W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.310.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2022/2023
Status obowiązujące
Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 czerwca 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 28 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.310.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) stosownie do regulacji zawartej w §4 ust. 1 uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2020 r., poz. 3471):

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2022/2023.
 2. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski i przeprowadza się je na terenie miasta Cieszyna.
 3. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 czerwca 2022 roku, a termin zakończenia na dzień 28 czerwca 2022 roku.
 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Cieszyna.

§ 2

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
  1. przesłanych na adres: cuw@um.cieszvn.pl;
  2. złożonych w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Ratuszowa 1 (pokój nr 103).
 2. Formularz uwag i opinii, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:
  1. informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie,
  2. dodatkowych informacji będzie udzielało Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie (Cieszyn, ul. Ratuszowa 1, I piętro, pok. 101) w godzinach pracy Centrum.
 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszy nie oraz w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Cieszyn, dnia 29 czerwca 2022 r.

RAPORT
Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2022/2023 ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.310.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 czerwca 2022 r. Przeprowadzenie konsultacji wynika z § 2 ust. 1 uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 3471). Nadzór nad przebiegiem konsultacji sprawował Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

Konsultacje trwały od 14 czerwca 2022 r. do 28 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji umieszczono zgodnie z trybem określonym

w wymienionej wyżej uchwale na stronie internetowej Cieszyna, BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz było dostępne w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie ul. Ratuszowa 1 w pokoju 101.

W odpowiedzi na ogłoszenie w wyznaczonym terminie do CUW Cieszyn nie wpłynęły żadne formularze uwag i opinii w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego