Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.733.2018 - Dyrektor COK "Dom Narodowy"

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora COK Domu Narodowego

Treść

Burmistrz Cieszyna
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie

I Nazwa i adres instytucji kultury:

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Rynek 12, 43-400 Cieszyn.


II Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku.
 • Wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
 • Udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej w jednym z następujących obszarów: administracja publiczna, kultura, edukacja, nauka, ekonomia, zarządzanie.

III Wymagania dodatkowe, stanowiące podstawę oceny kandydata w konkursie:

 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach.
 • Znajomość pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE.
 • Znajomość języków obcych.
 • Wykształcenie odpowiadające pełnionej funkcji dyrektora instytucji kultury.
 • Potwierdzone doświadczenie zawodowe (preferowane zasiadanie na stanowisku kierowniczym bądź prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze kultury).
 • Predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem.
 • Wizja funkcjonowania i propozycja rozwoju Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”.

IV Wymagane dokumenty:

 • Własnoręcznie podpisany wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.
 • CV zawierające informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach 
 • i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z wzorem z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. ( Dz. U. 2009.115.971).
 • Oświadczenia:
  • o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty).
 • Dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
 • Ramowa propozycja programu, wizja funkcjonowania i rozwoju COK „Dom Narodowy”.
 • Inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje itp.).
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. U UE.L. 2016.119.1), zgodnie z załączonym wzorem.

V Informacja o terminie i miejscu składania wniosków o przystąpienie do konkursu wraz
z wymaganymi dokumentami:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem:
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora COK „Dom Narodowy” w Cieszynie
w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 14:00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Cieszynie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu).

VI Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury:

Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności COK „Dom Narodowy” osobiście w sekretariacie COK „Dom Narodowy” w dniach 19 i 20 listopada 2018 r. w godz. od 8.00 do 20.00 lub poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce PRACA stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia lub poprzez pobranie dokumentów udostępnionych na stronie COK „Dom Narodowy”www.domnarodowy.pl w zakładce BIP.

W dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 17.00 rozpocznie się w siedzibie instytucji prezentacja budynku „Domu Narodowego”.

VII Informacje dodatkowe:

- przewidywany okres, na który zostanie powołany dyrektor instytucji – 5 lat,

- rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 28.12.2018 r.

- oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

- Burmistrz Cieszyna może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez podania przyczyny.


Wynik konkursu: Zarządzenie Nr 0050.915.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 grudnia 2018 roku 

Załączniki

Statut COK DN pdf, 177 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij