W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.588.2022

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Katarzyna Dendys-Kosecka, Górki Wielkie
Uzasadnienie wyboru Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Konkursowa bezwzględną większością głosów podjęła decyzję o wyborze pani KATARZYNY DENDYS-KOSECKIEJ na kandydata na dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie. Tym samym rekomendując panią KATARZYNĘ DENDYS-KOSECKĄ do przeprowadzenia rozmów nt. warunków organizacyjno-finansowych prowadzenia Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie i podpisania umowy o pracę z Burmistrzem Miasta Cieszyna.
Szczegóły
Stanowisko Dyrektor Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie
Miejsce pracy Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, Plac Teatralny 1 43-400 Cieszyn
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
Status rozstrzygnięte

Zarządzenie Nr 0050.588.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724) oraz pkt 4 Procedury przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Cieszyn, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 0050.227.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Cieszyn

§ 1

 1. Z dniem 18.11.2022 r. ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury gminy Cieszyn pod nazwą: Teatr im. A. Mickiewicza, zwanej dalej "Teatrem".
 2. Przewidywany okres, na który zostanie powołany dyrektor instytucji wynosi 3 lata.

§ 2

Zakres podstawowych zadań jakie będzie realizował dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru:

 1. kierowanie pracą Teatru i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. realizacja celów i zadań statutowych Teatru oraz wypełnianie zapisów "Programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. A. Mickiewicza", o którym mowa w § 4 ust. 7;
 3. wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników Teatru
 4. gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Teatru;
 5. gospodarowanie mieniem Teatru, w tym prowadzenie niezbędnych remontów bieżących;
 6. opracowywanie założeń działań inwestycyjnych dotyczących Teatru, szczególnie w zakresie jego remontów, modernizacji itp., w tym we współpracy z właściwą do spraw realizacji inwestycji komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub jednostką organizacyjną gminy Cieszyn;
 7. podejmowanie działań zmierzających do pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie działań inwestycyjnych Teatru, w tym we współpracy z właściwą do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub jednostką organizacyjną gminy Cieszyn;
 8. wykonywanie wszelkich zadań, których celem jest promocja i rozwój działalności Teatru;
 9. współpraca z organizatorem - Gminą Cieszyn oraz instytucjami kultury, placówkami oświaty, organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami, a także podejmowanie wszelkich działań w celu realizacji zadań związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Cieszyna w zakresie kultury.

§ 3

Ustalam następujące wymogi dla kandydatów:

 1. wymagania i kwalifikacje niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie lub innego niż Polska państwa UE lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; w przypadku cudzoziemca - znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  6. wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego,
  7. co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej w jednym z następujących obszarów: teatr, animacja kultury, edukacja kulturalna, administracja publiczna, oświata;
  8. w okresie zatrudnienia na stanowisku dyrektora, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzania taką działalnością lub pełnienia funkcji przedstawiciela czy pełnomocnika w prowadzeniu takiej działalności.
 2. wymagania dodatkowe, umiejętności i kompetencje stanowiące podstawę oceny kandydatów w konkursie:
  1. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach, ze szczególnym uwzględnieniem teatrów impresaryjnych;
  2. znajomość źródeł pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z programów Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym w zakresie remontów i modernizacji obiektów zabytkowych,
  3. znajomość rynku teatralnego, specyfiki funkcjonowania teatrów impresaryjnych, trendów i tendencji panujących na rynku teatralnym,
  4. znajomość działalności instytucji kultury gminy Cieszyn oraz działalności w Cieszynie innych podmiotów kultury;
  5. komunikatywna znajomość w stopniu komunikatywnym co najmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie (preferowane: język angielski lub język czeski),
  6. potwierdzone doświadczenie zawodowe (preferowane zasiadanie na stanowisku kierowniczym bądź prowadzenie działalności gospodarczej w sferze kultury),
  7. predyspozycje menadżerskie, udokumentowane umiejętności w zakresie kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi, udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów krajowych i międzynarodowych,
  8. umiejętności interpersonalne: kreatywność, komunikatywność, motywacja do pracy, samodzielność, dyspozycyjność,
  9. wizja funkcjonowania Teatru im. A. Mickiewicza oparta na programie realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru w perspektywie co najmniej 3 lat, która zaprezentowana zostanie komisji konkursowej przez kandydata w formie prezentacji multimedialnej.

§ 4

Ustalam wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat na dyrektora Teatru:

 1. Własnoręcznie podpisany wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.
 2. CV, oczekuje się, by zawierało: informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca" - własnoręcznie podpisany.
 4. Oświadczenia:
  1. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty).
 6. Dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
 7. "Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. A. Mickiewicza" w perspektywie co najmniej 3 lat, który stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie określenia warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru, podpisywanej przez organizatora z wyłonionym kandydatem.
 8. Inne dokumenty potwierdzające predyspozycje kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje itp.).
 9. Zaakceptowaną Klauzulę informacyjną oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w załączonych dokumentach (jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1).

§ 5

 1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie - Nie otwierać" w terminie do 9 grudnia 2022 r. do godz.14:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu).
 2. Uwagi do sposobu złożenia dokumentów:
  1. dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  2. kopie dokumentów kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: "Kopia zgodna z oryginałem" oraz datą i własnoręcznym podpisem bądź powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie,
  3. pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,
  4. kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,
  5. w przypadku wyboru na stanowisko dyrektora, przed jego powołaniem, Burmistrz Miasta zawiera z kandydatem, odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Złożony przez kandydata program uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 15 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.).
  6. zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora),
  7. korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku.

§ 6

 1. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi funkcjonowania Teatru, w tym z jej planami finansowymi i rzeczowymi - osobiście w Teatrze, w dniach funkcjonowania jego administracji w godz. od 08.00 do 15.00 (po uprzednim umówieniu się, tel. +48 33 858 16 52) lub poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce PRACA bądź poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Teatru www.teatr.cieszyn.pl w zakładce BIP.
 2. W dniach 22.11 i 24.11. 2022 r. o godz. 16:00, przy udziale upoważnionego przedstawiciela Burmistrz Miasta Cieszyna, rozpocznie się w siedzibie instytucji prezentacja obiektów Teatru.

§ 7

 1. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłoni Komisja konkursowa (zwana dalej "Komisją"), która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.
 2. Komisja dokona otwarcia kopert i odrzuci kandydatów niespełniających wymogów formalnych oraz kandydatów, którzy złożyli niekompletne wnioski. Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania zostanie ogłoszona na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce PRACA.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie Komisji planowane w dniu 16.12.2022 r. o godzinie wskazanej w ogłoszeniu listy kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, do siedziby Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 4. Komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, na którą składać się będą:
  1. odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień wskazanych w § 3 pkt 2 lit. a,b,c.
  2. przedstawienie dotychczasowego przebiegu działalności zawodowej, społecznej i twórczej, z uwzględnieniem elementów określonych w § 3 pkt 2 lit. e,f, g.
  3. prezentacja wizji funkcjonowania Teatru wskazanej w § 3 pkt 2 lit. h oraz programu wskazanego w § 4 pkt 7.
 5. Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się w wyznaczonym terminie posiedzenia.

§ 8

 1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
 2. Komisja podejmuje wszystkie decyzje kolegialnie w drodze jawnego głosowania.
 3. Komisja może pracować i podejmować decyzje w obecności co najmniej 2/3 członków składu Komisji.
 4. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 23.12.2022 r.
 6. Burmistrz Miasta Cieszyna może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez podania przyczyny.
 7. Decyzje w sprawie konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 9

 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Teatru oraz na jego stronie internetowej;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna oraz jego stronie internetowej;
  3. w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz jego internetowej wersji;
  4. w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania Teatru;
  5. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 2. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszego zarządzenia.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 18.11.2022 r.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego RODO.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Burmistrz Miasta Cieszyna
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza

I Nazwa i adres instytucji kultury: Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, Plac Teatralny 1

II Stanowisko, wymiar czasu pracy oraz forma zatrudnienia:

Dyrektor instytucji kultury, pełny etat, powołanie na czas określony - 3 lat

III Zakres podstawowych zadań jakie będzie realizował dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:

 1. kierowanie pracą Teatru i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. realizacja celów i zadań statutowych Teatru oraz wypełnianie zapisów "Programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. A. Mickiewicza", o którym mowa w sekcji VI pkt. 7;
 3. wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników Teatru
 4. gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Teatru;
 5. gospodarowanie mieniem Teatru, w tym prowadzenie niezbędnych remontów bieżących;
 6. opracowywanie założeń działań inwestycyjnych dotyczących Teatru, szczególnie w zakresie jego remontów, modernizacji itp., w tym we współpracy z właściwą do spraw realizacji inwestycji komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub jednostką organizacyjną gminy Cieszyn;
 7. podejmowanie działań zmierzających do pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie działań inwestycyjnych Teatru, w tym we współpracy z właściwą do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub jednostką organizacyjną gminy Cieszyn;
 8. wykonywanie wszelkich zadań, których celem jest promocja i rozwój działalności Teatru;
 9. współpraca z organizatorem - Gminą Cieszyn oraz instytucjami kultury, placówkami oświaty, organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami, a także podejmowanie wszelkich działań w celu realizacji zadań związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Cieszyna w zakresie kultury.

IV Wymagania i kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora instytucji kultury:

 1. obywatelstwo polskie lub innego niż Polska państwa UE lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; w przypadku cudzoziemca - znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 6. wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego,
 7. co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej w jednym z następujących obszarów: teatr, animacja kultury, edukacja kulturalna, administracja publiczna, oświata);
 8. w okresie zatrudnienia na stanowisku dyrektora, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzania taką działalnością lub pełnienia funkcji przedstawiciela czy pełnomocnika w prowadzeniu takiej działalności.

V Wymagania dodatkowe, umiejętności i kompetencje stanowiące podstawę oceny kandydata w konkursie:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach, ze szczególnym uwzględnieniem teatrów impresaryjnych;
 2. znajomość źródeł pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z programów Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym w zakresie remontów i modernizacji obiektów zabytkowych,
 3. znajomość rynku teatralnego, specyfiki funkcjonowania teatrów impresaryjnych, trendów i tendencji panujących na rynku teatralnym,
 4. znajomość działalności instytucji kultury gminy Cieszyn oraz działalności w Cieszynie innych podmiotów kultury;
 5. komunikatywna znajomość w stopniu komunikatywnym co najmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie (preferowane: język angielski lub język czeski),
 6. potwierdzone doświadczenie zawodowe (preferowane zasiadanie na stanowisku kierowniczym bądź prowadzenie działalności gospodarczej w sferze kultury),
 7. predyspozycje menadżerskie, udokumentowane umiejętności w zakresie kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi, udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów krajowych i międzynarodowych,
 8. umiejętności interpersonalne: kreatywność, komunikatywność, motywacja do pracy, samodzielność, dyspozycyjność,
 9. wizja funkcjonowania Teatru im. A. Mickiewicza oparta na programie realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru w perspektywie co najmniej 3 lat, która zaprezentowana zostanie komisji konkursowej przez kandydata w formie prezentacji multimedialnej.

VI Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Własnoręcznie podpisany wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.
 2. CV, oczekuje się, by zawierało: informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie bip.um.cieszyn.pl w zakładce "Praca" - własnoręcznie podpisany.
 4. Oświadczenia:
  1. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty).
 6. Dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
 7. "Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. A. Mickiewicza" w perspektywie co najmniej 3 lat, który stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie określenia warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru, podpisywanej przez organizatora z wyłonionym kandydatem.
 8. Inne dokumenty potwierdzające predyspozycje kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje itp.).
 9. Zaakceptowaną Klauzulę informacyjną oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w załączonych dokumentach (jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO ).

VII Informacja o sposobie udostępnienia dokumentów i informacji dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury:

 1. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi funkcjonowania Teatru, w tym z jej planami finansowymi i rzeczowymi - osobiście w Teatrze, w dniach funkcjonowania jego administracji w godz. od 08.00 do 15.00 (po uprzednim umówieniu się, tel. +48 33 858 16 52) lub poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce PRACA bądź poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Teatru www.teatr.cieszyn.pl w zakładce BIP.
 2. W dniach 22.11 i 24.11. 2022 r. o godz. 16:00, przy udziale upoważnionego przedstawiciela Burmistrz Miasta Cieszyna, rozpocznie się w siedzibie instytucji prezentacja obiektów Teatru.

VIII Informacja o terminie i miejscu składania wniosków o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami:

 1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie - Nie otwierać" w terminie do 9 grudnia 2022 r. do godz.14:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu).
 2. Uwagi do sposobu złożenia dokumentów:
  1. dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  2. kopie dokumentów kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: "Kopia zgodna z oryginałem" oraz datą i własnoręcznym podpisem bądź powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie,
  3. pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,
  4. kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,
  5. w przypadku wyboru na stanowisko dyrektora, przed jego powołaniem, Burmistrz Miasta zawiera z kandydatem, odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Złożony przez kandydata program uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 15 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.).
  6. zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora),
  7. korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku.

IX Informacje dodatkowe:

 1. Przewidywany okres, na który zostanie powołany dyrektor instytucji - 3 lata.
 2. Posiedzenie komisji dla kandydatów, którzy przeszli ocenę formalną planuje się na 16.12.2022 r. a rozpatrzenie złożonych ofert i rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 23.12.2022 r.
 3. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez komisję, że żadna z ofert nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia kryteriów oceny ustalonych przez Komisję.
 5. Burmistrz Cieszyna może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez podania przyczyny.
 6. Decyzje w sprawie konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Cieszyn, dnia 16.12.2022 r.

Komunikat
w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie

W związku z podjętymi przez Burmistrza Miasta Cieszyna Zarządzeniami Nr 0050.681.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.588.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie oraz Nr 0050.682.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.653.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie uprzejmie informuję, że uległy zmianie terminy podane w ogłoszeniu o konkursie, to jest w rozdziale IX pkt. 2 brzmi:

"Posiedzenie komisji dla kandydatów, którzy przeszli ocenę formalną planuje się w dniach 9-13 stycznia 2023 roku a rozpatrzenie złożonych ofert i rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 20 stycznia 2023 roku."

 
Przewodniczący Komisji Konkursowej
 
I Z-ca Burmistrza Miasta
 
 
 
Krzysztof Kasztura

Zmieniono Zarządzeniem Nr 0050.681.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.588.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie


Cieszyn, dnia 23.12.2022 r.

Konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie Informacja nr 2

Po dokonaniu weryfikacji formalnej i analizie dokumentów zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 0050.588.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2022 roku do drugiego etapu konkursu dopuszczono następujących kandydatów, ustalając jednocześnie zaktualizowany harmonogram godzinowy przesłuchań w dniu 13.01.2023 r.:

Imię Nazwisko Godzina rozmowy kwalifikacyjnej
Katarzyna Dendys-Kosecka 9:00
Maciej Dziaczko 09:45
Anna Kękuś-Poks 10:30
Grzegorz Lewandowski 11:15
Adam Walny 12:00
 
Łukasz Kazimierowicz
 
 
 
Sekretarz Komisji

Zmieniono Zarządzeniem Nr 0050.14.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.588.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie


PROTOKÓŁ KOŃCOWY
z dnia 13 stycznia 2023 r.
z posiedzenia Komisji Konkursowej
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza
w Cieszynie - ocena merytoryczna

Skład Komisji:

 1. Krzysztof Kasztura - I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna - przedstawiciel Burmistrza Miasta Cieszyna, przewodniczący Komisji;
 2. Stanisław Kawecki - Sekretarz Miasta Cieszyna;
 3. Łukasz Kazimierowicz - naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, sekretarz Komisji,
 4. Anna Trzcionka-Wieczorek - prodziekan ds. współpracy w Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 5. Karolina Małysz-Tulec - dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w Cieszynie;
 6. Ewa Ziencikiewicz - zastępca dyrektora ds. administracyjnych i techniki Teatru Polskiego w Bielsku-Białej;
 7. Bogusław Dziadzia - Prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - przedstawiciel Burmistrza Miasta Cieszyna.

Przebieg posiedzenia:

 1. Komisja ustaliła kryteria oceny kandydatów, zapoznała się z propozycją karty oceny merytorycznej i przyjęła ją jako dokument pomocniczy i roboczy przy przeprowadzaniu rozmów z kandydatami.
 2. Zapoznano się z harmonogramem rozmów i rozpoczęto rozmowy z kandydatami.
 3. Do rozmów przystąpili:

Tab. 1

Imię Nazwisko Godzina rozmowy
Katarzyna Dendys-Kosecka 9:10
Maciej Dziaczko 9:50
Anna Kękuś-Poks 10:50
Grzegorz Lewandowski 12:15
Adam Walny 13:00
 1. Po przeprowadzeniu rozmów, członkowie komisji przydzielili punktację (tab. 2) poszczególnym kandydatom i przystąpiono do głosowania mającego na celu zatwierdzenie wyboru kandydata rekomendowanego do zatrudnienia na stanowisku dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie.

Tab. 2

Imię Nazwisko Krzysztof Kasztura Stanisław Kawecki Łukasz Kazimierowicz Ewa Ziencikiewicz Anna Trzcionka-Wieczorek Karolina Małysz-Tulec Bogusław Dziadzia SUMA
Katarzyna Dendys-Kosecka 1 1 1 1 1 1 1 7
Maciej Dziaczko 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Kękuś-Poks 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Lewandowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Walny 0 0 0 0 0 0 0 0
 1. Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Konkursowa bezwzględną większością głosów podjęła decyzję o wyborze pani KATARZYNY DENDYS-KOSECKIEJ na kandydata na dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie. Tym samym rekomendując panią KATARZYNĘ DENDYS-KOSECKĄ do przeprowadzenia rozmów nt. warunków organizacyjno-finansowych prowadzenia Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie i podpisania umowy o pracę z Burmistrzem Miasta Cieszyna.
 2. Komisja kończy działalność po przekazaniu wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
 3. Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

 1. Zarządzenie Nr 0050.588.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie (z późn, zm.);
 2. ogłoszenie o naborze,
 3. Zarządzenie Nr 0050.653.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie (z późn, zm.),
 4. Regulamin Komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie,
 5. dokumenty i prezentacje kandydatów.

Podpisy:

 1. Krzysztof Kasztura
 2. Stanisław Kawecki
 3. Łukasz Kazimierowicz
 4. Anna Trzcionka- Wieczorek
 5. Karolina Małysz- Tulec
 6. Ewa Ziencikiewicz
 7. Bogusław Dziadzia

Dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie powołano Zarządzeniem nr 0050.52.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury "Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie"

Załączniki

Powiadom znajomego