W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XLIII/459/14

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości
zmieniona przez XXXI/367/21
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
Uwagi Traci moc uchwała Nr XLI/440/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 marca 2014 r.

Treść

UCHWAŁA NR XLIII/459/14
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1. Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1. grunty i budowle zajęte pod cmentarze,

2. grunty zajęte pod budowę obiektów budowlanych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej na okres do 3 lat, począwszy od wpisu do dziennika budowy o rozpoczęciu budowy, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym budowa została zakończona lub rozpoczęto użytkowanie obiektów lub ich części,

3. budynki wpisane do rejestru zabytków, w zakresie nie objętym zwolnieniem ustawowym lub do ewidencji zabytków, w których kompleksowo odnowiono elewację - na okres 2 lat, od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym zakończono remont,

4. budynki lub ich części, dla których na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zmieniona została dotychczasowa funkcja nie będąca funkcją wytwórczą, na funkcję dopuszczającą działalność wytwórczą i w których uruchomiona została działalność wytwórcza - na okres 5 lat od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym uruchomiono działalność wytwórczą,

5. budynki lub ich części, w których nowy właściciel uruchomił nową działalność wytwórczą - na okres 5 lat od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym rozpoczęto tą działalność, przy czym za nową działalność nie może być uznana działalność tożsama lub podobna do działalności dotychczas prowadzonej,

6. powierzchnie użytkowe przeznaczone na prowadzenie parkingów wielopoziomowych oraz parkingów i garaży wybudowanych w podziemiach budynków - na okres 10 lat począwszy od roku, w którym powstał dla nich obowiązek podatkowy,

7. budynki lub ich części, których, zgodnie z opinią lub ekspertyzą o stanie technicznym obiektu, wykonaną przez osobę posiadającą właściwe kwalifikacje zawodowe, stan techniczny nie pozwala na wykorzystywanie zgodnie z ustaloną dla nich funkcją i dla których wydana została przez organ nadzoru budowlanego decyzja nakazująca doprowadzenie obiektu do właściwego stanu technicznego - na okres 2 lat począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto remont, jednak nie dłużej niż do końca miesiąca, w którym zakończono remont lub rozpoczęto użytkowanie budynków lub ich części, pod warunkiem, że czas trwania remontu nie przekroczy 18 miesięcy dla budynków, których powierzchnia wyłączona z użytkowania na czas remontu wynosi do 100 m² i 36 miesięcy, gdy przekracza ona 100 m²,

8. nowo wybudowane budynki i budowle w całości lub części przeznaczone na wykonywanie działalności gospodarczej oraz nowe części tych budynków, powstałe w wyniku rozbudowy lub nadbudowy, o ile wzrośnie, łączna powierzchnia istniejących obiektów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej:

a) wytwórczej lub usługowej, za wyjątkiem działalności gastronomicznej nie związanej z funkcjonowaniem hotelu lub motelu, na okres 10 lat począwszy od roku, w którym powstał dla nich obowiązek podatkowy;

b) pozostałej, w tym handlowej dla obiektów o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 500 m² - na okres 18 miesięcy, począwszy od roku, w którym powstał dla nich obowiązek podatkowy; – przy czym w przypadku rozbudowy lub nadbudowy zwolnienie dotyczy powierzchni stanowiącej różnicę pomiędzy powierzchnią użytkową budynków, wykazaną w ostatniej deklaracji na podatek od nieruchomości - DN-1 lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - IN-1 przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a ich powierzchnią użytkową po rozbudowie lub nadbudowie,

9. budynki, budowle i grunty kempingów,

10. budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży zapewniających całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie,

11. budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzonej działalności w zakresie zwalczania patologii społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

12. budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzonej działalności na rzecz emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, kombatantów i inwalidów wojennych, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

13. budynki, budowle i grunty wykorzystywane na prowadzenie działalności związanej z ochroną przeciwpożarową,

14. budynki, budowle i grunty związane z prowadzeniem działalności oświatowej w zakresie nie objętym zwolnieniem określonym w art. 7 ust 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa.

§ 2. 1. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa § 1 pkt 2 - 9 w przypadku, gdy dotyczą budynków lub ich części, budowli i gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy, na którym w myśl art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ciąży obowiązek podatkowy, stanowią pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12. 2013 ).

2. Podmioty ubiegające się o udzielenie pomocy de minimis oraz korzystające z tej pomocy zobowiązane są do przedkładania organowi podatkowemu wraz z INFORMACJĄ W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO i LEŚNEGO - IN-1 - dla osób fizycznych lub DEKLARACJĄ NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN-1 - dla osób prawnych wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/440/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

uchwała pdf, 107 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane