W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Świadczenia ratownicze

Świadczenia ratownicze - wydanie przez Burmistrza Miasta Cieszyna opinii w zakresie wiarygodności oświadczeń świadków potwierdzających czynne uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

1. Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze.

2. Świadczenie ratownicze będzie wypłacane strażakom ochotnikom (OSP) miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet).

3. Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do Komendanta Powiatowego PSP - tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP.

4. Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych - przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

5. Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:

 1. od 1 stycznia 2022 r. - dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną;
 2. od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. - dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną lub pisemne oświadczenie 3 świadków;
 3. do 31 grudnia 2011 r. - pisemne oświadczenie 3 świadków.

6. Świadkiem nie może być:

 1. małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy;
 2. osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli;
 3. osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej;
 4. osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Co najmniej jednym ze świadków jest osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Pełnienie tej funkcji nie jest wymagane dla całego okresu, który osoba ta ma potwierdzić.

8. Oświadczenie, o którym mowa podlega weryfikacji przez Burmistrza Miasta Cieszyna pod względem jego wiarygodności. Burmistrz wydaje opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Może także wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni. Wezwanie przedłuża termin wydania opinii o 30 dni.

9. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

10. Aby uzyskać od Burmistrza Miasta Cieszyna opinię w zakresie wiarygodności oświadczeń świadków potwierdzających czynne uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych należy:

 1. Wnioskodawca (strażak ratownik OSP, który stara się o świadczenie ratownicze) lub osoba przez niego upoważniona składa pismo przewodnie (zał. Nr 1) wraz z oświadczeniami świadków (zał. Nr 2) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1.
  Uwaga! Proszę nie składać wniosków o przyznanie świadczenia ratowniczego.
 2. W celu weryfikacji oświadczeń, świadek zobowiązany jest do podania swojego numeru telefonu. Jeżeli jest to niemożliwe oświadczenia powinny zostać podpisane w obecności Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 33 4794 368).
 3. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego weryfikuje złożone oświadczenia. Wszelkie dokumenty potwierdzające udział strażaka ratownika w działaniach lub akcjach ratowniczych we wskazanym okresie przyśpieszą proces weryfikacji oświadczeń.
 4. Po przejściu pomyślnej weryfikacji, Burmistrz Miasta Cieszyna wydaje opinię w zakresie wiarygodności oświadczeń świadków potwierdzających czynne uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.
 5. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego poinformuje telefonicznie wnioskodawcę o możliwości odbioru opinii wraz z oświadczeniami lub wyśle dokumentację na podany adres.
 6. Opinię oraz oświadczenia wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia ratowniczego należy złożyć do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.
 7. Oświadczenia, podlegają zatwierdzeniu przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

11. Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku.

Załączniki

Powiadom znajomego