W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XXXV/372/13

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
zmieniająca uchwałę nr XXVII/263/08,

UCHWAŁA NR XXXV/372/13
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/263/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 142, poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1.

Dokonać zmiany uchwały Nr XXVII/263/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, w ten sposób, że:

1. W § 1 wykreślić ust. 10, ust. 11 i ust. 11a.

2. W § 1 ust. 13 po słowie „przetargu” dopisuje się treść: „lub po bezskutecznym przeprowadzeniu co najmniej dwóch przetargów do sprzedaży w formie rokowań.”.

3. W § 1 ust. 13 pkt a po przecinku dopisuje się treść: „budynki dla których nie wydano zaświadczenia o samodzielności lokali,”.

4. § 1 ust. 17 otrzymuje brzmienie: „17. Dopuszcza się do sprzedaży wolne lokale użytkowe w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Cieszyn, w których sprzedano wszystkie lokale mieszkalne oraz budynków składających się wyłącznie z jednego lub więcej lokali użytkowych, jeżeli lokale te lub budynki nie są potrzebne do realizacji celów publicznych lub zadań własnych Gminy Cieszyn, a sprzedaż jest w interesie Gminy Cieszyn, z zastrzeżeniem pkt 18.”.

5. w § 1 dodaje się ust 18, który otrzymuje brzmienie: „18. nie sprzedaje się lokali użytkowych ani budynków składających się wyłącznie z lokali użytkowych:

a) zlokalizowanych w strefie rynku wraz z otoczeniem ulic: Fredry, Głęboka, Kominiarska, Mennicza, Olszaka, Regera, Rynek, Stary Targ, Szeroka, Szersznika, Górny Rynek, Limanowskiego, Matejki, Michejdy, Nowe Miasto, Pokoju, Ratuszowa, Sejmowa, Srebrna, Trzech Braci, Wyższa Brama, Zamkowa, Pl. św. Krzyża, Pl. Teatralny, Pl. Wolności,

b) oddanych w najem na działalność, której celem nie jest osiąganie zysku i innych organizacji pożytku publicznego,

c) usytuowanych w budynkach do rozbiórki,

d) wybudowanych w okresie ostatnich 10 lat lub usytuowanych w budynkach, w których Gmina Cieszyn przeprowadziła remont gruntowny (kapitalny) w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o nabycie lokalu przez najemcę,

e) usytuowanych w obiektach użytkowanych przez organy administracji samorządowej, rządowej i obiektach użyteczności publicznej.”.

6. W załączniku nr 1 dopisać:

1) w pkt 9. Górna 16,
2) w pkt 11. Hajduka 5.

7. W załączniku nr 1 wykreślić:

1) w pkt 2. Bielska 20,
2) w pkt 6. Frysztacka 35,
3) w pkt 25. Nowe Miasto 21, 21A, 23, 23A, 25, 25A,
4) w pkt 32. Przykopa 16,
5) w pkt 35. Rynek 4,
6) w pkt 39. Srebrna 10 i 12,
7) w pkt 55. Dzika 9,
8) pkt 56. Miarki 2.

8. W załączniku nr 2 dopisać:

1) w pkt. 2. Bielska 20,
2) w pkt 7. Frysztacka 35,
3) w pkt 9. Głęboka 1, 50,
4) w pkt 16. Przykopa 16,
5) pkt 27. Chrobrego 3,
6) pkt 28. Srebrna 1a, 10, 12,
7) pkt 29. Nowe Miasto 21, 21A, 23, 23A, 25, 25A.

9. W załączniku nr 2 wykreślić:

1) pkt 25. Górna 16.

10. W załączniku nr 3 wykreślić:

1) w pkt 1. Głęboka 1, 50.

11. Wykreślić załączniki 4, 5, 6.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego