Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr XIV/150/11

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru

Status uchwały Uchylona

Uwagi Traci moc uchwała nr XXXVII/364/01 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 22 lutego 2001 r.

Treść

Uchylona UCHWAŁĄ NR XVI/136/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Cieszyna opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboruUchwała Nr XIV/150/11

Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 listopada 2011 rok

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) RADA MIEJSKA CIESZYNA u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Ustalić dzienną stawkę opłaty targowej przy sprzedaży:

1. artykułów rolno – spożywczych nieprzetworzonych sprzedawanych „z ręki”

TABELA W ZAŁĄCZNIKU

2. artykułów rolno – spożywczych nieprzetworzonych sprzedawanych z wyznaczonego miejsca do
handlu, samochodu lub przyczepy

TABELA W ZAŁĄCZNIKU

3. artykułów rolno – spożywczych nieprzetworzonych sprzedawanych ze straganów lub innych
urządzeń o wyznaczonej powierzchni nie wymienionych w punkcie 2

TABELA W ZAŁĄCZNIKU

4. artykułów spożywczych konfekcjonowanych oraz artykułów przemysłowych i innych
sprzedawanych z wyznaczonego miejsca do handlu, samochodu lub przyczepy

TABELA W ZAŁĄCZNIKU

5. artykułów spożywczych konfekcjonowanych oraz artykułów przemysłowych i innych
sprzedawanych ze straganów lub innych urządzeń o wyznaczonej powierzchni nie wymienionych w
punkcie 4

TABELA W ZAŁĄCZNIKU

6. artykułów spożywczych do bezpośredniej konsumpcji sprzedawanych z tzw. punktów małej
gastronomii (wózki, przyczepy, pawilony i inne urządzenia)

TABELA W ZAŁĄCZNIKU

7. poza wyznaczonym miejscem lub urządzeniem, o którym mowa w punktach od 1 do 6 lub poza
powierzchnią, za którą płacony jest podatek od nieruchomości

TABELA W ZAŁĄCZNIKU

§ 2

W miesiącach styczniu, lutym, marcu i lipcu roku podatkowego stawki dziennej opłaty targowej określone w § 1 obniża się o 50 %.

§ 3

Wyłączyć z poboru opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w ramach kiermaszy okolicznościowych, festynów, festiwali oraz imprez miejskich.

§ 4

W rozumieniu niniejszej Uchwały, za artykuły rolno – spożywcze nieprzetworzone uważa się również sadzonki drzew, krzewów owocowych i ozdobnych oraz sadzonki kwiatów, a także mięso, wędliny oraz ryby surowe i wędzone.

§ 5

Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasenta na targowiskach na terenie miasta Cieszyna - Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie – REGON – 072796313, NIP – 548-23-49-814 i ustalić wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 0,1% pobranych kwot, płatne na podstawie faktury VAT wystawionej za okresy rozliczeniowe, o których mowa w § 6 uchwały.

§ 6

Ustalić terminy płatności opłaty targowej przelewem przez inkasenta na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

a) do dnia 20 każdego miesiąca z kwot pobranych od 1 do 15 dnia danego miesiąca,
b) do dnia 5 następnego miesiąca z kwot pobranych w dniach od 16 do ostatniego dnia miesiąca.

§ 7

Opłata targowa płatna jest gotówką na żądanie inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży przez podmioty prowadzące sprzedaż.

§ 8

W razie odmowy uiszczenia należnej opłaty targowej przez podmioty dokonujące sprzedaży podlega ona ściągnięciu w trybie przewidzianym w Ordynacji podatkowej oraz w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 9

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10

Traci moc uchwała nr XXXVII/364/01 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej zasad jej ustalania i poboru.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij