W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Naczelnik Wydziału - Aleksander Dorda

Inspektor - Gabriela Dziadek
(stanowisko ds. ochrony środowiska)

 • tel.: 33 479 42 71

Podinspektor - Mariola Piszkiewicz
(stanowisko ds. ekodoradztwa i efektywności energetycznej)

 • tel.: 33 479 42 74

Główny Specjalista - Eryk Stępień
(stanowisko ds. efektywności energetycznej; Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. efektywności energetycznej gminy Cieszyn)

 • tel.: 33 479 42 22

Główny Specjalista - Małgorzata Węgierek
(stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i zdrowia)

 • tel.: 33 479 42 72

Zakres działania:

1. w zakresie ochrony środowiska:

 1. nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, w tym m. in.:
  1. opracowywanie programu ochrony środowiska, nadzór nad jego realizacją, opracowanie sprawozdań z realizacji,
  2. współpraca z organami i podmiotami w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
  3. przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
 2. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 3. nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie Prawo wodne, w tym m.in.:
  1. zatwierdzanie ugód ustalających zmiany stanu wody na gruncie,
  2. rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego oraz innych spraw wodno-prawnych,
  3. wyznaczanie części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody objętej powszechnym korzystaniem,
  4. prowadzenie ewidencji kąpielisk,
 4. prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem ściekami,
 5. wydawanie opinii i uzgodnień wynikających z zapisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 6. prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem degradacji gruntów i erozji gleb oraz rekultywacją gruntów,
 7. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, naliczanie opłat za ich usunięcie oraz nakładanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,
 8. nadzór nad utrzymywaniem istniejących i tworzeniem nowych, ogólnodostępnych terenów zieleni będących w administracji Miejskiego Zarządu Dróg,
 9. nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie przyrody oraz inicjowanie działań w zakresie ochrony przyrody,
 10. współpraca w sprawach zagrożeń osuwiskowych (terenów aktywnych osuwisk i potencjalnie osuwiskowych) z innymi organami administracji publicznej,
 11. koordynacja działań związanych z zagrożeniami osuwiskowymi, będących w kompetencji samorządu gminnego, a polegających w szczególności na:
  1. gromadzeniu informacji o zagrożeniach osuwiskowych na terenie miasta,
  2. przekazywaniu informacji o zagrożeniach osuwiskowych komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, właściwym do podjęcia stosownych działań,
 12. nadzór, koordynacja i realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zwierząt, w tym m. in.:
  1. opracowanie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, realizacja programu,
  2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
  3. wydawanie decyzji w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi, w przypadku znęcania się nad zwierzęciem,
 13. prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i ochrony zwierząt,
 14. gromadzenie, analiza oraz udostępnianie danych i informacji o środowisku i jego ochronie (w części dotyczącej zadań Wydziału),
 15. prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych,
 16. prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na działania z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz ochrony zwierząt,
 17. prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony przyrody, w tym zieleni,
 18. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 19. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
 20. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (w części dotyczącej zadań Wydziału),
 21. prowadzenie spraw związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej,

2. w zakresie rolnictwa:

 1. organizowanie i prowadzenie spisów rolnych oraz wyborów do izb rolniczych, wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym,
 2. wykonywanie zadań oraz współdziałanie z właściwymi organami i służbami w zakresie ochrony roślin i ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 3. prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników,
 4. udział w szacowaniu szkód w uprawach i płodach rolnych,

3. w zakresie ochrony zdrowia:

 1. współpraca z publiczną i niepubliczną służbą zdrowia oraz inspekcją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 2. współdziałanie z instytucjami i jednostkami wykonującymi zadania z zakresu zwalczania chorób zakaźnych,
 3. opracowanie, koordynacja i realizacja gminnego programu zdrowotnego,
 4. prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia,

4. w zakresie efektywności energetycznej:

 1. prowadzenie nadzoru nad zintegrowanym rozwojem gospodarki energetycznej, w tym opracowywanie i monitorowanie realizacji planów i programów związanych z gospodarką niskoemisyjną, zrównoważoną energią oraz transformacją energetyczną,
 2. prowadzenie nadzoru energetycznego nad obiektami gminnymi, w tym planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do składowania lub magazynowania,
 3. realizacja zadań gminy związanych z przepisami dotyczącymi wyrobów zawierających azbest,
 4. współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie obsługi platformy informatycznej Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej (CSIFP).

Powiadom znajomego