane w ramach realizacji programu zawsze muszą być adekwatne do aktualnej sytuacji. Projekt programu był współtworzony przez członków Cieszyńskiej Rady Sportu, której członkami mogą być przedstawiciele wszystkich działających w Cieszynie organizacji realizujących działania z zakresu kultury fizycznej oraz członków doraźnej Komisji Rady Miejskiej do spraw sportu a ostateczny kształt będzie zależał od Radnych Rady Miejskiej Cieszyna. Każdy z mieszkańców mógł wnieść uwagi do przedstawionego projektu w drodze prowadzonych konsultacji. Zapisy programu są bardzo szerokie i ogólne, i dają różne możliwości oraz nie ograniczają się do wybranych grup społecznych czy wiekowych.

Rekomendowane kierunki działań: skierowanie kolejnej wersji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna na lata 2021-2025 pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna, który uwzględni uwagę dotyczącą oparcia Programu na nieaktualnej Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2020.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego