Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr VII/67/19

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru obejmującego wschodnią część terenów położonych pomiędzy ul. Generała Józefa Hallera, a terenem kolei

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.), Rada Miejska Cieszyna po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały oraz wobec braku zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru obejmującego wschodnią część terenów położonych pomiędzy ul. Generała Józefa Hallera, a terenem kolei

Treść

UCHWAŁA NR VII/67/19
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru obejmującego wschodnią część terenów położonych pomiędzy ul. Generała Józefa Hallera, a terenem kolei

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.), Rada Miejska Cieszyna po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały oraz wobec braku zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru obejmującego wschodnią część terenów położonych pomiędzy ul. Generała Józefa Hallera, a terenem kolei

Rozdział 1.

Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej „planem”, zawarte są w formie:

1) tekstowej – niniejszej uchwały zawierającej ustalenia określone w § 4 ust.1,

2) graficznej - rysunku planu sporządzonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 30 ha położony w południowo - wschodniej części Cieszyna w granicach oznaczonych na rysunku planu, wyznaczonych przez: zachodnią granicę miasta - od wschodu, drogę publiczną powiatową ul. Generała Józefa Hallera - od południa, tereny mieszkaniowe i drogę publiczną powiatową ul. Słowiczą – od strony zachodu oraz terenami kolei - od strony północy.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym dopuszcza się lokalizację budynku lub budynków na warunkach określonych w ustaleniach planu, której nie może przekroczyć żaden element budynku, z wyłączeniem jego części podziemnych,

2) terenach zieleni nieurządzonej – należy przez to rozumieć tereny otwarte niezagospodarowane, pokryte roślinnością spontaniczną o różnym stopniu naturalności, w tym odłogi, nieużytki, łąki nieużytkowane rolniczo oraz zadrzewienia nie będące lasami, zakrzewienia i zarośla,

3) wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć:

a) w odniesieniu do budynku parametr techniczny określający jego pionowy wymiar w przestrzenni liczony od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu,

b) w odniesieniu do budowli parametr techniczny określający jej pionowy wymiar w przestrzeni, liczony od poziomu terenu w miejscu styku nadziemnej części budowli z terenem do najwyżej położonego jej elementu.

§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy,
4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:
a) R - tereny gruntów rolnych,
b) RM – tereny rolne z zabudową zagrodową,
c) ZL - teren lasu,
d) ZW – tereny zieleni nieurządzonej.

2. Na rysunku planu występują również oznaczenie informacyjne:
1) granica administracyjna miasta,
2) las ochronny.

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznacz

§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się lokalizację budynków przy zachowaniu określonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy.

§ 7. 1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu z istniejącego układu drogowego przylegającego bezpośrednio do obszaru planu.

2. Ustala się minimalne wskaźniki miejsc parkingowych: dla zabudowy zagrodowej – 3 miejsca parkingowe na lokal mieszkalny.

3. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż 1 miejsce, jeżeli liczba miejsc parkingowych będzie większa niż 6.

§ 8. 1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej niezbędnych dla obsługi terenów oznaczonych symbolami 1RM i 2RM ustala się, że obszar planu obsługiwany będzie z istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ust. 2 i ust. 3.

2. W zakresie odprowadzenia ścieków dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych, a także przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w gminach.

3. W zakresie zaopatrzenia zabudowy w ciepło ustala się korzystanie z indywidualnych źródeł ciepła, odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska.

4. Ustalone w planie ograniczenia w zakresie wysokości zabudowy nie dotyczą urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i łączności publicznej.

§ 9. Dla wszystkich nieruchomości położonych w granicach planu, ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 2.

Ustalenia szczegółowe – zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1R do 3R ustala się zakaz zabudowy z zastrzeżeniem § 11 pkt 2.

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM i 2RM ustala się:

1) lokalizację zabudowy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, stosownie do przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, przy czym ogranicza się wielkość hodowli i chowu zwierząt gospodarskich do 5DJP,

2) obsługa komunikacyjna terenu 2RM odbywać się będzie poprzez dojazd po terenie oznaczonym symbolem 3R do drogi publicznej, przylegającej do obszaru objętego planem,

3) wysokość zabudowy dla obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4:
a) dla budynku mieszkalnego: nie większa niż 12m,
b) dla budynków gospodarczych i inwentarskich: nie większa niż 10m,
c) dla garaży: nie większa niż 5m,

4) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 0,30,

5) intensywność zabudowy:
- minimalna: 0,05,
- maksymalna: 0,20,

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do działki budowlanej: 50%,

7) geometria dachu: dla budynków wymienionych w pkt 1: dachy wielospadowe o kątach nachylenia głównych połaci dachowych od 20 stopni do 45 stopni.

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1ZW do 3ZW ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych.

Rozdział 3.

Przepisy końcowe

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij