W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Pomoc materialna dla uczniów

Miejsce załatwienia sprawy:

Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie
ul. Ratuszowa 1
43–400 Cieszyn
tel. 033 479 43 31
pok. nr 103, I piętro

Terminy złożenia wniosku:

1) do dnia 15 września danego roku szkolnego
2) do dnia 15 lutego danego roku szkolnego – w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego,
3) do dnia 15 października danego roku szkolnego – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Po upływie ww. terminów przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego będzie możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:

1) Złożenie w terminie  wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego w wersji papierowej w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie lub poprzez platformę ePuap na adres skrytki:  /ZOJO_Cieszyn/SkrytkaESP,
2) Do składanego wniosku, o którym mowa z pkt 1, wnioskodawca dołącza kopie następujących dokumentów:
a) zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wypłaconych świadczeniach w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku - w przypadku, gdy rodzina ucznia jest objęta opieką ośrodka pomocy społecznej,
b) dokumenty (decyzje, zaświadczenia itp.) potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób w rodzinie, wspólnie zamieszkujących i prowadzących gospodarstwo domowe, a posiadających dochód z jakichkolwiek źródeł – należy uwzględnić dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
c) zaświadczenie z urzędu pracy - w przypadku gdy w rodzinie są osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, wraz z informacją o posiadanym zasiłku dla bezrobotnych oraz braku prawa do zasiłku, 
d) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez pełnoletniego ucznia, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki. 

Forma załatwienia

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przyznawana jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek rodzina/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia. 

Kwota świadczenia:

1) 198 zł miesięcznie – w przypadku dochodu na osobę w rodzinie w wysokości nie przewyższającej 60% kryterium dochodowego tj. do 360 zł na osobę w rodzinie,
2) 112 zł – w przypadku dochodu na osobę w rodzinie w wysokości powyżej 60% do 100% kryterium dochodowego tj. powyżej 360 zł do 600 zł na osobę w rodzinie.

Termin załatwienia

Decyzja do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku–Białej (3 Maja 1, 43–300 Bielsko–Biała), które należy wnieść za pośrednictwem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
2) Ustawa o pomocy społecznej
3) Uchwała Nr XXXV/354/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Cieszyn pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna,

Informacje dodatkowe dla wnioskodawcy:

1) pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Cieszyna:
a) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. Roku życia,
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
2) stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
3) stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
c) stypendium może być udzielane uczniów szkół ponadpodstawowych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
4) stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
5) przyznane stypendium szkolne realizowane jest w sposób uzgodniony z wnioskodawcą np. poprzez refundację poniesionych wydatków związanych z edukacją dziecka, na podstawie przedstawionych dowodów zapłaty itp.  
6) Wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej:

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym złożono wniosek.


Dochód należy pomniejszyć o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,
2) składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
- zasiłku celowego,
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym albo motywacyjnych, przyznanej na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- wartości świadczenia w naturze,
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
- świadczenia wychowawczego 500+,
- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie przepisów o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski i pomocy pieniężnej przyznawanej na podstawie przepisów o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego, świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom zstępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych, świadczeń pieniężnych przyznawanych osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, świadczeń pieniężnych przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych – przyznawanych na podstawie stosownym ustaw,
- nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów,
- pomocy finansowej przyznawanej repatriantom,
- środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego,
- zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
- rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym,
- dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
-  kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
-  kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania stypendium dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego rodziny – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

 W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne.

Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność.

Jeżeli nie prowadził działalności – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu. 

Wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
- przychodu,
- kosztów uzyskania przychodu,
- różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, 
- dochodów z innych źródeł,
- odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne,
- należnego podatku,
- odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2)  opodatkowaną na zasadach o zryczałtowanym podatku dochodowym – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu.

Wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Załączniki

Powiadom znajomego