W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Dofinansowanie kosztów pracownika młodocianego

Miejsce załatwienia sprawy:

Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie
ul. Ratuszowa 1
43–400 Cieszyn
tel. 033 479 43 34
pok. nr 103, I piętro

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:

1) Złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego lub przed czeladniczego, wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do procedury,

2) Do składanego wniosku, o którym mowa z pkt 1, pracodawca dołącza kopie następujących dokumentów:

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających, 
że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe,

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zadanie egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,

f) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do procedury,

g) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

– przy czym w przypadku wypełniania formularza w tabeli na stronie 5 otrzymane z OHP  po 30 czerwca 2014 r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza. Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1–8 na str. 6,

h) pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,

i) inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy (np. dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, skrócenie czasu trwania nauki zawodu, oświadczenia o zamieszkaniu młodocianego na terenie gminy itp.).

Forma załatwienia

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.

Kwota dofinansowania:

1) W przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),

2) 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46 b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku nauki zawodu rozpoczętej po 31 sierpnia 2019 r.),

3) W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Termin załatwienia

Decyzja do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku–Białej (3 Maja 1, 43–300 Bielsko–Biała), które należy wnieść za pośrednictwem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

1) art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

4) Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

5) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

7) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis.

Informacje dodatkowe dla wnioskodawcy

1) dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Cieszyna,

2) pracodawca, który zawarł umowę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Cieszyna, powiadamia o tym Dyrektora CUW w Cieszynie,  ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn lub przesyła pocztą, przesyła skan na e–mail: cuw@um.cieszyn.pl, wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 1 do procedury.

3) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

4) informacje dotyczące wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

– dofinansowanie otrzymane z OHP po 30.06.2014 r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza (w tabeli na stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1–8 na str. 6.

5) ważna zmiana w ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, obowiązująca od 1 września 2019 r., zgodnie z którą pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu 
i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

Załączniki

Powiadom znajomego