W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XVII/159/15

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok
zmieniona przez XVIII/171/16,XIX/179/16,XX/186/16,XXI/199/16,XXII/210/16,XXIII/222/16,XXIV/234/16,XXV/244/16,XXVI/252/16,XXVII/267/16,XXVIII/283/16
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2015 roku

Treść

UCHWAŁA NR XVII/159/15
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2015 roku - Rada Miejska Cieszyna uchwala:

budżet Miasta Cieszyna na rok 2016

§ 1. 1. Dochody budżetu Miasta na 2016 rok w wysokości 133.207.416,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 121.436.264,07 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 11.771.151,93 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) dotacje na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.763.710,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.975.858,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.918.312,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3c,
4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 930.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 220.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok w wysokości 134.715.004,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 119.307.699,82 zł, w tym:
a) kwotę 55.466.086,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 103.719,00 zł,
b) kwotę 5.049.210,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
c) kwotę 2.057.874,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
d) kwotę 9.699.250,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
e) na realizację wydatków związanych z zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.763.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
f) kwotę 2.000.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
g) na realizację wydatków w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2016 w kwocie 930.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 6.302.648,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
i) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowisjka i gospodarki wodnej w kwocie 70.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
2) wydatki majątkowe kwotę 15.407.304,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 1.507.588,74 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą:
1) kredyty w wysokości 1.507.588,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 7.294.570,74 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 5.786.982,00 zł
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.

§ 5. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 650.000,00 zł na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.490.392,00 zł,
w tym:
– na wydatki bieżące 1.190.392,00 zł związane z:
a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 400.000,00 zł
b) funkcjonowaniem przedszkoli 250.000,00 zł
c) wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 230.392,00 zł
d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 310.000,00 zł
– na wydatki majątkowe 300.000,00 zł związane z:
a) realizacją Budżetu Obywatelskiego 300.000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonywanych:

a) w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
b) w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. w piętnastym i w ostatnim dniu każdego miesiąca.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.507.588,74 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5.086.982,00 zł,
4) realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.000.000,00 zł.

§ 8. Upoważnić Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków majątkowych między zadaniami majątkowymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań majątkowych,
2. dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone,
3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 2.000.000,00 zł,
4. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 5.086.982,00 zł,
5. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 450.000,00 zł,
6. udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł,
7. przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta,
9. przekazania innym jednostkom organizacyjnym uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

uchwała pdf, 1.4 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane