W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

SRM-I.7242.1.1.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonanie usługi opracowania projektu Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy SRM-I.7242.1.1.2021
Zamawiający Miasto Cieszyn
Tryb zamówienia zaproszenie do złożenia oferty
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn; przesłać na adres: urzad@um.cieszyn.pl; złożyć poprzez portal Baza Konkurencyjności

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Informacja o wyborze oferty w ramach zamówienia publicznego dotyczącego opracowania projektu Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej

Gmina Cieszyn, w imieniu której postępowanie prowadzi Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną wspólnie przez firmy: Refunda Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 3H/36, 53-659 Wrocław oraz Refunda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Sikorskiego 3H/36, 53- 659 Wrocław.

Złożona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i podczas oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Szczegóły dot. wyboru oferty znajdują się w załączniku pod nazwą Informacja o wyborze oferty w ramach zamówienia publicznego dotyczącego opracowania projektu Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej (nr sprawy SRM-I.7242.1.1.2021).

Treść

SRM-I.7242.1.1.2021

Cieszyn, 23 marca 2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Miasto Cieszyn zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi opracowania projektu Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto Cieszyn
43 - 400 Cieszyn, Rynek 1
NIP: 548-24-04-950

2. Postanowienia ogólne:

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

Miejsce publikacji niniejszego zaproszenia:

 1. BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie (https://bip.um.cieszyn.pl/),
 2. portal Baza Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, metodą partnersko-ekspercką, projektu Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 1 do zaproszenia.

Kod i nazwa CPV:
CPV - 71311200-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych;
CPV- 71243000-3 - Projekty planów (systemy i integracja);

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej oraz zawodowej.

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

 1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum 2 usługi polegające na opracowaniu (lub aktualizacji) planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
 2. dysponuje (lub będzie dysponować) zespołem osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej 1 osobą, jako ekspertem ds. transportu zbiorowego, posiadającą następujące kwalifikacje:
  1. w okresie ostatnich pięciu lat opracował (lub zaktualizował) co najmniej 1 plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
  2. w okresie ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej 1 analizę optymalizacji komunikacji zbiorowej dla miasta liczącego do 100 tys. mieszkańców.

5. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty na zasadzie "spełnia / nie spełnia".
 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. w celu wykazania spełnienia warunku wymienionego w pkt. 4 ppkt 1 - wykaz wykonanych usług, zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 3 do zaproszenia, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,
  2. w celu wykazania spełnienia warunku wymienionego w pkt. 4 ppkt 2 lit. - oświadczenie zawarte w treści oferty cenowej (w zakresie dysponowania zespołem osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia) oraz oświadczenie dotyczące doświadczenia eksperta ds. transportu zbiorowego, zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 4 do zaproszenia.
   Uwaga: Oświadczenie przedłożone wg wzoru określonego w zał. 4 do zaproszenia będzie również podstawą do ustalenia punktacji w kryterium opisanym w pkt. 7 ppkt 2.

6. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, czyli ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów w ramach następujących kryteriów:

 1. cena - maksymalnie 80 punktów,
 2. doświadczenie eksperta ds. transportu zbiorowego - maksymalnie 20 punktów.

7. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryteriów oceny oferty:

 1. Kryterium ceny:
 2. Ocenie będzie poddawana cena brutto.
  Zamawiający obliczy liczbę punktów za cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie ze wzorem: C = Cmin/Co x 80
  C - liczba punktów w kryterium cena,
  Cmin - najniższa cena zaoferowana w nieodrzuconych ofertach,
  Co - cena za realizację oferty ocenianej.
 3. Kryterium doświadczenia eksperta ds. transportu zbiorowego:
 4. Zamawiający w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu wymagał, by osoba wskazana jako ekspert ds. transportu zbiorowego posiadała doświadczenie polegające na opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 (jednej) analizy optymalizacji komunikacji zbiorowej dla miasta liczącego do 100 tys. mieszkańców.
  Doświadczenie wskazane w ramach wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu nie będzie podlegało punktacji. Zamawiający przyzna 5 punktów za każde dodatkowe doświadczenie eksperta ds. transportu zbiorowego polegające na opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, analizy optymalizacji komunikacji zbiorowej dla miasta liczącego do 100 tys. mieszkańców.
  Maksymalna ilość punktów w ramach niniejszego kryterium może wynieść 20 pkt.

8. Oferta winna zawierać:

 1. wypełniony formularz oferty cenowej, stanowiący zał. nr 2 do zaproszenia,
 2. wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług (zał. nr 3 do zaproszenia - Wykaz usług) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,
 3. oświadczenie dotyczące opracowanych przez osobę, będącą ekspertem ds. transportu zbiorowego, planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz wykonanych analiz optymalizacji komunikacji zbiorowej dla miasta liczącego do 100 tys. mieszkańców (zał. nr 4 do zaproszenia - Doświadczenie eksperta),
 4. pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu - tylko wówczas, gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika Wykonawcy.

9. Sposób złożenia oferty:

Ofertę można złożyć w formie pisemnej (papierowej) lub w postaci elektronicznej, przy czym:

 1. ofertę pisemną należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1,43-400 Cieszyn,
 2. ofertę w postaci elektronicznej należy:
  1. przesłać na adres: urzad@um.cieszyn.pl (sugeruje się równoczesne przesłanie oferty na adres strategia@um.cieszyn.pl),
  2. albo
  3. złożyć poprzez portal Baza Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

10. Termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2021 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty).

11. Termin realizacji zamówienia:

do 8 listopada 2021 r.

12. Z wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

13. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

14. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Warunki zostały ustalone w projekcie umowy, stanowiącej zał. nr 5 do zaproszenia.

15. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

16. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

17. Informacja o planowanych zamówieniach w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługę, polegających na powtórzeniu podobnych usług:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługę, polegających na powtórzeniu podobnych usług.

18. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Arkadiusz Skowroński Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie tel. 33 479 42 50; e-mail: askowronski@um.cieszyn.pl

19. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie bip.um.cieszyn.pl w dziale Zamówienia publiczne / Klauzula informacyjna (RODO).

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz oferty cenowej
 3. Formularz "Wykaz usług"
 4. Formularz "Doświadczenie eksperta"
 5. Wzór umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia
 
Naczelnik Wydziału
 
Strategii i Rozwoju Miasta
 
 
 
mgr Arkadiusz Skowroński

Lista ofert złożonych w postępowaniu

dostępna także na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39151?sekcja=oferty

 1. Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o., Warszawa
  Cena: 36 900,00 PLN
 2. Collect Consulting S.A., Katowice
  Cena: 58 917,00 PLN
 3. Marcin Gromadzki Public Transport Consulting, Gdynia
  Cena: 70 848,00 PLN
 4. Refunda Sp. z o.o., Wrocław
  Cena: 38 989,77 PLN
 5. Trako Projekty Transportowe Szamborski i Szelukowski Sp.J., Wrocław
  Cena: 55 324,29 PLN
 6. VIA VISTULA Franek i Sapoń Spółka Jawna, Kraków
  Cena: 79 690,00 PLN
 7. Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., Warszawa
  Cena: 85 325,10 PLN
 
Arkadiusz Skowroński
 
 
 
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane