W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Zawiadomienie (firma Geoprojekt Łukasz Hławiczka, Gumna ul. Murki 8, 43-426 Dębowiec) o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (dot. zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GKK.6640.539.2022)

Gumna, 24 listopada 2022 r. ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie § 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji...

Ogłoszenie - Sąd Rejonowy w Cieszynie, Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 1143/21)

Sygn. akt I C 1143/21 OGŁOSZENIE Na mocy art. 144 § 1 i 2 kpc ustanowiono kuratora w osobie adwokata Mikołaja Zięby do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Cieszynie dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych Mariusza Zawiszy i Bożeny Zawisza, w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o...

Informacja z dnia 21 listopada 2022 r. o zamiarze zawarcia umowy o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp (nr sprawy OŚR.7031.1.1.2022.4)

OŚR.7031.1.1.2022.4 Cieszyn, 21 listopada 2022 r. Informacja o zamiarze zawarcia umowy Gmina Cieszyn, działając zgodnie z art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki...

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2022-11-08 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak pisma IFIII.746.32.2022)

Katowice, dnia 2022-11-08 IFIII.746.32.2022 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503, z późn. zm. 741), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Zarządzenie nr 0050.569.2022

Zarządzenie Nr 0050.569.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o...

Informacja Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 31 października 2022r. dot. finansowania zadań oświatowych (znak pisma CUW02.5031.11.4.2022)

Cieszyn, dnia 31 października 2022r. CUW02.5031.11.4.2022 Informacja Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn zm.) Burmistrz Miasta ogłasza: Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2022, o której mowa w art.12 ust. 1 ustawy z 27 października 2017r. o...

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 listopada 2022 roku o przystąpieniu Miasta Cieszyna do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Informacja o przystąpieniu Miasta Cieszyna do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że Miasto...

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 24 października 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Cieszyńskiego (znak pisma GL.RUZ.4230.15.2022.2.BS)

Gliwice, 24 października 2022r. GL.RUZ.4230.15.2022.2.BS ZAWIADOMIENIE Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4, art. 156 § 1, art. 157 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2000), art. 14 ust. 4, art. 400 ust. 7,...

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 października 2022 roku o złożeniu przez Automobilklub Cieszyński oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Uroczysty start i ceremonia mety 46 Rajdu Cieszyńska Barbórka"

Cieszyn, dnia 25 października 2022 roku Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 18.10.2022 roku Automobilklub Cieszyński złożył ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Uroczysty start i ceremonia mety 46 Rajdu Cieszyńska Barbórka". Złożona oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.cieszyn.pl ,...

Obwieszczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.10.2022r. o wydaniu pozwolenia nr BB/721/2022 na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru (znak pisma B-NR.5142.455.2022.TW)

Bielsko-Biała, dnia 07.10.2022 B-NR.5142.455.2022.TW RPW 10720/2022 POZWOLENIE Nr BB/721/2022 na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z...

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6.10.2022 r. o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2023

Cieszyn, dnia 6.10.2022 r. Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2023. Projekt został zamieszczony w...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn

Wyniki konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko HPV W dniu 10 sierpnia 2022 r. Burmistrz Miasta Cieszyna ogłosił konkurs na wybór realizatora zadania pn. "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn" (zarządzenie nr...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie wyniku konkursu ofert na realizację w 2022 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia"

Szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej W dniu 9 sierpnia 2022 r. Minister Zdrowia wydał komunikat w sprawie realizacji szczepień przeciwko grypie w podmiotach leczniczych i aptekach ogólnodostępnych. Od 1 września 2022 r. podmioty lecznicze i apteki mogą rozliczać z NFZ koszt świadczenia polegającego na kwalifikacji pacjenta oraz...

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8.09.2022 roku o złożeniu przez Stowarzyszenie Pomocy "Kraina Marzeń" oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie Magazynu Darów dla uchodźców wojennych z Ukrainy w Miejskich Halach Targowych w Cieszynie"

Cieszyn, dnia 8.09.2022 roku Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 1 września 2022 roku Stowarzyszenie Pomocy "Kraina Marzeń" złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie Magazynu Darów dla uchodźców wojennych z Ukrainy w Miejskich Halach Targowych w Cieszynie". Złożona oferta została zamieszczona w Biuletynie...

Porozumienie zawarte w Katowicach dniu 1 sierpnia 2022 roku pomiędzy TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach a Miastem Cieszyn z siedzibą w Cieszynie dot. zapewnienia utrzymania dostaw ciepła do mieszkańców Cieszyna i innych odbiorców.

POROZUMIENIE Zawarte w Katowicach dniu 1 sierpnia 2022 roku pomiędzy: TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-126), przy ul. Grażyńskiego 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000396345, o kapitale...

Zarządzenie nr 0050.411.2022

Zarządzenie Nr 0050.411.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia" Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o spotkaniu wyborczym, w czasie którego odbędą się wybory zgłoszonych kandydatów do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie (w dniu 24 sierpnia 2022 roku o godz. 16.00, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie)

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 24 sierpnia 2022 roku o godz. 16.00 , w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie odbędzie się spotkanie wyborcze, w czasie którego odbędą się wybory zgłoszonych kandydatów do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. Wszystkie osoby zainteresowane oraz...

Obwieszczenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.07.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego (nr pisma B-NR.5142.455.2022.TW)

Bielsko-Biała, dnia 25.07.2022 B-NR.5142.455.2022.TW ID: 321680/2022 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w zw. z art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 36 ust. 1 pkt 5...