W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLIV/449/18

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
zmieniona przez IV/33/19,XV/157/20
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późn.zm.) w zw. z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia
Status uchwały Uchylona
Uwagi Traci moc uchwała nr XI/103/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2011r.

Treść

UCHWAŁA NR XLIV/449/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późn.zm.) w zw. z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o „usługach” rozumie się przez to usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o „ustawowych kryteriach dochodowych” rozumie się przez to kryteria określone w art.8 ust.1 pkt1 i 2 zwaloryzowane zgodnie z art. 9 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1769 z późn.zm.).

§ 2.1. Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 21,50 zł.
2. Odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 25 zł.

§ 3.Osoba, której przyznano usługi za odpłatnością, ponosi ją miesięcznie z dołu, wpłacając na wskazane w decyzji konto lub w Kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do 20 dnia następnego miesiąca.

§ 4.1. Odpłatność za usługi uzależniona jest od dochodu osób ubiegających się o ich przyznanie i wynosi 100% przy dochodzie przekraczającym 370% ustawowych kryteriów dochodowych na osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej.
2. Całkowicie zwalnia się z odpłatności za usługi osoby, których dochód nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
3. Częściowo zwalnia się z odpłatności za usługi ustalając następujące wskaźniki odpłatności:

PATRZ: TABELA W ZAŁĄCZNIKU

4. Osoba ponosząca odpłatność za usługi, może zostać, na wniosek swój lub pracownika socjalnego, zwolniona częściowo z odpłatności, ze względu na:

a) korzystanie z dwóch rodzajów usług,
b) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub innej
placówce o charakterze opiekuńczym,
c) konieczność korzystania z usług przez więcej niż jedną osobę w rodzinie,
d) zdarzenie losowe,
e) długotrwałą chorobę, gdy posiada udokumentowane koszty leczenia.
f) konieczność ponoszenia stałych niezbędnych i uzasadnionych wydatków związanych z potrzebami mieszkaniowymi, leczeniem, rehabilitacją, których wysokość zagraża egzystencji osoby której przyznano usługi.

5. Osoba ponosząca odpłatność za usługi, może zostać, na wniosek swój lub pracownika socjalnego, całkowicie zwolniona z odpłatności, ze względu na wystąpienie więcej niż jednej z przesłanek określonych w ust 4.

§ 5.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 6.Traci moc uchwała nr XI/103/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane