W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XI/103/11

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
zmieniona przez XXXIX/412/14,VI/29/15,XVIII/166/16,XXVII/259/16
status uchwały uchylona
Uwagi §7 Traci moc uchwała nr XLI/408/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 września 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Uchylona UCHWAŁĄ NR XLIV/449/18 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Uchylona UCHWAŁĄ NR XLI/413/18 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania


Uchwała Nr XI/103/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 sierpnia 2011 roku


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna uchwala:


§ 1


1. Ilekroć w uchwale jest mowa o „usługach” rozumie się przez to usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


2. Ilekroć w uchwale jest mowa o „ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).


§ 2


1. Usługi przyznawane są decyzją Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osobie spełniającej warunki ustawowe, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, na wniosek tej osoby, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu.


2. W decyzji określa się zakres, miejsce i okres świadczenia usług, a także miesięczny wymiar usług i wysokość odpłatności za usługi.


§ 3


1. Odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych:


a) świadczonych w ośrodku wsparcia wynosi 5 zł,


b) świadczonych w miejscu zamieszkania wynosi 15 zł.


2. Odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:


a) świadczonych w ośrodku wsparcia wynosi 8 zł,


b) świadczonych w miejscu zamieszkania wynosi 30 zł.


§ 4


Osoba, której przyznano usługi za odpłatnością, ponosi ją miesięcznie z dołu, wpłacając na wskazane w decyzji konto lub w Kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do 20. dnia następnego miesiąca.


§ 5


1. Odpłatność za usługi w pełnej wysokości uzależniona jest od dochodu osób ubiegających się o ich przyznanie i wynosi 100% przy dochodzie powyżej 310% ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, i powyżej 330% ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.


2. Całkowicie zwalnia się z ponoszenia odpłatności za usługi osoby, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego.


3. Częściowo zwalnia się z odpłatności za usługi ustalając następujące wskaźniki odpłatności:


TABELKA W ZAŁĄCZENIU


4. Osoba ponosząca odpłatność za usługi, może zostać, na wniosek swój lub pracownika socjalnego, zwolniona częściowo lub całkowicie z odpłatności, ze względu na:


a) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług,
b) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub innej placówce o charakterze opiekuńczym,
c) konieczność korzystania z usług przez więcej niż jedną osobę w rodzinie,
d) zdarzenie losowe,
e) długotrwałą chorobę, gdy posiada udokumentowane koszty leczenia.


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.


§ 7


Traci moc uchwała nr XLI/408/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 września 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.


§ 8


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego