Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP
NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. Z 2018, poz. 2137);
 • uchwała nr XLV/472/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych: 

 1. do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo;
 2. powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. powyżej 18 % zawartości alkoholu.

 Powyższe zezwolenia wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Termin załatwienia

Rozpatrzenie sprawy - wydanie bądź odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do jednego miesiąca od daty wpływu wniosku do Urzędu, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu organ poinformuje przed upływem wskazanego wyżej terminu. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku wskazany termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawiera:

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia;
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz NIP;
 4. przedmiot działalności gospodarczej (PKD);
 5. adres punktu sprzedaży;
 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 2. zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym bądź adnotację, że „punkt sprzedaży nie będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym”;
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaje wydana decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:

 1. likwidacji punktu sprzedaży;
 2. upływu terminu ważności zezwolenia;
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 5. niedopełnienia w terminach obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art.111 ust.2 i 5.

Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych , są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym.

L.p.Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowychOpłata podstawowa pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowegoOpłata podwyższona pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy
1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
3. o zawartości powyżej 18% alkoholu przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi: 2 100 zł przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzywracalnych terminach:

 1. do 31 stycznia;
 2. do 31 maja;
 3. do 30 września danego roku.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Cieszyn, ul. Srebrna 2, lub przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Ślaski S.A. O/Cieszyn, nr rachunku: 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897.

Wydział odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, Cieszyn, ul. Kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 384

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij