W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawy prawne:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
 2. powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

Powyższe zezwolenia wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Termin załatwienia

Rozpatrzenie sprawy - wydanie bądź odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do jednego miesiąca od daty wpływu wniosku do Urzędu, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu organ poinformuje przed upływem wskazanego wyżej terminu. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku wskazany termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawiera:

 1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia.
 2. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania.
 3. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz NIP.
 4. Przedmiot działalności gospodarczej (PKD).
 5. Adres punktu sprzedaży.
 6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. Zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym bądź adnotację, że „punkt sprzedaży nie będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym”.
 3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaje wydana decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:

 1. likwidacji punktu sprzedaży;
 2. upływu terminu ważności zezwolenia;
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 5. niedopełnienia w terminach obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art.111 ust.2 i 5.

Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych , są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym.

L.p. Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych Opłata podstawowa pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego Opłata podwyższona pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy
1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
3. o zawartości powyżej 18% alkoholu przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi: 2 100 zł przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych, nie przywracalnych terminach:

 1. do 31 stycznia;
 2. do 31 maja;
 3. do 30 września danego roku.

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

UWAGA – ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO!!!!!!!:

PKO Bank Polski
nr rachunku: 24 1020 2313 0000 3602 1122 7206

Wydział odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, Cieszyn, ul. Kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 384.

Załączniki

Powiadom znajomego