Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP
NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr VI/24/15

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Cieszynie

zmieniona przez IX/94/19

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna postanawia:

Uwagi Traci moc uchwała Rady Miejskiej Cieszyna nr XXXVI/368/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej

Treść

UCHWAŁA NR VI/24/15
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Cieszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1. Nadać Straży Miejskiej w Cieszynie Regulamin w następującym brzmieniu:

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1. Straż Miejska w Cieszynie, zwana w dalszej części regulaminu "Strażą", jest umundurowaną formacją działającą na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 z późn. zm.), Statutu Straży Miejskiej w Cieszynie oraz niniejszego regulaminu.

Art.2. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego, wynikające z ustaw, aktów prawa miejscowego oraz umów i porozumień.

Art.3. Siedziba Straży mieści się w budynku przy ulicy Limanowskiego 7 w Cieszynie.

Art.4. Straż używa pieczęci:

1. urzędowej - okrągłej (w dwóch rozmiarach) o treści: Straż Miejska w Cieszynie (na obwodzie), Orzeł w koronie (w środku),
2. prostokątnej, nagłówkowej o treści: Straż Miejska w Cieszynie ul. Limanowskiego 7 43 - 400 Cieszyn tel. ...........; fax.........

Art.5. Bezpośredni nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz Miasta, a w zakresie: wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy o strażach gminnych, użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego oraz ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o strażach gminnych - sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji, działającego w jego imieniu.

Rozdział 2.

ORGANIZACJA STRAŻY MIEJSKIEJ

Art.6. 1. Strażą kieruje Komendant, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.
2. Komendant wykonuje swoje zadania, działając na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Burmistrza Miasta.

Art.7. 1. Funkcjonowanie Straży opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
2. Dla właściwego wykonywania zadań w Komendzie Straży wyodrębnia się następujące stanowiska:

1) strażnicze:

a) komendant,
b) zastępca komendanta,
c) starszy inspektor,
d) inspektor,
e) młodszy inspekror,
f) starszy specjalista,
g) specjalista,
h) młodszy specjalista,
i) starszy strażnik,
j) strażnik,
k) młodszy strażnik,
l) aplikant,

2) obsługi administracyjno-księgowej:

a) główny księgowy,
b) pracownik ds. płac i rozliczeń,
c) pracownik ds. administracyjnych i kadrowych,

3) pomocnicze:

a) operator elektronicznych monitorów ekranowych,
b) sprzątaczka,
c) konserwator

3. Pracowników Straży zatrudnia i zwalnia Komendant Straży Miejskiej.

4. W miarę potrzeb, dla sprawnego funkcjonowania Straży, komendant może tworzyć posterunki stałe, zatrudnić specjalistów z innych dziedzin oraz wyznaczyć strażników do pełnienia funkcji: dowódcy zmiany, dyżurnego komendy, pomocnika dyżurnego komendy, dowódcy patrolu, dowódcy posterunku, kierowcy samochodu służbowego, oskarżyciela publicznego, rzecznika prasowego.

5. Podstawową komórką organizacyjną w Komendzie Straży jest sekcja. Strukturę organizacyjną Komendy i zależności służbowe przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do regulaminu.

6. Strukturę wewnętrzną sekcji finansowej i organizacyjno-prawnej określa Komendant Straży.

7. Szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk oraz sposób ich wykonywania określa komendant.

8. Dla właściwego funkcjonowania Straży komendant przygotowuje i wprowadza: regulaminy, procedury postępowania oraz instrukcje, wynikające z obowiązujących przepisów.

Rozdział 3.

GOSPODARKA FINANSOWA

Art.8. Podstawą gospodarki finansowej Straży, jako jednostki budżetowej, jest jednostkowy plan finansowy, realizowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych i ustawę o rachunkowości.

Art.9. Za prawidłową realizację planu finansowego odpowiedzialny jest Komendant.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Cieszyna nr XXXVI/368/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

uchwała pdf, 187 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij