Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

XXVIII/279/16

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 13 ust. 1 pkt.1, art. 13b, art.13f ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach - Rada Miejska Cieszyna postanawia

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi Traci moc Uchwała Nr XV/155/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku

Treść

UCHWAŁA NR XXVIII/279/16
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 13 ust. 1 pkt.1, art. 13b, art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach - Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1. 1. Ustalić strefę płatnego parkowania „SPP” na drogach publicznych miasta Cieszyna obszar charakteryzujący się znacznym deficytem miejsc postojowych, w którym pobierane będą opłaty za niestrzeżone parkowanie pojazdów samochodowych.
2. Ustalić, że opłaty będą pobierane za postój pojazdów samochodowych w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8.00 – 17.00.
3. Ustalić obszar strefy płatnego parkowania na terenie miasta Cieszyna określony w załączniku graficznym Numer 1 do Uchwały:

1) W obrysie ulic: Zamkowa (od Głębokiej do Michejdy), Michejdy, Pl. Londzina, Kochanowskiego, Bobrecka (od Kochanowskiego do Garncarskiej), Garncarska, Górny Rynek, Wyższa Brama, Pl. Wolności, Pokoju, Schodowa, Al. Łyska (od Schodowej do Przykopa), Przykopa.
2) Na ulicach: Bobrecka (parking pod wiaduktem), Zamkowa (od Przykopa do Mostu Przyjaźni), Chrobrego (od Garncarskiej do Kubisza), Hajduka (od ulicy Bobreckiej do budynku nr 15 – dz.nr 45 obr.33).

§ 2. Ustalić wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP, o których mowa w §1 w następujący sposób:

1) 2,00 zł – za pierwszą godzinę parkowania z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1,00 zł,
2) 2,40 zł – za drugą godzinę parkowania,
3) 2,80 zł – za trzecia godzinę parkowania,
4) 2,00 zł – za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania.

§ 3. 1. Wprowadzić opłaty abonamentowe w SPP w wysokości:

1) 100,00 zł – za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w strefie,
2) 75,00 zł – za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu,
3) 300,00 zł – za rok dla osób zaopatrujących punkty handlowe, usługowe i instytucje znajdujące się w strefie, na czas czynności, na ulicach w SPP objętych zakazem ruchu w godzinach 11.00 – 17.00.

2. Wprowadzić opłaty zryczałtowane w wysokości:

1) 400,00 zł za miesiąc, za zajęcie wydzielonego stanowiska na prawach wyłączności (koperta), za jedno miejsce parkingowe,
2) 10,00 zł za godzinę dla osób zaopatrujących punkty handlowe, usługowe i instytucje znajdujące się w strefie, na czas czynności, na ulicach w SPP objętych zakazem ruchu w godzinach 11.00 – 17.00 oraz od 23.00 do 5.00.

3. Wprowadzić w strefie zerową stawkę:

1) za parkowanie w wyznaczonym miejscu pojazdów dla osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej, kierujących pojazdami, oraz osób kierujących pojazdami i przewożących osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowej, na podstawie aktualnej karty parkingowej wydanej przez Starostę. Parkowanie w innych miejscach w obszarze płatnej strefy podlega opłacie jak dla pozostałych użytkowników dróg,
2) dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w strefie, całkowicie niezdolnego do pracy i posiadającego rentę z tego tytułu,
3) dla posiadaczy karty „W”.

§ 4. Określić wysokość dziennej opłaty dodatkowej, w przypadku nieuiszczenia opłat, o których mowa w § 2 i w §3 ust 1 i 2 w wysokości do 50,00 zł. Wezwanie jest umieszczane za wycieraczką. Z chwilą otrzymania wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, kierujący pojazdem ma możliwość uiścić ją w następującej wysokości:

a) 30,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej na rachunek Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cieszynie lub bezpośrednio w kasie Miejskiego Zarządu Dróg.
b) 50,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w lit. a – termin uiszczenia opłaty - 14 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej na rachunek Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cieszynie lub bezpośrednio w kasie MZD.

§ 5. Określić pobieranie opłat w następujący sposób:

1. Opłaty za parkowanie dokonuje się za pomocą:

1) niezwłocznego uiszczenia parkingowemu lub w parkomacie opłat, o których mowa w §2.
2) uiszczenia w Miejskim Zarządzie Dróg opłat, o których mowa w § 3.

2. Obowiązkiem kierującego pojazdem, który korzysta z ogólnie dostępnych miejsc postojowych w płatnej strefie parkowania jest:

1) wykupienie opłaty parkingowej niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP,
2) wykupienie zezwolenia i wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem zawartym w instrukcji zamieszczonej na odwrocie. Wykorzystanie zezwolenia niezgodne z instrukcją traktowane będzie jako nieopłacenie postoju.

3. Osoby niepełnosprawne ruchowo, które parkują swoje pojazdy w innych miejscach niż oznakowane, zastrzeżone miejsca do parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych, uiszczają opłaty jak inni użytkownicy dróg.
4. Bilety opłaty parkingowej, zezwolenia muszą być umieszczone za przednią szybą pojazdu tak, aby były w pełni widoczne i czytelne dla służb kontrolujących SPP.
5. Mieszkaniec strefy, który nie skorzysta z prawa wykupienia zezwolenia, uiszcza opłaty za postój jak pozostali użytkownicy dróg.
6. Wykupienie zezwolenia nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec Miejskiego Zarządu Dróg w przypadku braku miejsc postojowych.
7. Kontrolerzy SPP prowadząc kontrolę opłacenia postoju w strefie sprawdzają ważność biletu opłaty parkingowej, zezwoleń.
8. W przypadku stwierdzenia, że parkowanie nie jest opłacone opłatą parkingową lub zezwoleniem, kontrolerzy SPP wystawiają wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Wezwanie jest umieszczane za wycieraczką przedniej szyby pojazdu.
9. Osoba, która otrzymała wezwanie, o którym mowa w ust.8 może, przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego odwołać się od niego w formie pisemnej, a w szczególności przedłożyć ważne zezwolenie lub bilet parkingowy.
10. W przypadku kiedy opłata dodatkowa nie została uiszczona w terminie wskazanym w § 4, do właściciela pojazdu kierowane jest upomnienie o jej uregulowanie. Termin uiszczenia opłaty wskazanej w upomnieniu wynosi 7 dni od daty jego otrzymania. W przypadku dalszej zwłoki w uregulowaniu wymaganej opłaty dodatkowej, wobec właściciela pojazdu wszczyna się postępowanie egzekucyjne na mocy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XV/155/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat.

§ 7. Regulamin Stefy Płatnego Parkowania stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Załączniki

Uchwała pdf, 2.23 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij