W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Inicjatywy lokalne mieszkańców

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inicjatywy lokalne
Komórka odpowiedzialna Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Rozpatrywanie wniosków o realizację zadania w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców

Podstawa prawna

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm).

Uchwała nr XX/235/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Zastosowanie mają w szczególności:

Opis

 1. Z wnioskiem o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej mogą wystąpić wszyscy mieszkańcy Cieszyna zainteresowani budową, rozbudową lub remontem dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, a także budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Gminy Cieszyn.
 2. Inicjatywa lokalna polega na realizacji przez Gminę Cieszyn zadania przy zapewnionym wkładzie własnym inicjatorów. Wkład własny inicjatorów może zostać zapewniony poprzez wniesienie wkładu finansowego, wkładu rzeczowego lub wkładu w postaci pracy społecznej.
 3. Minimalny poziom wkładu własnego inicjatorów wynosi:
  1. 15% na budowę, przebudowę lub remont dróg, placów i mostów wraz z kanalizacją opadową,
  2. 30% na budowę, przebudowę lub remont oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg, placów i mostów,
  3. 5% na budowę, przebudowę lub remont sieci kanalizacji sanitarnej,
  4. 15% na budowę, przebudowę lub remont sieci wodociągowej lub budynków i obiektów małej architektury.
 4. Wniosek mogą złożyć mieszkańcy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek zawierający niezbędne informacje. Formularz wniosku do pobrania poniżej.
 2. Mapka zawierająca szkic określający zakres zadania i jego lokalizację.
 3. W przypadku zadania polegającego na budowie infrastruktury technicznej na obszarze, na którym inicjatorzy realizują budownictwo mieszkaniowe, należy dołączyć dokumenty potwierdzające ilość nowych mieszkań położonych na obszarze inwestycji, których użytkownicy będą korzystać z wybudowanej infrastruktury (np. pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy, kopia pozwolenia na użytkowanie - dla budynków oddanych do użytkowania w okresie 2 lat poprzedzających miesiąc złożenia wniosku).

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z kompletem załączników można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), hol wejściowy lub przesłać drogą pocztową na adres: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioski o realizację zadania publicznego można składać przez okres całego roku, jednak tylko złożone w terminie do dnia 15 września każdego roku będą rozpatrywane do realizacji w kolejnym roku budżetowym.
 2. Wnioski złożone po ww. terminie mogą zostać rozpatrzone do realizacji z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Cieszyn.
 3. W przypadku wyboru przez Burmistrza Miasta zadania do realizacji, zadanie jest ujmowane w projekcie budżetu Gminy.
 4. Po uchwaleniu przez Radę Miejską Cieszyna budżetu, w którym ujęte jest zadanie będące inicjatywą lokalną, zawierana jest umowa pomiędzy Gminą Cieszyn a inicjatorami w sprawie realizacji inicjatywy lokalnej.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Inne informacje

 1. Dodatkowych informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Referat Strategii, Rynek 1 (Ratusz), pok. 113, I piętro, tel. 33 479 42 59.
 2. Po zrealizowaniu inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej, Burmistrz Miasta Cieszyna może naliczyć, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego stworzeniem warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo stworzeniem warunków do korzystania z wybudowanej drogi (w zależności od zakresu zrealizowanej inwestycji). Opłatę adiacencką wnoszą właściciele nieruchomości.
 3. Wysokość opłaty adiacenckiej pomniejsza się o wartość nakładów poniesionych przez właściciela nieruchomości na rzecz budowy urządzeń infrastruktury technicznej (udział w kosztach inicjatywy lokalnej).
 4. Postępowania administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w którym można uzyskać szczegółowe informacje.

Przykład wniosku

 1. Formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz) w Biurze Podawczym (hol wejściowy) lub w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta (pok. 113, I piętro).
 2. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są poniżej:
  1. formularz Inicjatywy Lokalne - wersja dla mieszkańców,
  2. formularz Inicjatywy Lokalne - wersja dla organizacji pozarządowych - dla mieszkańców składających wnioski za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu działającego w zakresie pożytku publicznego.

Załączniki

Powiadom znajomego