W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 120.37.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia portalu internetowego Geoportal Miasta Cieszyna oraz wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Geoportal Miasta Cieszyna
Status obowiązujące
Uwagi Traci moc Zarządzenie Nr 0050.296.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w zakresie udostępniania informacji zawartych w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP) w trybie niepublicznym.

Zarządzenie Nr 120.37.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie wprowadzenia portalu internetowego Geoportal Miasta Cieszyna oraz wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Geoportal Miasta Cieszyna

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 214) art. 6a ust 4 i art. 7d pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz porozumienia nr WO.01118-12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia przez Starostę Cieszyńskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii na obszarze miasta Cieszyna (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 31 z 2011 r., poz. 586)

§ 1

W systemie informatycznym Urzędu Miejskiego w Cieszynie wprowadzam portal internetowy pod nazwą Geoportal Miasta Cieszyna, dostępny pod adresem https://miastocieszyn.geoportal2.pl, oraz wprowadzam Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Geoportal Miasta Cieszyna, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Portal internetowy wymieniony w §1 stanowi część infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

§ 3

Geoportal Miasta Cieszyna umożliwia dostęp do zbiorów i usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonych przez Burmistrza Miasta Cieszyna, w szczególności umożliwia:

 1. powszechny i nieodpłatny dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania danych przestrzennych z terenu miasta Cieszyna;
 2. dostęp w trybie chronionym (niepublicznym) oraz w trybie publicznym do usług sieciowych i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci dokumentów elektronicznych, zapewniając co najmniej:
  1. dostęp dla organów administracji publicznej do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych,
  2. obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych,
  3. obsługę "zapytań komorniczych",
  4. obsługę internetowych narad koordynacyjnych,
  5. przeglądanie danych rejestru cen nieruchomości,
  6. dostęp do płatnego udostępniania materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez dedykowany zestaw e-usług.

§ 4

 1. Uzyskanie dostępu do usług sieciowych, o których mowa w § 3 pkt. 2 lit. a-e, wymaga:
  1. zapoznania się z Regulaminem,
  2. złożenia wniosku, którego wzór stanowią załączniki nr 1 - 5 do Regulaminu,
  3. podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.
 2. W przypadku żądania uzyskania dostępu wyłącznie do usług sieciowych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. f niniejszego zarządzenia, wymagane jest wyłącznie założenie konta w portalu internetowym Geoportal Miasta Cieszyna przez podmiot zainteresowany oraz zapoznanie się z Regulaminem.
 3. W celu zamówienia dokumentów z bazy ewidencji gruntów i budynków, zawierających dane o podmiotach, należy dokonać pełnej autoryzacji konta w Geoportalu Miasta Cieszyna przez e-PUAP.

§ 5

Przyznanie uprawnień, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a-e zarządzenia, w zakresie dostępu do portalu internetowego Geoportal Miasta Cieszyna w trybie chronionym (niepublicznym), dokonywane jest przez Administratora Dziedzinowego zwanego dalej ADZ i polega na wprowadzeniu dla każdego użytkownika unikalnego identyfikatora (loginu) i hasła. ADZ konfiguruje także zakres dostępu do danych oraz możliwości wykonania określonych operacji w ramach udostępnionych modułów.

§ 6

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Cieszynie - Geodecie Gminnemu i ADZ.
 2. Nadzór w zakresie funkcjonowania systemu powierza się Administratorom Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.296.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w zakresie udostępniania informacji zawartych w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP) w trybie niepublicznym.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik do
Zarządzenia Nr 120.37.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 11 maja 2022 roku

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez
Geoportal Miasta Cieszyna

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Geoportalu Miasta Cieszyna, w tym w szczególności prawa i obowiązki usługodawcy, usługobiorcy i użytkownika.
 2. System informatyczny osoby korzystającej z serwisu Geoportal musi spełniać następujące, minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać dostęp do Internetu,
  2. posiadać przeglądarkę internetową w aktualnej wersji.
 3. Portal internetowy Geoportal Miasta Cieszyna realizuje udostępnianie danych wygenerowanych z baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej Pgik, oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 4. Użytkownik nie może wykorzystywać danych pozyskanych za pomocą Geoportalu Miasta Cieszyna w celach innych niż cel określony w złożonym wniosku. Pozyskiwanie danych do innych celów wymaga złożenia w Urzędzie Miejskim w Cieszynie właściwego wniosku.
 5. Instrukcja korzystania z Geoportalu Miasta Cieszyna jest dostępna w formie pomocy pod adresem https://miastocieszyn.geoportal2.pl/pomoc oraz w formie "instrukcji obsługi" bezpośrednio z poziomu dedykowanych modułów.

Definicje

§ 2

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Geoportal - Geoportal Miasta Cieszyna, będący portalem internetowym dostępnym pod adresem https://miastocieszyn.geoportal2.pl, stanowiącym część infrastruktury informacji przestrzennej, składającym się z następujących modułów udostępnionych w trybie chronionym (niepublicznym):
  1. moduł mapowy,
  2. dane opisowe ewidencji gruntów i budynków - moduł zdefiniowany w § 4 Regulaminu,
  3. obsługa wykonawcy prac geodezyjnych - moduł zdefiniowany w § 5 Regulaminu,
  4. zapytania komornicze - moduł zdefiniowany w § 6 Regulaminu,
  5. dane rejestru cen nieruchomości - moduł zdefiniowany w § 7 Regulaminu,
  6. internetowe narady koordynacyjne - moduł zdefiniowany w § 8 Regulaminu,
  7. oraz modułów udostępnionych w trybie publicznym:
  8. moduł mapowy,
  9. udostępnianie materiałów zasobu - moduł zdefiniowany w § 10 Regulaminu,
  10. wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci u zbrojenia terenu - moduł zdefiniowany w § 11 Regulaminu,
  11. wnioski o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym - moduł zdefiniowany w § 12 Regulaminu.
 2. E-usługa - usługa polegająca na dostępie do zbiorów i usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez serwis Geoportal, świadczona na żądanie usługobiorcy;
 3. Usługodawca - Burmistrz Miasta Cieszyna z siedzibą w Cieszynie Rynek 1, świadczący usługi w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej poprzez serwis Geoportal;
 4. Usługobiorca:
  1. podmiot realizujący zadania publiczne, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  2. wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych, zgodnie z art. 11 Pgik,
  3. komornik sądowy działający przy sądzie rejonowym, wykonujący zawód komornika zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych,
  4. rzeczoznawca majątkowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  5. podmioty, o których mowa w art. 28b ust. 3 Pgik, w tym podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu,
  6. inwestor lub projektant składający wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na podstawie art. 28b ust.3 Pgik,
  7. osoba fizyczna, która założyła konto w trybie publicznym serwisu Geoportal i otrzymała status "zweryfikowane";
 5. Użytkownik - osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania Usługobiorcy;
 6. Regulamin - Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Geoportal Miasta Cieszyna;
 7. Wnioski - wnioski o założenie konta w serwisie Geoportal, dla poszczególnych usługobiorców, których wzory stanowią załączniki nr 1 - 5 do Regulaminu;
 8. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i uzyskanie dostępu do trybu chronionego Geoportalu, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu;
 9. Kwalifikowany podpis elektroniczny - podpis o którym mowa w art. 3 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE;
 10. Pzgik - państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
 11. MODGiK - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Cieszynie;
 12. DOO - Dokument Obliczenia Opłaty, o którym mowa w art. 40e Pgik, zawierający wysokość należnej opłaty.

Warunki świadczenia e-usług w trybie chronionym (niepublicznym)

§ 3

 1. Formularz wniosku o rejestrację w dedykowanym module serwisu Geoportal oraz formularz umowy do usług wymienionych w § 2 pkt 1 lit. b-f dostępne są na stronie internetowej https://miastocieszyn.geoportal2.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w siedzibie MODGiK przy ul. Ratuszowej 1.
 2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej w siedzibie MODGiK lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem e-PUAP. Złożony wniosek musi zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny, lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. Złożenie wniosku o uzyskanie dostępu do Geoportalu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 4. W celu uzyskania dostępu do danych Pzgik z wykorzystaniem dedykowanego modułu Geoportalu w trybie chronionym, należy złożyć wraz z wnioskiem podpisaną umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Uzyskanie dostępu do serwisu Geoportal następuje w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia do tutejszego organu wniosku i podpisanej umowy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Administratora Dziedzinowego, Użytkownik otrzymuje login oraz hasło inicjujące.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zmiany hasła inicjującego przy pierwszym logowaniu do serwisu na hasło własne. Login pozostaje niezmienny. Hasło musi posiadać minimum 8 znaków, duże i małe litery oraz jeden znak różny od liter.
 7. Trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła spowoduje zablokowanie dostępu do Geoportalu. Dostęp można odblokować korzystając z automatycznego mechanizmu generującego hasło tymczasowe. Należy wpisać login, a następnie użyć linku "Zapomniałem hasła". Hasło tymczasowe zostanie przesłane na adres mailowy podany na wniosku o dostęp do Geoportalu. W przypadku niewłaściwego działania w/w mechanizmu zgłoszenie dotyczące odblokowania dostępu do Geoportalu należy przesłać na adres: geoportal@um.cieszyn.pl z e-maila podanego we wniosku o dostęp do Geoportalu.
 8. Każdorazowe udostępnienie informacji następuje po zalogowaniu się do Geoportalu z wykorzystaniem loginu i własnego hasła.
 9. Użytkownik oświadcza, że:
  1. będzie przechowywał otrzymane parametry dostępu do Geoportalu w warunkach gwarantujących ich poufność i nie będzie udostępniać ich osobom postronnym,
  2. wykorzysta udostępnione dane wyłącznie zgodnie z licencją, o której mowa w Pgik,
  3. nie będzie udostępniał i rozpowszechniał pozyskanych danych innym osobom lub jednostkom,
  4. zapewni ochronę danych zgodnie z art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO,
  5. zapewni bezpieczeństwo przechowywania danych przed dostępem osób nieupoważnionych,
  6. będzie trwale usuwał pozyskane dane osobowe po zakończeniu realizacji prac, zgodnie z art.17 RODO.
 10. Po stronie Użytkownika leży stosowanie prawa wynikające z art. 77, art. 82 i art. 83 RODO.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Usługobiorcę udostępnionych danych osobowych.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Geoportalu, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.

Dane opisowe ewidencji gruntów i budynków

§ 4

 1. Za pomocą modułu "Dane opisowe ewidencji gruntów i budynków" w serwisie Geoportal, pracownicy administracji publicznej po otrzymaniu prawa dostępu i zalogowaniu się mają możliwość wyszukiwania i przeglądania danych w bazie ewidencji gruntów i budynków wg jednostki ewidencyjnej, numeru działki, numeru jednostki rejestrowej (gruntowej), osoby fizycznej, nazwy instytucji, dokumentu. Istnieje także możliwość wykonania zestawienia gruntów dla obrębu ewidencyjnego, wyszukania danych wg założonego filtru np. powierzchnię, użytek, funkcje budynków.
 2. Podstawą udostępnienia danych z bazy ewidencji gruntów i budynków za pomocą usług sieciowych jest złożenie wniosku, którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Udostępnianie danych następuje w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty złożenie wniosku i zawarcia umowy, a po upływie tego terminu należy złożyć nowy wniosek.
 3. Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych, po spełnieniu warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.
 4. Usługobiorca ma możliwość upoważnienia kilku Użytkowników do korzystania z modułu, o którym mowa w ust. 1.

Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych

§ 5

 1. Za pomocą modułu "Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych" w Geoportalu, Użytkownik po uzyskaniu dostępu ma możliwość:
  1. zgłaszania prac geodezyjnych (zgłoszenia pierwotne i uzupełniające),
  2. przeglądania prac zakończonych i niezakończonych,
  3. uzgadniania listy materiałów zasobu,
  4. pobierania DOO,
  5. uiszczania opłaty wynikającej z DOO,
  6. pobierania zamówionych danych,
  7. pobierania protokołów weryfikacji,
  8. zajęcia stanowiska w sprawie negatywnego wyniku weryfikacji,
  9. przekazywania zawiadomienia o zakończeniu wykonywanych pracach geodezyjnych wraz z dokumentacją sporządzoną w ramach wykonywanych prac.
 2. Funkcjonalność Geoportalu pozwala Użytkownikowi na dostęp do wszystkich złożonych przez niego niezakończonych zgłoszeń prac geodezyjnych, a także do wszystkich dokumentów DOO i danych związanych z realizacją tych zgłoszeń oraz listy zakończonych prac z okresu ostatniego roku.
 3. Usługobiorca (wykonawca pracy geodezyjnej) ma możliwość upoważnienia kilku Użytkowników do korzystania z modułu, o którym mowa w ust. 1.
 4. Każdy Użytkownik upoważniony przez Usługobiorcę prac geodezyjnych do działania w jego imieniu ma pełen dostęp do wszystkich zgłoszonych prac, ma możliwość ich modyfikacji, prowadzenia korespondencji oraz anulowania prac i składania zgłoszeń uzupełniających poprzez wykorzystanie dedykowanej usługi.
 5. Wypełnienie i zatwierdzenie formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej jest jednoznaczne ze złożeniem zgłoszenia pracy geodezyjnej, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 Pgik.
 6. Dokonanie uzgodnienia za pomocą Geoportalu jest tożsame z uzgodnieniem, o którym mowa w art. 12 ust. 5 Pgik.
 7. W przypadku korzystania z automatycznej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych w Geoportalu, Użytkownik wybierający ten sposób obsługi, zgadza się na automatyczne uzgadnianie listy materiałów oraz na wystawienie DOO bez weryfikacji przez pracownika MODGiK poprawności zamawianej listy materiałów.
 8. Obsługa automatyczna nie jest możliwa dla zgłoszeń prac geodezyjnych, w których lista materiałów zawiera materiały zasobu w postaci drukowanej.
 9. Udostępnienie materiałów zasobu następuje po uiszczeniu opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1 Pgik.
 10. W przypadku, gdy materiały będą niekompletne, niezbędny będzie kontakt z MODGiK za pomocą komunikatora Geoportalu lub telefonicznie pod numerem (33) 47 94 322.
 11. Wypełnienie i przesłanie przez Geoportal formularza pt.: "Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych" jest równoznaczne z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 12a ust. 1 Pgik i wymaga równocześnie przekazania operatu technicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
 12. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji pobranie przez Użytkownika serwisu Geoportal protokołu, o którym mowa w art. 12b ust. 3 Pgik jest równoznaczne z przekazaniem Usługobiorcy protokołu zgodnego z art. 12b ust. 6 Pgik.
 13. Złożenie przez użytkownika za pośrednictwem serwisu Geoportal pisma Usługobiorcy, w którym ustosunkował się do stwierdzonych w protokole weryfikacji uchybień i nieprawidłowości, jest równoznaczne z pismem, o którym mowa w art. 12b ust. 7 Pgik.
 14. Dane udostępniane za pomocą serwisu Geoportal udostępniane są w formie elektronicznej w formacie plików PDF, GML, SWDE, DXF, GEO-TIFF, TXT oraz natywnym programu EWMAPA.

Zapytania komornicze

§ 6

 1. Za pomocą modułu "Zapytania komornicze" w Geoportalu, Użytkownik po otrzymaniu prawa dostępu i zalogowaniu się, ma możliwość przeszukiwania bazy ewidencji gruntów i budynków z podziałem na następujące grupy:
  1. osoba fizyczna,
  2. instytucja,
 2. w celu potwierdzenia występowania podmiotu ewidencyjnego danej grupy w bazie ewidencji gruntów i budynków. Rezultatem wyszukiwania jest raport z określeniem ilości wyszukanych wystąpień danego podmiotu, z podziałem na jednostki ewidencyjne.
 3. Usługobiorca ma możliwość upoważnienia kilku Użytkowników do korzystania z modułu, o którym mowa w ust. 1.

Dane rejestru cen nieruchomości

§ 7

 1. Za pomocą modułu "Dane rejestru cen nieruchomości" w Geoportalu, Użytkownik po otrzymaniu prawa dostępu i zalogowaniu się, ma możliwość przeglądania, wyszukiwania i pobierania z bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości. Moduł pozwala na wyszukanie transakcji wg poniższych parametrów:
  1. typu transakcji,
  2. rodzaju nieruchomości,
  3. powierzchni nieruchomości.
 2. Użytkownik po odfiltrowaniu transakcji może przeglądać dane bez cen transakcyjnych, a następnie zamówić kompletną informację z cenami zapisanymi w bazie rejestru cen i wartości nieruchomości.
 3. Za pośrednictwem modułu Użytkownik może:
  1. składać formularz, częściowo już uzupełniony przez system,
  2. otrzymywać DOO oraz dokument licencji,
  3. wnieść opłatę drogą elektroniczną,
  4. pobierać zamówione dane w formacie HTML, TXT, XLS.
 4. Użytkownik ma wgląd do wniosków opłaconych i nieopłaconych.
 5. Usługobiorca ma możliwość upoważnienia kilku Użytkowników do korzystania z modułu, o którym mowa w ust. 1.

Internetowe narady koordynacyjne

§ 8

 1. Za pomocą modułu "Moduł obsługi narady koordynacyjnej" w Geoportalu, Użytkownik po otrzymaniu prawa dostępu i zalogowaniu się może przedstawić swoje stanowisko w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 2. Uczestnicy narady koordynacyjnej o jej terminie zawiadamiani są przez tutejszy organ za pomocą modułu o którym mowa w ust. 1.
 3. Uczestnicy narady, w tym przedstawiciele podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu, mają podgląd do propozycji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu i z poziomu aktywnej narady koordynacyjnej mogą projekt uzgodnić bez uwag lub zgłosić uwagi do projektu bezpośrednio w Geoportalu w formie tekstowej lub w formie załącznika.
 4. Rodzaj uwagi przedstawiają poniższe propozycje:
  1. "nie uzupełniono" - gdy nie uczestniczono w naradzie koordynacyjnej,
  2. "brak uwag" - gdy nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń do propozycji projektu,
  3. "opis tekstowy" - gdy uwagi wyrażono bezpośrednio w module,
  4. "załącznik" - gdy uwagi zarejestrowano w formie załącznika.
 5. Użytkownik ma możliwość zmiany stanowiska w czasie trwania narady.
 6. Na podstawie przesłanych uwag zostaje wygenerowany protokół z narady koordynacyjnej.
 7. Usługobiorca ma możliwość upoważnienia kilku Użytkowników do korzystania z modułu, o którym mowa w ust. 1.

Warunki świadczenia e-usług w trybie publicznym

§ 9

 1. W modułach trybu publicznego należy samodzielnie założyć konto.
 2. Po założeniu konta i otrzymaniu statusu "zweryfikowane", Użytkownik ma dostęp do złożenia wniosku o:
  1. udostępnienie materiałów zasobu,
  2. skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci,
  3. udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym - dla podmiotów realizujących zadania publiczne (zakładka "Inne wnioski").
 3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zmiany hasła inicjującego przy pierwszym logowaniu do serwisu na hasło własne. Login pozostaje niezmienny. Hasło musi posiadać minimum 8 znaków, duże i małe litery oraz jeden znak różny od liter.
 4. Trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła spowoduje zablokowanie dostępu do konta. Dostęp można odblokować korzystając z automatycznego mechanizmu generującego hasło tymczasowe. Należy wpisać login, a następnie użyć linku "Zapomniałem hasła". Hasło tymczasowe zostanie przesłane na adres mailowy podany na wniosku o dostęp do Geoportalu.
 5. Użytkownik oświadcza, że:
  1. będzie przechowywał otrzymane parametry dostępu w warunkach gwarantujących ich poufność i nie będzie udostępniać ich osobom postronnym,
  2. wykorzysta udostępnione dane wyłącznie zgodnie z licencją, o której mowa w Pgik,
  3. nie będzie udostępniał i rozpowszechniał pozyskanych danych innym osobom lub jednostkom,
  4. zapewni ochronę danych zgodnie z art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO,
  5. zapewni bezpieczeństwo przechowywania danych przed dostępem osób nieupoważnionych,
  6. będzie trwale usuwał pozyskane dane osobowe po zakończeniu realizacji prac, zgodnie z art.17 rozporządzenia w sprawie RODO.
 6. Po stronie Użytkownika leży stosowanie prawa wynikające z art. 77, art. 82 i art.83 rozporządzenia w sprawie RODO.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Usługobiorcę udostępnionych danych osobowych.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Geoportalu, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.

Udostępnianie materiałów zasobu

§ 10

 1. Udostępnianie danych z powiatowej części Pzgik odbywa się na zasadach określonych w Pgik.
 2. Każdorazowe udostępnienie informacji następuje po zalogowaniu się do modułu "Udostępnianie materiałów zasobu", z wykorzystaniem loginu oraz własnego hasła i złożeniu wniosku.
 3. Wniosek zostaje automatycznie zarejestrowany w systemie Pzgik.
 4. Wybrane usługi realizowane są w sposób automatyczny. Obsługa automatyczna nie jest możliwa dla wniosków, w których zamówiono materiały zasobu lub dokumenty w postaci drukowanej (nieelektronicznej).
 5. Dla wniosków posiadających możliwość obsługi automatycznej generowany jest DOO. Dla pozostałych wniosków DOO zostanie wystawiony przez pracownika MODGiK.
 6. Sposób przekazania drukowanych dokumentów i materiałów zasobu określa Użytkownik na etapie wypełniania wniosku.
 7. W przypadku konieczności uzyskania dokumentów związanych z danymi osobowymi (np. Wypis z rejestru gruntów), wymagane jest uwierzytelnienie Użytkownika przez e-PUAP.
 8. Po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty (płatność Paybynet, lub przelewem bankowym) Pzgik ewidencjonuje wpłatę i następuje udostępnienie danych.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu

§ 11

 1. Użytkownik po zalogowaniu się do modułu "Wnioski o skoordynowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu" z wykorzystaniem loginu oraz własnego hasła ma możliwość złożenia wniosku na naradę koordynacyjną.
 2. Wraz z wnioskiem opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy przesłać w formacie DXF oraz PDF propozycję usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu podpisaną elektronicznie przez uprawnionego projektanta potwierdzoną za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych.
 3. Wniosek zostaje automatycznie zarejestrowany w systemie pzgik.
 4. Po sprawdzeniu przez pracownika MODGiK czy wniosek zawiera poprawne załączniki, generowany jest DOO.
 5. Po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty (płatność Paybynet lub przelewem), pracownik MODGiK ustala termin narady koordynacyjnej.
 6. Z przeprowadzonej narady koordynacyjnej zostaje wygenerowany protokół, a na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację, o której mowa w art. 28c Pgik.

Wnioski o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

§ 12

 1. Po założeniu konta i zalogowaniu Użytkownik w module "Udostępnianie materiałów zasobu", w zakładce "Inne wnioski" w oparciu o uzupełniony formularz może wygenerować wniosek o udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, w postaci pliku PDF, w celu podpisania go kwalifikowanym podpisem osoby reprezentującej podmiot.
 2. Pracownik MODGiK sprawdza czy wniosek spełnia wymogi prawne nieodpłatnego udostępniania danych i po pozytywnej ocenie wniosku wydaje licencję oraz dane z Pzgik poprzez udostępnienie linku do pobrania.
 3. Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych.

Opłaty za świadczone usługi

§ 13

 1. Udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b Pgik jest możliwe po uiszczeniu opłaty.
 2. Sposoby wniesienia opłaty: gotówką, zwykłym przelewem bankowym, korzystając z płatności elektronicznych przez system Paybynet (za korzystanie z płatności pobierana jest przez operatora prowizja).

Postępowanie reklamacyjne

§ 14

 1. Charakterystyka zasobu w zakresie udostępnianych map oraz baz danych znajduje się w opisie usługi na stronie https://bip.um.cieszyn.pl. Usługodawca nie gwarantuje kompletności materiałów dostępnych online.
 2. Uzupełnienie brakującej dokumentacji będzie możliwe po zgłoszeniu tego faktu na adres mailowy geoportal@um.cieszyn.pl lub bezpośrednio pracownikowi MODGiK.
 3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia błędów w pobranych materiałach zasobu, możliwe jest zgłoszenie reklamacji na adres geoportal@um.cieszyn.pl w terminie 14 dni od pobrania materiałów pzgik.
 4. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Usługobiorcy, e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

Postanowienia końcowe

§ 15

 1. O wszelkich zmianach danych Usługobiorcy i osób upoważnionych do korzystania z Geoportalu: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, Usługobiorca ma obowiązek poinformować Usługodawcę.
 2. W przypadku wystąpienia awarii Geoportalu, Użytkownik powinien ten fakt zgłosić na adres poczty usługodawcy - geoportal@um.cieszyn.pl lub telefonicznie ADZ tel. 33 47 94 323.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Geoportalu w celu ulepszania, dodawania funkcjonalności lub przeprowadzenia aktualizacji, z jednoczesnym dołożeniem wszelkich starań poinformowania Usługobiorców o planowanych przerwach w dostępie do Geoportalu. Informacja o planowanych wyłączeniach będzie umieszczana na stronie startowej Geoportalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu usługi, spowodowane przyczynami nieleżącymi po jego stronie np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, nieprawidłowe działanie sieci internetowej, zamierzone przerwy w działaniu systemu oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku ciągłości działania Geoportalu.
 5. Poprzez zamierzone przerwy w działaniu Geoportalu rozumie się wszelkie działania mające na celu usunięcie wad i usterek w pracy Geoportalu oraz jego konserwację.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dostępu do Geoportalu składając do Urzędu Miejskiego w Cieszynie pisemne zawiadomienie o rezygnacji z dostępu.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelka jego aktywność jest rejestrowana przez Geoportal.
 8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, zmiany będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie pod adresem https://bip.um.cieszyn.pl/ oraz na stronie https://miastocieszyn.geoportal2.pl
 9. O zmianach niniejszego Regulaminu, Użytkownicy będą informowani drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, a pierwsze skorzystanie z Geoportalu po zmianie regulaminu, oznacza jego akceptację. o którym mowa w ust.
 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego